Zwijgen is zilver, spreken is goud.

Vaatstra Files 26: De open verantwoording en transparantie van Harm Brouwer:  Zwijgen is zilver, spreken is goud.

Citaat: Strafrecht gaat over emotie, over afschuw, angst, woede en medelijden. Strafrecht leeft, wij voelen er allemaal iets bij, het is sexy, regelmatig raken we er opgewonden van.

From: Wim Dankbaar [mailto:[email protected]]
Sent: woensdag 3 november 2010 13:05
To: ‘Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)’
Cc: ‘micha kat’
Subject: Concept kamervragen

Hallo Evert,

Bedankt voor je tijd voor het  gesprek (klik op het woord gesprek) van vandaag.  Zoals beloofd, hierbij de concept kamervragen, die waarschijnlijk in sterk gereduceerde vorm gesteld gaan worden. Wat ons betreft zijn ze allemaal relevant, dus het zou OM sieren als deze allemaal ondubbelzinnig en helder worden beantwoord. Dat lijkt ons ook niet meer dan billijk en redelijk met het oog op de actieve open verantwoording en transparantie, die jouw baas immer propageert. Nog even afgezien van het feit dat hij de portefeuille “Gevoelige Zaken” beheert. Ik neem althans aan dat de zaak Marianne Vaatstra daar ook in zit…….

Overigens ben ik blij, Evert, dat je het kletsverhaal van de “lokale driehoek” nu hebt verlaten. Dat is al een hele winst. Maar dan blijven er slechts 2 kandidaten over die in de driehoek als HOvJ verantwoordelijk waren voor de beslissing om Feik Mustafa uit het AZC Kollumerland te verwijderen. Ofwel Harm Brouwer, ofwel zijn opvolger Michiel Severein. Deze laatste heeft echter reeds zwart op wit aan mij bevestigd:

Geachte heer Dankbaar,

In antwoord op uw onderstaand e-mailbericht van 1 juni jl. bericht ik u als volgt.

Voor wat de door genoemde data betreft heb ik u al medegedeeld dat ik daarover geen gegevens heb.

De overige in uw bericht genoemde onderwerpen zeggen mij niets. Ik weet er niets van en heb er geen informatie over.

Als u inlichtingen wenst over een zaak die door de officier van justitie in Leeuwarden wordt behandeld of is behandeld, adviseer ik u contact op te nemen met het arrondissementsparkert aldaar.

Ik kan u verder niet van dienst zijn.

Hoogachtend,

M.H. Severein.

===========================================================

Geachte heer Severein,

De heer Brouwer, uw voorganger destijds als HOvJ, is wel in staat deze gegevens te verschaffen. Hij stelt dat hij per zaterdag 1 mei 1999 de taken heeft overgedragen aan de plaatsvervangende HOvJ, hoewel hij niet meer weet dat u dat was. U kunt daar hier kennis van nemen:

http://www.youtube.com/watch?v=2GklJL_g_sk

Hij maakt u in feite verantwoordelijk voor beslissingen na 1 mei 1999, dus ook de beslissing om “in de driehoek” te besluiten tot de geheime afvoering op 3 mei 1999 uit het AZC Kollum van Feik Mustafa, een belangrijke verdachte in de moord op Marianne Vaastra en een andere verkrachting. Een dergelijk afbreukgevoelige en geheime beslissing wordt niet genomen zonder medeweten van de hoofdofficier.

Eén van de bronnen voor deze nieuwe informatie is de toenmalige plaatsvervangende AZC directeur:

http://jfkmurdersolved.com/audio/Uijl.wav

De stellingname van de heer Brouwer is om de navolgende redenen onwaarschijnlijk:

– Functies binnen de rechterlijke macht worden in de regel niet op zaterdagen begonnen, dan wel beëindigd.

– Neerleggen van een functie op de dag dat een gruwelijk vermoord meisje wordt gevonden, ligt niet zeer voor de hand.

– Het klinkt ongeloofwaardig dat de heer Brouwer niet meer weet dat u zijn opvolger als plaatsvervangende HOvJ was.

– Uit krantenartikelen blijkt dat hij na 1 mei 1999 nog interviews heeft gegeven als HOvJ en dat 12 mei 1999 zijn laatste werkdag als HovJ was:

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article802312.ece/Soms_kan_het_OM_beter_de_publiciteit_zoeken

– U heeft later tegen de pers gezegd dat dit “geen Europese moord” was, en dat het AZC pas 4 weken na de moord in het buurtonderzoek betrokken werd. Dit zijn weinig logische uitspraken als u zelf verantwoordelijk was voor het stiekem wegsluizen van een verdachte Irakees, op de eerste werkdag na de moord.

De functiewisseling op 1 mei 1999, lijkt mij dus in strijd met de waarheid. Mocht u echter de uitspraken van de heer Brouwer niet willen bestrijden, kan ik er dan van uitgaan dat niet hij, maar u (mede) verantwoordelijk was voor de beslissing om Feik Mustafa uit het AZC Kollum te verwijderen en buiten bereik van het onderzoeksteam te brengen?

Met vriendelijke groet en dank voor uw antwoord,

Wim Dankbaar

We zitten dus met een duidelijk dilemma, Evert. Aan de ene kant hebben we een geheime beslissing om een vermoedelijke dader daags na de moord af te voeren, en aan de andere kant hebben we slechts twee kandidaten die de verantwoordelijkheid daarvoor kunnen hebben gedragen, maar die zeggen beiden:  “nicht schuldig, Ich habe es nicht gewusst”.

Het wordt wel even tijd om licht in duisternis te scheppen, vind je ook niet,  Evert?

Enfin, hierbij de vragen:

– Is het juist dat Ali Hussein Hassan door Justitie als hoofdverdachte is aangemerkt in de moord op Marianne Vaatstra?

– Is het juist dat hij in 1999 via Interpol internationaal als voortvluchtig is gesignaleerd met onder meer de beschrijving: kort gedrongen postuur, ca 1,60 meter?

– Is het juist dat ene Jano Hassan, in 1999 asielzoeker in het AZC Kollumerland, nu woonachtig in Nederland, de volle neef is van Ali Hassan?

– Is het juist dat ene Feik Mustafa, volgens uw voorganger nu “regulier gehuisvest” in Nederland, ten tijde van de moord een hechte relatie van hoofdverdachte Ali Hassan was?

– Is het juist dat deze Feik Mustafa Marianne Vaatstra voor de moord heeft bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar en de uitspraak: We krijgen jou nog wel.

– Acht u de verklaring van uw voorganger, minister Hirsch Ballin, geloofwaardig dat het mogelijk andersom was, zijnde dat het juist de 16 jarige Marianne was die Feik en zijn vriend heeft bedreigd?

- Is het juist dat Feik Mustafa is gehoord over de moord op Marianne Vaatstra en dat zijn DNA is afgenomen in verband met de zaak?

– Is het juist dat dit verhoor heeft plaatsgevonden in het politiebureau te Buitenpost?

– Zo ja, op welke datum of data is Feik Mustafa precies verhoord? Is het Openbaar Ministerie bereid de procesverbalen van dit verhoor aan de kamer te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

– Is tijdens het verhoor van Feik Mustafa aan hem gevraagd waar zijn schier onafscheidelijke metgezel, de sinds de moord verdwenen hoofdverdachte Ali Hassan, was gebleven?

– Is het juist dat Feik Mustafa verdachte is geweest in een ander zedendelict van dezelfde datum (30 april 1999), zijnde verkrachting van zijn 14 jarige vriendin, welke zaak uiteindelijk is geseponeerd?

– Is het juist dat deze vriendin in de periode dat dit speelde, dreigbrieven heeft ontvangen?

- Is het juist dat op of rond 4 mei 1999 tegen Feik Mustafa  door een 13 jarig meisje aangifte is gedaan van telefonische doodsbedreiging, strekkende: Als je niet ophoudt met praten, word jij ook vermoord?

– Zo ja,  Hoe is er vervolg gegeven aan deze aangifte, wat was het resultaat en waarom was dat het resultaat?

– Is het juist dat dit meisje enkele maanden later is aangerand door buitenlands ogende  mannen en zodanig gemolesteerd is dat zij daar nu nog nekletsel van heeft?

– Is het juist dat dit meisje ook daarvan aangifte heeft gedaan? Zo ja, hoe is er vervolg gegeven aan deze aangifte, wat was het resultaat en waarom was dat het resultaat?

– Is het juist dat Feik Mustafa kort na zijn verhoor is overgeplaatst naar een ander AZC?

– Zo ja, op welke datum was dit?

–  Zo ja, Waarom werd hiertoe besloten?

– Zo ja, Waarom is dit nooit eerder kenbaar gemaakt door Justitie?

– Wie gaf de opdracht tot deze verwijdering van Feik Mustafa uit het AZC Kollum? Wie was (eind)verantwoordelijk voor dit besluit en de uitvoering daarvan?

– Is het mogelijk dat de  toenmalige Hoofdofficier van Justitie in deze veelgepubliceerde zaak niet op de hoogte was van deze verwijdering van  Feik Mustafa?

– Wie was de Hoofdofficier van Justitie op het moment dat tot de verwijdering van Feik Mustafa uit het AZC Kollumerland werd besloten?

– Bent u ervan op de hoogte dat de destijds plaatsvervangende directeur van AZC Kollumerland, de heer Louis Uijl,  zowel aan het zgn coldcase team als aan de burgeronderzoeker, de heer Dankbaar heeft bevestigd dat de  verwijdering van Feik Mustafa uit dit AZC op of rond 3 mei 1999 heeft plaats gevonden? (Gesprek tussen de heer Uijl en de heer Dankbaar is te beluisteren op diverse plekken op het Internet)

– Bent u ervan op de hoogte dat de toenmalige AZC bewakers, als getuigen, deze lezing van de heer Uijl bevestigen, en daartoe verklaringen hebben afgelegd bij de politie?

– Bent u ervan op de hoogte dat de heer Uijl stelt dat tot deze overplaatsing van Feik Mustafa was besloten in overleg, met medeweten,  en in opdracht van “de driehoek”?

– Hoe rijmt u deze verklaringen met de bewering van uw voorganger, minister Hirsch Ballin, in antwoord op vragen van kamerlid Teeven, dat de verwijdering van Feik Mustafa pas op 28 mei 1999 is geschied? Met andere woorden: Wie vertelt nu de waarheid? De minister, of de getuigen die erbij aanwezig waren?

– Bent u met onze fractie van mening dat de driehoek niet kan besluiten tot de verwijdering van een asielzoeker zonder medeweten en toestemming van het COA (Centraal Orgaan voor Opvang Asielzoekers) . Zo ja, bent u met de fractie van mening dat de huidige Secretaris Generaal van Justitie, de toenmalige Directeur Generaal  voor Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden, Mr. J. Demmink , minimaal op de hoogte moet zijn geweest, zo niet opdracht heeft gegeven voor de tot op heden geheim gehouden verwijdering van Feik Mustafa?

– Was Feik Mustafa reeds overgeplaatst voordat werd besloten of hij vervolgd zou worden voor de andere verkrachtingszaak, aangegeven door zijn 14 jarige vriendin?

– Zo ja, wat was hiervoor de exacte reden?  De minister van Justitie gaf als reden, in antwoord op kamervragen van de heer Teeven: “de gespannen situatie”. Wat was deze gespannen situatie? Waarom moest juist Feik Mustafa verwijderd worden om de spanning van de situatie te verminderen? Hoe werd deze vermeende spanning verminderd als de verwijdering van Feik Mustafa geheim is gehouden, althans nooit met het publiek is gedeeld?

– Is de neef van de door justitie verdachte Ali Hassan, Jano Hassan,  ooit benaderd met de vraag of deze bekend is met de verblijfplaats van Ali Hassan? Zo nee, bent u met de fractie van mening dat het opportuun is om dit alsnog te doen?

– Waarom heeft Justitie in Turkije twee, naar achteraf bleek, onschuldige naamgenoten van Ali Hassan laten arresteren,  als het direct was vast te stellen dat geen beiden de neef van Jano Hassan was?

– Is het juist dat het cold case team beschikt over één of meer duidelijke foto’s van Ali Hassan, waaruit zonder meer zou blijken dat de in Turkije aangehouden mannen, niet de gezochte Ali Hassan waren?

– Bent u bereid het onomstotelijke bewijs te leveren dat één van de twee in Turkije aangehouden mannen, die uitgesloten is als dader middels DNA,  uberhaupt in het AZC Kollum heeft gezeten?

– Bent u bereid het onomstotelijke bewijs te leveren dat er getapte gesprekken zijn afgeluisterd tussen deze Turkse Ali Hassan en  het AZC Kollum? Eén en ander wordt namelijk gesteld in toenmalige persberichten, uitgebracht door het Openbaar Ministerie. Onze fractie heeft sterke aanwijzingen dat zulke stellingen in strijd zijn met de waarheid.

– Bent u bereid te erkennnen dat de twee in Turkije gearresteerde mannen, niet de gezochte Ali Hussein Hassan waren? Bent u bereid te erkennen dat deze mannen niet de neef van Jano Hassan waren? Dat zij niet de hechte vriend van Feik Mustafa waren? Dat zij niet voldeden aan het door Justitie uitgevaardigde Interpol-signalement: Kort gedrongen postuur, circa 1,60 m.?

– Bent op de hoogte van het artikel van de heer Dankbaar, gepubliceerd op onder meer de website www.nujij.nl, waarin,  zakelijk weergegeven, de huidige voorzitter van het College van Procureurs Generaal, de heer H.N. Brouwer, als toenmalige Hoofdofficier van Leeuwarden, verantwoordelijk wordt gehouden voor de geheim gehouden verwijdering van Ali Hassan en Feik Mustafa, alsmede het navolgende (door de heer Dankbaar vermeende) bedrog aan de ouders en het Nederlandse publiek, dat Justitie er alles aan doet om de zaak op te lossen?

– Bent u op de hoogte van het feit dat dit artikel het best gewaardeerde artikel van 2010 is met op dit moment 190 “stemmen”?

– Wat is uw commentaar op de stelling in de eerste alinea van het bedoelde artikel van de heer Dankbaar:

Bij de redactie is inmiddels tot in detail bekend dat Ali Hoessein Hassan in het weekeind van de moord op Marianne (2 mei 1999) door justitie is afgevoerd uit Friesland naar Amsterdam en twee dagen later op een vliegtuig is gezet met onbekende bestemming. Een dag later werd zijn vriend Feik, eveneens onder strenge geheimhouding,  afgevoerd naar Musselkanaal.

– Bent u op de hoogte van het feit dat de heer Brouwer desgevraagd stelt dat hij zijn verantwoordelijkheden als Hoofdofficier heeft overgedragen aan een plaatsvervangende Hoofdofficier per 1 mei 1999, zijnde de zaterdag dat het ontzielde lichaam van Marianne Vaatstra werd gevonden?

– Hoe is deze bewering te rijmen met:

a – Een krantenartikel van 8 mei 1999 (Friesch Dagblad) , waarin de heer Brouwer wordt geinterviewd als Hoofdofficier te Leeuwarden.

b- Een krantenartikel (Volkskrant) van 14 mei 1999, waarin de heer Brouwer wordt geinterviewd als (scheidend) Hoofdofficier te Leeuwarden, waarin specifiek 12 mei 1999 als zijn laatste werkdag  als de hoogste man van het OM Leeuwarden wordt genoemd.

c- Een krantenartikel van 15 mei 1999 (Leeuwarder Courant) waarin de heer Brouwer wordt geinterviewd als Hoofdofficier te Leeuwarden.

(citaat- Ik was die zaterdag in de voortuin, toen ik werd gebeld over de geweldadige dood van Marianne Vaatstra)

d – De kamervragen van kamerlid Nawijn uit 2006, waarin deze de minister bevraagd over vermeende fouten in de Vaatstra zaak van de destijds verantwoordelijke Hoofdofficier Brouwer, waarbij deze verantwoordelijkheid  door de minister in zijn antwoorden niet wordt ontkend.

(Nawijn: Is het u bekend dat de ouders van Marianne Vaatstra grote kritiek hebben op het functioneren van het openbaar ministerie te Leeuwarden (waar destijds leiding aan werd gegeven door de heren Brouwer en Den Hollander als hoofdofficieren van justitie) inzake het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra? Deelt u de mening dat openlijke kritiek op een volksvertegenwoordiger via de media de hoogste ambtelijke vertegenwoordiger van een uitvoeringsorganisatie niet past?   Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen tegen de procureur-generaal?

Wim: Waar blijft Harm nu met zijn openlijke kritiek op Wim Dankbaar? Zwijgen is zilver, Harm! )

– Wat is uw mening over de omstandigheid dat de heer Dankbaar – rechtstreeks via emails, open brieven en aan de persvoorlichter van het College PG’s, alsmede in publieke artikelen, die kennelijk een grote waardering oogsten –  de hoogste man van het Openbaar Ministerie, kan en mag beschuldigen van dergelijke ernstige feiten, zonder dat de heer Brouwer daartegen in verweer komt? Deelt u de mening van onze fractie dat deze omstandigheid het waarheidsgehalte van de beschuldigingen eerder doet vergroten dan verminderen?

– Bent u met onze fractie van mening dat dergelijke aantijgingen overtuigend ontkracht dienen te worden, dan wel tot op de bodem uitgezocht dienen te worden?

– Wat is de opstelling van het Openbaar Ministerie, met name van de heer Brouwer zelf, tegenover dergelijk ernstige, zware beschuldigingen?

– Welke bescherming bent u bereid te  bieden aan justitie-medewerkers die uit de anonimiteit zouden kunnen en willen treden met getuigenissen over de geheim gehouden wegsluizing van de hoofdverdachtes Ali Hussein Hassan en Feik Mustafa?  Onze fractie beschikt over zulke getuigenissen en meent dat er meer zullen komen wanneer Justitie kenbaar maakt dat de oplossing van deze gruwelijke moordzaak zwaarder weegt dan het sanctioneren van justitiemedewerkers die hun burgerplicht willen doen.

++++++++++++++++++

Harm Brouwer:

Wij leggen momenteel samen met de politie de laatste hand aan een nieuwe Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging. Een Aanwijzing, dat is een openbaar stuk, waarin het OM beleidsregels formuleert met betrekking tot de taakvervulling en de uitoefening van bevoegdheden. Mét deze nieuwe aanwijzing streven wij naar een actief, assertief en ook pro-actief voorlichtingsbeleid.

Overigens geldt ook hierbij een volstrekte openheid als wij een fout zouden maken. Niet hopen of gokken, dat het zal overwaaien, beste collega’s, maar actieve openheid en verantwoording.

En ten slotte: wij moeten met ons handhavende optreden potentiële wetsovertreders ervan weerhouden om in de fout te gaan. Gelet op het brede scala aan normen, die wij hebben te handhaven, behoort heel Nederland tot onze doelgroep. Dat betekent, dat onze boodschap bij een publiek van zestien miljoen mensen terecht moet komen. Dat kunnen wij niet zonder de media, hetgeen nog een reden te meer is, waarom het OM transparantie aan de dag moet leggen.

Openbaarheid is voor ons geen keuze, maar een essentiële bestaansvoorwaarde. Wij kunnen onze taak alleen dan uitoefenen, wanneer wij naar buiten gericht zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Share