ZAAK-DEMMINK: MICHA KAT DAGVAARDT ERIC DONK

ERIC DONK STAL FILMBEELDEN VAN MICHA NA ER RIANT VOOR TE ZIJN BETAALD EN VERKOCHT DEZE DOOR BUITEN MICHA OM * DONK WEIGERDE MICHA INZAGE TE GEVEN IN ZIJN ILLEGALE VERDIENSTEN * NA JARENLANG GESAR EN DIEFSTAL DOOR DONK IS DE MAAT VOL * DONK PROBEERT TE CASHEN OVER DE LIJKEN VAN DEMMINK EN MICHA * OOK BESLAGLEGGING OP BEZITTINGEN DONK

DEMMINKJDTV
Is de strijd om de ‘erfenis’ van de zaak-Demmink nu reeds losgebarsten? Het heeft er alle schijn van met de onrechtmatige acties van Eric Donk die Micha -van wie hij alles heeft geleerd, aan wie hij alles te danken heeft en door wie hij altijd riant is betaald- op achterbakse wijze bestal. Nu zal de rechter korte metten moeten maken met Eric Donk.

DAGVAARDING

Toevoeging verleend met kenmerk 4KR1436

Dossiernummer 20141725

Vandaag,

ten verzoeke van de heer Micha Kat, hierna “Kat” zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, die in deze zaak woonplaats kiest te Haarlem in het gebouw het Belastingparadijs te (2035 VA) Haarlem aan de Surinameweg 2 ten kantore van Plan B Advocaten van welke kantoor hij de heer mr dr. D.J.B. Bosscher, advocaat, stelt als zijn advocaat en heeft verzocht voor hem op te treden;

HEB IK:

GEDAGVAARD:

de heer Eric Donk, hierna “Donk”, h.o.d.n. JDTV Producties kantoorhoudende te (2132 LL) Hoofddorp aan de Opaallaan 960, aldaar mijn exploot doende en sprekende met:

OM:

op [ DATUM ] om [TIJD ] te verschijnen niet in persoon, maar vertegenwoordigd door een advocaat bij de rechtbank Noord-Holland die deze zaak zal behandelt in één van de zalen van het Gerechtsgebouw van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem aan de Jansstraat 81;

AANGEZEGD:

dat indien Donk niet op de zitting verschijnt, de Rechtbank verstek tegen hem verleent en de hierna te formuleren vorderingen zal toewijzen, tenzij de voor de dagvaarding voorgeschreven termijnen en formaliteiten niet in acht zouden zijn genomen en/of de vordering onrechtmatig en of ongegrond zouden blijken te zijn;

de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: www.kbvg.nl/griffierechtentabel;

van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven, heeft overgelegd:

I) een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel;

II) een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 35, tweede lid, van die wet.

TE HOREN EISEN:

Kat is zelfstandig werkend journalist.

Donk is een zelfstandig werkende cameraman die handelt onder de naam JDTV.

In opdracht van- en voor rekening van Kat, en onder Kats leiding en toezicht maakte Donk audiovisuele opnamen, hierna “Opnamen”, onder meer van de heer Joris Demmink, de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Demmink wordt er van verdacht dat hij seksuele handelingen met minderjarigen heeft verricht. Het gerucht gaat dat Demmink hiermee is gechanteerd om zijn invloed te gebruiken om procedures te manipuleren.

In de Opnamen is Kat zichtbaar die Demmink ter verantwoording roept.

Donk heeft kennelijk delen van de Opnamen ter beschikking gesteld aan derden, hierna de “Handelingen”. Het gaat daarbij onder meer om Opnamen die zijn gebruikt in uitzendingen van het televisieprogramma’s Brandpunt, en Een Vandaag.

Naar de mening van Kat geldt hij als auteursrechthebbende ten aanzien van de Opnamen. Deze opnamen beschouwt Kat óók als portret van hem in de zin van het auteursrecht. Hieruit vloeit voort dat Donk toestemming nodig had voor de Handelingen, en bij gebreke daaraan onrechtmatig handelde jegens Kat.

Buitengerechtelijke kosten.

Kat heeft Donk verscheidene keren gesommeerd, reden waarom Donk buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd.

Verweren van Donk

Kat is geen inhoudelijk verweer bekend van Donk.

Bewijsaanbod

Voor zover dat nodig zou zijn, biedt Kat aan zijn stellingen te bewijzen door alle middelen rechtens, waaronder het horen van getuigen, waaronder begrepen Donk en Kat zelf die kunnen verklaren over hetgeen in deze dagvaarding staat.

TE HOREN CONCLUDEREN:

dat uw Rechtbank behaagt voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad Donk:

te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten, en het portretrecht van Kat;

te gebieden opgave te doen van de namen van (rechts)personen aan wie hij de Opnamen heeft verstrekt, en aan te geven welke verdiensten hij daarmee heeft genoten;

bij schending van 1 en 2 te veroordelen tot betaling van een dwangsom van eenmalig € 5.000, en € 500, per dag, dagdeel daaronder begrepen dat deze schending voortduurt;

te veroordelen tot schadevergoeding nader op te maken bij staat;

te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten, en proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, alsmede de eventuele nakosten;

te veroordelen tot betaling van wettelijke rente over de hiervoor genoemde vergoedingen van de dag van verschuldigdheid tot de dag van de voldoening ervan;

De kosten van deze dagvaarding zijn: €

Print Friendly, PDF & Email
Share