VALT DE BENELUX, DAN VALT DE EU


Picture

Het lachen zal ze nog wel vergaan!

Het is nu erop of eronder voor ons allen. De zaak ligt voor het Grondwettelijk Hof in België en is in behandeling. Klik op deze link. Wij moeten daar gaan winnen, dan wordt het Benelux Verdrag nietig verklaard en trekt het in zijn val het EU-verdrag mee. Vandaag krijgt het Belgisch Grondwettelijk Hof alle bewijzen.

Er wordt nog getracht vandaag een persbericht uit te laten gaan met als kop: “De Belgische koning Leopold III redt de wereld en verslaat postuum Nazi-Nederland (VVD, CDA, PvdA, SGP) van waaruit Nazi-Europa is ontstaan” (Bron: Grondwettelijk Hof). P.S.: De bron van het Grondwettelijk Hof kan om technische redenen voor het eerst op 6 oktober 2012 worden vrijgegeven.

Het is verder goed om te weten, dat vandaag op deze dag, 4 oktober 2012 België in 1830 is bevrijd van de troepen van Koning Willem 1 en de onafhankelijkheid uitroept.
Zie ook deze link: http://nl.wikipedia.org/wiki/4_oktober

Dit verklaart ook ons inziens de grote troepenbewegingen heden in België aan de grens met Nederland en dat het topoverleg met de wereldleiders is afgeblazen, voor bewijs zie ook deze link:
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/er-broeit-iets-maar-wat

Lees mijn volgende artikelen in Kleintje Muurkrant:
http://www.stelling.nl/cgi-bin/zoek.pl  (zoek op “Ad van Rooij” dan zie je heel veel artikelen van mij van al 10 jaar terug)

En bekijk al deze artikelen op Het Echte Nieuws: http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php

De lange strijd van Ad van Rooij


Picture

Ziet er leuk uit, maar wat als het hout is geïmpregneerd met giffen?
De strijd van Ad van Rooij begon al in het begin van de negentiger jaren, maar veel linken zijn natuurlijk verwijderd, want de criminele maffia, die doorloopt tot in het Koninklijk huis, zal zoveel mogelijk voor hen nadelige informatie, trachten te verwijderen. Ik begin maar met een artikel, dat op 12 januari 2001 is verschenen in Kleintje Muurkrant nr. 352.

18 augustus 1992: Omdat A.M.L. van Rooij daartegen bleef doorprocederen is onder voorzitterschap van de officier van justitie G. Bos (CDA, en persoonlijke vriend van Frank Houben, kamerheer van koningin Beatrix en persoonlijke getuige van het huwelijk van Willem Alexander en Maxima) in een geheim samenspannend overleg met de volgende personen: officier van justitie mr. G. Bos (voorzitter), dhr. G. Broeren (parketsecretaris), dhr. H. de Vries (Milleu-inspectie Noord-Brabant), dhr. H. Artz (Provincie Noord-Brabant), dhr. V. Ditters (Waterschap De Dommel), mevr. I. Valk en dhr. M. Saris (Rijkspolitie Sint-Oedenrode) en burgemeester dhr. P. Schriek, wethouder mevr. E. van Dijk-Eerhart, hoofd afdeling B&M. dhr. C. Kerstholt en milieutechnisch medewerker. dhr. G. van Aarle (gemeente Sint-Oedenrode) besloten dat onder politieke verantwoordelijkheid van minister Hans Alders van VROM (PvdA) op verzoek van Milieu-inspecteur H. de Vries de GGD-arts Henk Jans door burgemeester Piet Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode op A.M.L. van Rooij moet worden afgestuurd om hem geestesziek verklaard te krijgen.

Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het twee jaar later in het bezit gekomen geheime verslag van deze geheime bijeenkomst, opgemaakt door milieutechnisch medewerker. dhr. G. van Aarle van de gemeente Sint-Oedenrode en het artikel  “Burgemeester schakelt vertrouwensarts in” uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992. Als waardering voor dit alles werd door kamerheer  Frank Houben, vanuit zijn functie als commissaris van de Koningin van Noord Brabant (CDA), aan deze GGD-arts Henk Jans op 16 november 1993 de provinciale milieuprijs 1993 van Noord-Brabant uitgereikt.
 
Op 28 december 1994 heeft A.M.L. van Rooij van dit alles strafaangifte gedaan bij verantwoordelijk officier van Justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Op deze gedane strafaangifte d.d. 28 december 1994 heeft verantwoordelijk milieuofficier van justitie mr. G. Bos van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch onder verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager (D66) van justitie (in Kabinet Kok 1) bij brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95) letterlijk het volgende beslist (zie productie 8):
      
                                          ARRONDISSEMENTSPARKET TE s-HERTOGENBOSCH
 
Aan: Ing. A.M.L. van Rooij
’t Achterom 9a
5491 XD Sint-Oedenrode
 
’s-Hertogenbosch
13 januari 1995
 
Afdeling           :
Ons kenmerk    : 1/0010/95
Uw brief van     :  28 december 1994 
 
Naar aanleiding van uw aangifte van 28 december 1994 tegen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode en de Gebr. Van Aarle B.V. deel ik u mede dat ik hierin geen aanleiding zie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en wel op oppertuniteitsgronden.
 
De officier van justitie
 
Mr. G.C.M. Bos
 
Daarmee heeft de officier van justitie mr. G. Bos met toestemming van verantwoordelijk minister van justitie Winnie Sorgdrager (D66) beslist dat de Gebr. van Aarle B.V. tot op heden o.a. meer dan 100.000 kg valselijk geëtiketteerd volledig in water oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxde (chroom VI) via hout als tijdelijke drager op een ongecontroleerde wijze in het grondwater, oppervlaktewater en drinkwater mogen dumpen. Dit alles in strijd met de rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning (lozingsvergunning) met grote bedragen aan overheidssubsidie onder de dekmantels van KOMO-keur en KEMA-keur.

De kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:
–        Arseenzuur (arseen)is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.
–        Chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht. 
 
Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat al vanaf 1986 in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid – waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit – afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.
 
Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.
Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken.
 
Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte ontwikkelingstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben.
 
Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967. 
 
Ingevolge de Europese richtlijn nr. 67/548/EEG moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in het DNA- molocuul bij de mens. 
 
Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen.
–        via de lucht (ademhaling)
–        via de huid (aanraking)
–        via het maagdarmkanaal (besmette voeding)
 
Gewolmaniseerd hout bevat:
–        3000 mg/kg arseen
–        6000 mg/kg chroom VI
 
Per kuub hout (500 kg) is dat:
–        1.500.000 mg = 1.500.000.000 µg arseen.
–        3.000.000 mg = 3.000.000.000 µg chroom VI.        
 
Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde bedraagt voor: 12)
–        arseen 60 µg/l
–        chroom 30 µg/l
 
Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:
–        25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde.
–        100.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde.
Dit zijn maar liefst 3000 tankauto’s van 33 kuub.
 
Een kuub hout bevat ten minste:
–       1,5 kg arseenzuur en
–       3.0 kg chroomtrioxide (chroom VI
 
De Gebr. van Aarle B.V. impregneert vanaf 1992 per jaar 5000 m3 hout. Daarmee heeft dit bedrijf jaarlijks maar liefst:
–       750 kg arseenzuur en
–       1500 kg chroomtrioxide (chroom VI)
via hout als tijdelijke drager op een ongecontroleerde wijze in het grondwater, oppervlaktewater en drinkwater kunnen brengen. Daarmee heeft de Gebr. van Aarle B.V. jaarlijks maar liefst
 –       12.500.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde.
 –       50.000.000.000 liter water met chroom VI boven de interventiewaarde.
zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning (lozingsvergunning.
 
Een ander bedrijf in Nederland moet voor het lozen van
–       0,1 kg arseen € 44,- euro en
–       1,0 kg chroom € 44,- euro
 aan zuiveringsheffing betalen aan het Waterschap.
 
Dit betekent dat Gebr. van Aarle B.V. daarvoor jaarlijks
–       750 x 10 x  € 44,- euro = € 330.000,- euro
–       1500 x € 44,- euro        = €   66.000,- euro
Totaal per jaar:                             € 396.000,- euro 
 
Over 20 jaar is dit € 7.920.000,- euro.

Dit is het bedrag waarmee de buurman van A.M.L. van Rooij zonder de vereiste vergunningen de Staat der Nederlanden heeft opgelicht. Daarbij wordt nog niet gesproken over de honderden miljoenen euro’s die dit bedrijf aan schade en menselijk leed heeft veroorzaakt bij derden in de vorm van met kankerverwekkende stoffen verontreinigd grondwater, bouwmaterialen, gecreëerde kanker, nageslachtsverminkingen en genetische afwijkingen of andere ernstige vergiftigingsziekten bij mensen wat met geen honderden miljoenen meer te betalen is. Voor dit alles heeft de Gebr. van Aarle B.V. onder de dekmantel van KOMO-keur en KEMA-keur grote bedragen aan overheidssubsidie ontvangen en van de RABO-bank in Sint-Oedenrode een bedrag ontvangen van € 10.000,- euro, als beste ondernemer van het jaar.
 
Tegen dit enorme milieumisdrijf vanuit het bedrijf  Gebr. van Aarle B.V. wordt onder de opvolgende verantwoordelijke Nederlandse ministers van justitie:
–       Ernst Hirsch Ballin (CDA)
–       Aad Kosto (PvdA)
–       Winnie Sorgdrager (D66)
–       Benk Korthals (VVD)
–       Piet Hein Donner (CDA)
–       Ernst Hirsch Ballin (CDA)
–       Ivo Opstelten (VVD)
Niet strafrechtelijk opgetreden. 
 
Dit in tegenstelling met de paardenhouderij van Ad en Annelies van Rooij, terwijl die over alle vereiste vergunningen beschikt.  Zonder ook maar 1 liter bestrijdingsmiddelen te hebben gebruikt, krijgt deze paardenhouderij al 20 jaar lang te maken met de ene na de andere hoge dwangsommen en executoriale beslaglegging in opdracht van de opvolgende burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (CDA, VVD, PvdA) en de opvolgende ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, wat heeft geleid tot torenhoge gerechtskosten in mogelijk wel 500 gerechtelijke procedures.
 
Daarnaast hebben A.M.L. van Rooij en zijn gezin maar liefst 20 jaar lang te maken gehad met de ene vernieling na de andere. Op A.M.L. van Rooij zijn door Robert van den Biggelaar (familie van Van Aarle B.V.) twee pogingen tot doodslag gepleegd en op de moeder van A.M.L. van Rooij een poging tot doodslag. Daarvoor heeft de gemeente Sint-Oedenrode de familie van den Biggelaar met honderdduizenden euro’s beloond. Ook is op de moeder van A.M.L. van Rooij door een ander familielid eerder een poging tot doodslag gepleegd. Daarvan zijn in het totaal mogelijk wel 50 tot 100 strafaangiftes gedaan bij de politie of justitie, nooit heeft dit geleid tot een strafrechtelijk onderzoek.
 
Daarnaast kreeg Ad en Annelies van Rooij te maken met vele onaangekondigde binnenvallen in opdracht van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna Peter Maas (CDA) met veel politiegeweld om paarden te tellen in zijn keuken, woonkamer, slaapkamer en op zolder waar het Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn kantoor heeft. Daarbij is A.M.L. van Rooij met grof geweld ook afgevoerd geweest naar de politiecel in Schijndel, zonder ook maar iets te hebben gedaan.

BRON: WEBSITE AD VAN ROOIJ

Print Friendly, PDF & Email
Share