THEY WILL NOT FORCE US!

BREAKING: LAATSTE NIEUWS EN DOSSIER OVER DE MOORD OP OBAMA-KLOKKENLUIDER BREITBART * NWO EN MSM GAAN NU JOURNALISTEN VERMOORDEN * INFOWAR WORDT NU EEN ECHTE OORLOG ZOALS DE HACK OP DEZE SITE AL LIET ZIEN

WE ZIJN TERUG!  EN WE ZULLEN WEDEROM ALS WINNAARS UIT DE STRIJD KOMEN! THEY WILL NOT FORCE US!

HOGER BEROEP TEGEN VONNIS VAN RECHTER M. VAN WALRAVEN, EEN VOD WAARIN NIETS IS GEMOTIVEERD EN GROVE FOUTEN ZIJN GEMAAKT OVER HAAR BEVOEGDHEID * VAN WALRAVEN: IK BEN BEVOEGD WANT MENSEN KUNNEN DE SITE IN NEDERLAND LEZEN. DUS ALS IK IN ZO AZIE EEN MOORD PLEEG IS ZE OOK BEVOEGD ALS HET ‘HIER IN DE KRANT STAAT’!

WE LEGGEN HET VONNIS VAN DE CORRUPTE AMSTERDAMSE RECHTER M. VAN WALRAVEN DIE WERKT ONDER DE CRIMINELE PRESIDENT CARLA ERADUS NAAST ONS NEER. WE VERWIJDEREN DE PASSAGES OVER VISSERS EN MOSZKOWICZ NIET WANT WE HEBBEN 100% GELIJK. ZAAK OOK OP NU.NL EN FOK.NL. WE ROEPEN ALLE NEDERLANDERS OP EEN BEDRAG OVER TE MAKEN OP DE REKENING VAN ONZE STICHTING EN ONS TE STEUNEN IN ONZE STRIJD TEGEN CORRUPTE EN PEDOFIELE RECHTERS, ADVOCATEN EN OFFICIEREN VAN JUSTITIE

Hieronder: de emails die Micha Kat naar voorzieningenrechter van Walraven stuurde maar die ‘niet mochten meedoen’:

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: dinsdag 28 februari 2012 2:13
Aan: Voorlichting Rechtbank (Amsterdam)
CC: M. Vissers || Vissers & Moszkowicz Advocaten
Onderwerp: BOODSCHAP VOOR VOORZIENINGENRECHTER VAN WALRAVEN INZ. VISSERS & MOSZOWICZ/KAT; KG 6 FEB.

L.S.,

In aanvulling op het vrorige bericht meld ik u thans als volgt.

Eisers Vissers en Moszkowicz hebben op valselijke en bedrieglijke wijze een domilice voor gedaagde gecreerd in hun hysterische pogingen hun ontmaskering als bedriegers en criminelen van tafel te spelen en gedaagde -reeds het slachtoffer van hun bewezen manipulaties- geheel te vernietigen via het eisen van pathologische dwangsommen.

Zoals in de eerdere mail betoogd is er op geen enkele wijze sprake van rechtsmacht voor de voorzieningenrechter in dit geschil. Gedaagde is daarenboven ook nog eens geemigreerd. Omdat hij daarmee geen domicile had in Nederland alsook omdat hij zich niet wenste te laten bijstaan in dit malicieuze KG, hebben eisers een domicile moeten creeeren door list en bedrog. Zij hebben besloten mij domicile te laten houden ten kantore van SIDN, het register waar alle .nl-domeinnamen zijn geregistreerd. Zij citeren dan art. 1.1. uit de algemene voorwaarden van de SIDN: een aanvrager die buiten Nederland is gevestigd aanvaardt dat het kantooradres van SIDN door SIDN en derden rechtsgeldig gebruikt kan worden om dagvaardingen en exploten met betrekking tot het abonnement of de domeinnaam aan de houder uit te brengen.

Het moge duidelijk zijn dat het voorliggende geschil op geen enkele wijze betrekking heeft op ‘abonnement’ of op de ‘domeinnaam’ klokkenluideronline.is. Het is ook volstrekt logsich dat SIDN alleen gebruikt kan worden als domicile in zaken die SIDN direct regarderen en niet in inhoudelijke geschillen over wat er op de bij SIDN geregistreerde websites staat en waarmee SIDN niets heeft te maken.

We hebben hier opnieuw te maken met een welbewuste poging van Vissers en Moszkowicz wet- en regelgeving te vekrachten ten eigen voordele. Ik wijs u er nogmaals op, voorzieningenrechter, dat op 1 maart levensgevaarlijke en niets- en niemand ontziende criminelen tegenover u staan. Ik druk nogmaals de hoop uit dat u het recht wilt toepassen en niet wilt toegeven aan dierlijke neigingen van nepotisme en doofpottisme.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 27 februari 2012 5:35
Aan: Voorlichting Rechtbank (Amsterdam)
CC: M. Vissers || Vissers & Moszkowicz Advocaten
Onderwerp: BOODSCHAP VOOR VOORZIENINGENRECHTER VAN WALRAVEN INZ. VISSERS & MOSZOWICZ/KAT; KG 6 FEB.

L.S.,

In aanvulling op onderstaande mail en in de aanloop naar de behandeling van betreffend KG op 1 maart het volgende.

Ik wijs er opnieuw met klem op dat de Nederlandse voorzieningenrechter geen extra-territoriale rechtsmacht heeft te oordelen in deze zaak. Eisers maken er zelf ook een potje van door in de dagvaarding (12. Bevoegdheid) te stellen: de voorzieningenrechter is bevoegd vanwege het feit dat de statutaire zetel van gedaagde sub 2 (de Stichting Klokkenluideronline) in Amsterdam, alsook omdat de schadetoebrengende feiten zich voordeden in Amsterdam alsook op grond van art. 107 Rv io 767 Rv.
Echter, in de pleitniota van Vissers die ze mij toezond staat te lezen onder 1.: de Stichting Klokkenluideronline waarvan de heer Kat enig bestuurder is, is ook gevestigd in Laos. Daarenboven deden de ‘schadetoebrengende feiten’ zich niet voor in Amsterdam, maar in Laos terwijl de website op dat moment reeds was gehost in de VS. Het beroep op art. 107 Rv faalt omdat dat artikel uitgaat van de situatie dat de gedaagden zich in Nederland bevinden en Nederlands zijn en 767 faalt al helemaal omdat dat uitgaat van een situatie van conservatoir beslag die niet aan de orde is. [Merk op dat de rechter geheel geen acht slaat op de falende onderbouwing van de bevoegdheid van Vissers en Moszkowicz van de Nederlandse rechter; de rechter helpt hun door zelf een redenering op te tuigen over haar bevoegdheid: De Nederlandse rechter is bevoegd van dit geschil kennis te nemen. De beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen worden immers verspreid via het internet, op in de Nederlandse taal gestelde en op het Nederlandse publiek gerichte websites, waardoor het schadetoebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen (art. 6 aanhef e en onder e van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering). Aangezien de beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen ook in het arrondissement Amsterdam zijn te raadplegen, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen. Dus als ik op de Phillipijnen een moord pleeg en die staat in Nederland in de krant, is de corrupte van Walraven ‘ook bevoegd’ omdat de mensen ‘in haar arrondissement de krant kunnen raadplegen’. Deze rechter is echt krankzinnig, MK]

Ik hoop met klem dat de voorzieningenrechter dierlijke impulsen om af te rekenen met een ‘vijand van de rechterlijke macht’ kan onderdrukken en bereid is de wet toe te passen.

Subsidiair wil ik er nog op wijzen dat alle bestreden uitlatingen 100% juist zijn en dat eisers het tegendeel op geen enkele wijze hebben kunnen aantonen e/o aannemelijk hebben kunnen maken. Het mag niet zo zijn dat corrupte en bedriegende advocaten vanuit een Pavlov-reflex naar hun toga-vrinden van de rechtbank rennen met het verzoek hun ‘goede naam’ en ‘verdiencapaciteiten’ te beschermen als ze overduidelijk tegen de lamp zijn gelopen. Vissers zou mij bijstaan in een schadeclaim van een miljoen tegen de corrupte en criminele rechter Hans Westenberg maar in de plaats daarvan slaat ze mij nu om de oren met dwangsommen van 50.000 Euro. Deze vrouw is pervers, chronisch overspannen en krankzinnig en een gevaar voor de Balie en de rechtstaat, net als haar zoon, ook zoon van de corrupte en criminele advocaat Robert Moszkowicz. Tegen de ongehoorde wijze waarop Vissers en Moszkowicz mij hebben bedrogen en bestolen loopt thans een tuchtklacht te Utrecht die op dit moment de fase van dupliek van de advocaten heeft bereikt.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 6 februari 2012 7:57
Aan: Voorlichting Rechtbank (Amsterdam)
CC: Info Centrale Balie (Rechtbank Amsterdam)
Onderwerp: Fw: BOODSCHAP VOOR VOORZIENINGENRECHTER INZ. VISSERS & MOSZOWICZ/KAT; KG 6 FEB.

Als gedaagde partij breng ik het volgende onder uw aandacht:

1. Eisers hebben nagelaten mij verhinderdata te vragen. Vandaag ben ik in een strafzaak ingepland als verdachte voor de politierechter in Den Haag. Mede hierom kan ik niet aanwezig zijn.

2. Eisers handelen tegen de uitdrukkelijke wens van hun deken in die hen heeft opgedragen een poging te doen de zaak in der minne te regelen. Hier de betreffende brief van de deken:
http://www.klokkenluideronline.is/wp-content/uploads/2012/01/yehudi.bohmer.pdf

3. U heeft als Nederlands voorzieningenrechter geen extra-territoriale rechtsmacht en bent niet bevoegd recht te spreken in dit KG nu de feiten zijn gepleegd in Laos op een website die is gehost in de VS. Er kan so wie so geen sprake zijn van extra-territoriale rechtsmacht in civiele zaken.

4. Eisers handelen tegen talloze advocatuurlijke gedragsregels in, met name tegen de regel die advocaten opdraagt altijd onafhankelijkheid en distantie te betrachten. De beide advocaten voor u pleiten in eigen zaak ten behoeve van hun eigen kantoor waarbij ook nog een sprake is van een moeder-zoon relatie en een gedeeld eigendom van het kantoor. Als ik het goed heb begrepen is de moeder de advocaat van de eisende zoon maar ook weer de mede-vennoot van zijn kantoor. U moet deze advocaten tegen henzelf in bescherming nemen.

Tot zover.
met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share