STRALING IS KANKERVERWEKKEND

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Weinig mensen zijn zich bewust van het feit dat blootstelling aan microgolfstraling door middel van draadloze apparatuur – zendmasten, mobieltjes, snoerloze telefoons, iPads, routers – gevaar zou kunnen opleveren voor de gezondheid van mens, dier en milieu.  Dat zegt theoloog en stralingsactivist Frides Laméris uit Zuidlaren. Overheid en telecom stellen zich op het standpunt dat er niets aan de hand is, zolang ze zich houden aan de stralingsnormen die door bepaalde internationale en nationale autoriteiten zijn opgesteld. Een heel ander geluid op dit gebied is echter te horen van de stralingsactivisten die zich in binnen- en buitenland steeds luider laten horen.

Theoloog en stralingsactivist Frides Laméris uit Zuidlaren is in 2011 zeer actief geweest als secretaris van de Stichting Last van de Mast Tynaarlo. Deze stichting isvoortgekomen uit een actiegroep die tegen de plaatsing van een UMTS-mast bij sportcomplex De Marsch in Paterswolde is. Inmiddels is er bij de rechtbank in Assen een beroepschrift van de stichting ingediend tegen het besluit van de gemeente Tynaarlo om de plaatsing van de mast door te laten gaan. Laméris is inmiddels teruggetreden als secretaris, maar is nog wel als adviseur voor de stichting beschikbaar. Dit jaar wil hij nieuwe wegen bewandelen om de bevolking en de politici van Nederland duidelijk te maken dat mensen beter beschermd moeten worden tegen de dreigende gezondheidsgevaren van straling. Om de kennisverspreiding vanuitzijn eigen specifieke invalshoek mogelijk te maken, heeft Laméris onlangs een nieuwe website onlinegezet met de opmerkelijke naam www.burgerministerievoorstralingsbescherming.nl. 

Een burgerministerie? Wat beoog je daarmee?

Mijn website Burgerministerie voor Stralingsbescherming wil datgene gaan doen wat overheid en telecom nalaten, namelijk burgers correct en realistisch voorlichtenover de mogelijke negatieve gezondheidsrisico’s van dit type straling. De stralingsniveaus moeten volgens het burgerministerie sterk omlaag worden gebracht. In Nederland valt de toepassing van microgolftechnologie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken. De voorlichting over straling die de overheid geeft loopt via het zogenaamde Antennebureau, dat in Groningen is gevestigd. Dit bureau spreekt gelijktijdig met één mond voor overheid en telecom. Doordat de industriële stralingslobby nepveiligheidsnormen heeft opgesteld en via het Antennebureau blijft rondpapegaaien dat er ondanks duizenden klachten van stralingsgevoelige burgers niets aan de hand zou zijn, leek het mij een goed idee om een website te beginnen die het één en ander zo duidelijk mogelijk aan de kaak stelt. Zolang overheid en telecom zich nog achter de al lang achterhaalde zogenaamde ICNIRP-normen verschuilen, zal er niets aan de dagelijks toenemende stralingsbelasting gedaan worden en dat is een slechte zaak.”

ICNIRP? Waar staat dat voor?

ICNIRP is een internationale commissie voor de bescherming met betrekking tot niet-ioniserende straling. De ICNIRP is een in München gevestigde private organisatie, die voornamelijk uit ingenieurs bestaat. Er hebben geen artsen zitting in deze club. Bij nader onderzoek blijken we hier te maken te hebben met een verkapte lobbygroep, die in het belang van telecom en overheid absurd hoge en onrealistische stralingsnormen heeft opgesteld. Het Europese parlement heeft deze ICNIRP-normen echter al in 2008 achterhaald verklaard. Uit een recent door de Amerikanen vrijgegeven en tot voor kort geheim gehouden document van de Defense Intelligence Agency uit 1976 blijkt dat de internationale stralingsnormen omwille van onbelemmerde militaire en industriële output kunstmatig hoog zijn gesteld. Erwordt in dit rapport openlijk toegegeven dat de normen niet primair zijn opgesteld om de gezondheidsbelangen van de burgers te beschermen. Van een Engelse militaire klokkenluider heb ik bovendien gehoord dat de Amerikaanse inlichtingendienst  ook alle westerse landen heeft geïnstrueerd om deze gezondheidsrisico’s niet aan het publiek bekend te maken. Er is dus duidelijk bedrog in het spel.”

Is het aanbod van al deze apparatuur – zendmasten, antennes, laptops en allerlei andere draadloze toepassingen – inmiddels niet zo groot geworden dat er geen wegmeer terug is?

,,Goede vraag. Ook al zitten we o dit moment in de ijzeren houdgreep  van de internationale draadlooslobby,  ik geloof toch dat er nog een weg terug is. We moeten zo snel mogelijk een andere richting inslaan omdat verdere uitbreiding van de stralingsbelasting op een ongekende gezondheidsramp zalkunnen uitlopen voor mens, dier en milieu. Ik zie het jaar 2012 vanuit mijn eigen achtergrond als het jaar van de fluwelen revolutie. De samenleving is de afgelopen jaren op vele wegen buiten controle geraakt van democratische krachten en de huidige eurocrisis is hier een goed voorbeeld van. Bewegingen als Occupy zijn begonnen om wereldwijd te protesteren tegen de dominante invloeden van multinationals en banken op regeringen. Alles staat te schudden op zijn grondvesten. We moeten nu ook de lobby in kaart gaan brengen achter de stralingstechnologie.”

Fluwelen revolutie? Leg eens uit

,,Ik heb de term ergens begin dit jaar opgepikt vanuit een artikel op het internet. Fluwelen revolutie wil zeggen een grote ommekeer die niet gebaseerd is op geweld maar op kennis, inzicht en wijsheid.” Hoe zou deze fluwelen revolutie er dan uit kunnen zien op het vlak van straling?  ,,Ik denk dan bijvoorbeeld aan de ontwikkeling en toepassing van alternatieve communicatietechnologie die niet schadelijk is voor mens, dier en milieu. Het stralings – protest is inmiddels wereldwijd zo sterk is geworden dat men er heel spoedig niet meer onder uit zal kunnen om officieel toe te geven dat de huidige draadloze microgolftechnologie daadwerkelijkgrote schaduwzijden bevat. Een groep Duitse wetenschappers is trouwens al meer dan tien jaar lang aan het werk om draadloze communicatietechnologie te ontwikkelen die gebruik maakt van zwaartekrachtvelden en zogenaamde  lange staande golven die reeds in de natuur voorkomen en die niet interfereren met het menselijk lichaam. Ook in Japan en Amerika wordt aan nieuwe communicatietechnologie gewerkt die gebaseerd is op een ander principe dan microgolven.”

Heeft het Europees Parlement niet ook al eens bedenkingen geuit ten aanzien van draadloze microgolfstraling?

,,Al verschillende keren. In 2008, 2009 en 2011 zijn belangrijke kritische uitspraken over stralingsrisico’s van draadloze technologie gedaan. Het probleem is dat de Nederlandse autoriteiten daar tot dusver niet naar willen luisteren. In Nederland ligt met name de Gezondheidsraad al jaren lang dwars en zij blijft iedere vorm van gezondheidsrisico’s door straling bagatelliseren of ontkennen. Eind mei 2011 heeft het Europees Parlement unaniem een resolutie aangenomen, waarin wordt aangeraden om op scholen alle draadloze wifi apparatuur – wifi – te verwijderen vanwege de gebleken gezondheidsrisico’s voor scholieren en personeel. In datzelfde rapport wordt ook verwezen naar het feit dat de draadloze stralingstechnologie zeer energie-inefficiënt is en veel technisch veroorzaakte elektro smog in het milieu brengt.”

Elektrosmog?

,,Elektrosmog of elektrostress is de ongeziene maar toch heel goed meetbare invloed die een kunstmatig opgewekt elektrisch of elektromagnetisch veld uitoefent opmens, dier of plant. De mens is een bio-elektrisch of bio-elektromagnetisch wezen. Kunstmatig opgewekte straling, ver boven de hoeveelheid die in de natuur zelf aanwezig is veroorzaakt onvermijdelijk een zekere mate van stress of belasting voor het biologisch organisme. Er zijn sinds de jaren dertig van de vorige eeuw vele duizenden studies naar de invloed van straling op het lichaam verricht. Al in 1932 viel voor het eerst het woord microgolfsyndroom of microgolfziekte. Een flinke groep mensen bleek bij experimenten zeer gevoelig te zijn voor deze elektromagnetische, hoogfrequente microgolfstraling en ontwikkelde een scala van gezondheidsklachten.”

Zijn de klachten uit die onderzoekingen vergelijkbaar met de klachten die in deze tijd door mensen worden ervaren?

,,Ja, voor een groot deel zijn ze gelijk. Het grote verschil met de beginjaren van onderzoek in de 20e eeuw is dat mensen tegenwoordig dag na dag blootgesteld worden aan diverse stralingsbronnen. Daarom zijn de stralingsklachten tegenwoordig vaak ook ernstiger en vaak ook chronisch van aard. Steeds meer mensen worden wat we noemen  elektrosensitief of  elektrohypersensititief. Voor deze elektrohypersensitieve mensen kunnen de gezondheidsklachten zo sterk worden dat hun hele leven erdoor ontregeld wordt. Sommige mensen krijgen een aangepaste werkomgeving, anderen zitten ziek thuis. Het is een groeiend probleem en het gaat wereldwijd om miljoenen mensen. Wetenschappers verwachten dat van de bevolking minimaal 3 tot 5 procent elektrosensitief kan worden. Alleen in Nederland hebben we het dan al over honderdduizenden mensen.”

Kun je een paar klachten noemen die door straling worden veroorzaakt?

,,Veel voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, slapeloosheid, gevoel van irritatie, vermoeidheid, darmklachten, concentratieproblemen en een branderiggevoel. Ik heb het dan nog niet over veel ernstigere klachten – zoals bijvoorbeeld kanker – die bij langdurig gebruik door mobieltjes kunnen worden veroorzaakt ofkankerclusters die gemeld zijn rond zendmasten waar de straling 24 uur per dag doorgaat. De IARC, een onderzoekscommissie van de WHO, heeft vorig jaar albekend gemaakt dat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mensen die langer dan tien jaar meer dan 30 minuten per dag mobiel bellen een sterk verhoogde kans op een hersentumor hebben. Dit in het bijzonder aan de kant van het hoofd waartegen het mobieltje wordt geplaatst. De straling is door de IARC nu geplaatst in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’. Infeite kan niemand nu meer zeggen dat er niets aan de hand zou zijn, ook zal de telecomlobby natuurlijkalles doen om deze uitspraak te bagatelliseren.”

Als dit waar is, kunnen we dan maar beter geen mobieltjes meer gebruiken? Of zijn er dingen die je kunt doen om de straling te beperken?

,,Hoe minder je je mobieltje gebruikt hoe beter, dat is zeker. Heb je een ouderwetse telefoon met snoer in de buurt; gebruik die dan voor langere gesprekken. De elektronica-industrie heeft jarenlang verplicht moeten werken aan het reduceren van de reststraling of lekstraling van magnetrons. Zetten we echter een mobieltje tegen ons hoofd, dan geeft die vele malen méér straling af dan een magnetron op 50 centimeter, 1 meter of zelfs 2 tot 3 meter afstand! Geen enkel klassiek elektronicaboek raad zal aanraden een dergelijke zender tegen je hoofd te houden. Uiterste voorzichtigheid is dus geboden!”

In Nederland is het Kennisplatform Elektromagnetische Velden actief. Kun je uitleggen wat deze organisatie doet?

,,Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal overheidsorganisaties die in één of andere vorm met niet-ioniserende straling te maken hebben. Tevens is er bij dit platform een klankbordgroep van kritische burgers opgericht die tegenwicht proberen te bieden aan het niets-aande-hand-standpunt van overheid en telecom. Sinds vorig jaar begint zelfs bij reguliere platformdeelnemers iets te dagen dat er met deze vorm van straling toch wel wat meer aan de hand is dan men eerder wilde toegeven. We worden namelijk ook in Nederland steeds vaker en soms heel dramatisch geconfronteerd met elektrogevoelige of elektrohypergevoelige mensen. Zo heeft het kerkbestuur van een parochie in het Brabantse Megen vorig jaar de stekker uit een UMTS-mast getrokken die op een kerk in Megen was gemonteerd, omdat de straling van deze antenne onverdraaglijk bleek te zijn voor een in de buurt wonende vrouw. Het verhaal over deze zeer elektro-overgevoelige vrouw – Karen van Loon – heeft vol – op de landelijke publiciteit gehaald.”
Heb je zelf ook last van straling? ,,Gelukkig slechts in beperkte mate. Ik moet bijvoorbeeld niet te lang achter een computer gaan zitten. Dat voelt niet prettig. Ik heb geen mobieltje en mijn vrouw en zoon ook niet. Mijn computers zijn bedraad. Ik ben er ook geen liefhebber van om in omgevingen te vertoeven waar veel draadloze apparatuur is. Wat trouwens heel vervelend is, is dat er in je eigen huis ook flink wat straling kan komen van je buren. Op mijn website noem ik dit fenomeen stralingshuisvredebreuk.”

Stralingshuisvredebreuk. Wat bedoel je daarmee?

,,Veel mensen hebben bijvoorbeeld een zogenaamde DECT-telefoon; een snoerloze telefoon op een basisstation. Dit apparaat zendt niet alleen 24 uur per dageen flinke dosis straling uit die te vergelijken is met de straling van een UMTS-mast, maar deze straling dringt tot op een afstand van enkele honderden meters dwars door de muren van huizen heen. Zo kun je dus geheel ongewenst meegenieten van een flinke dosis microgolven van je buren. Ook het draadloze internetnetwerk bij de buren kan in jouw huis doordringen. Ben je daar gevoelig voor, dan heb je een probleem.”

Ook op scholen wordt tegenwoordig volop gebruik gemaakt van wifi. Heb je zelf al eens een school benaderd om voorlichting te geven over de gevaren van wifi?

,,Ja. Enkele maanden geleden heb ik de belangrijkste informatie over de wifi-problematiek doorgemaild naar het ICT-team, de directeur en de oudermedezeggenschapsraad van het Hondsrugcollege in Emmen. Dat heb ik gedaan naar aanleiding van het feit dat deze school op de televisie geweest was met het onderwerp draadloze tablets in de schoolklas. De directeur van de school stuurde mij een mailtje terug met een link naar een op het internet gepubliceerde verklaring dat wifi veilig is. Dat is kenmerkend voor de Nederlandse  struisvogelstijl. Ik heb ze echter gewaarschuwd dat een draadloze laptop op het moment van downloaden veel meer straalt dan een UMTS-mast die op het dak staat. Zijn er bijvoorbeeld twintig laptops in de klas aanwezig, dan is het helemaal een zeevan straling. Ik hoop dat er wat ouders wakker zullen worden en de zaak zullen gaan aankaarten bij het schoolbestuur.”

Hoe is dat in andere landen? Hoe gaat men daar met wifi op scholen om?

,,Er is al jarenlang een wereldwijd wifiprotest gaande. Nederland loopt in deze discussie achteraan. In Amerika loopt op dit moment in Portland Oregon een proces tegen een scholengemeenschap die op al haar scholen wifi heeft. Ouders van een door straling ziek geworden kind willen de rechter tot een uitspraak dwingen dat kinderen niet tegen de zin van hun ouders dagelijks in de klas bestraald mogen worden. In Engeland hebben 30.000 onderwijzers getekend voor de verwijdering van wifi op scholen. Het meest positieve bericht over wifi komt uit Zwitserland. Zwitserland is trouwens  het meest stralingskritische land van Europa. Daar heeft de telecommaatschappij Swisscom naar aanleiding van het advies van de Raad van Europa uit 2011 alle draadloze verbindingen op scholen vervangendoor bekabelde en dus geheel veilige supersnelle glasvezelverbindingen. Zwitserland heeft dus in Europa al het goede voorbeeld gegeven.”

Je houdt je dus met allerlei zaken op stralingsgebied in binnen- en buitenland bezig. Heb je zelf ook directe internationale contacten?

,,Ja. Mijn belangrijkste internationale contact op dit moment is Dr. Barrie Trower. Dat is een gepensioneerde Engelse natuurkundige en microgolfspecialist. Hij is ook geheimedienstmedewerker geweest tijdens de Koude Oorlog. Hij was ook stralingsonderzoeker toen in de jaren 1950-1970 een in ternationaal schandaal was uitgebroken omdat het personeel van de Amerikaanse ambassade in Moskou door de Russische ambassade met microgolven bestraald werd met rampzalige gevolgenvoor hun gezondheid.”

Wat heeft hij je verteld?

,,Dat het personeel van de Amerikaanse ambassade op grote schaal gezondheidsklachten kreeg. Er trad veel kanker op, waaronder leukemie. Enkele ambassadeursstierven in die periode en het bleek dat de straling voor het vrouwelijke personeel en hun kinderen het meest ongunstig was. Hij is daarom op basis van veel ervaring een fervent tegenstander van wifistraling geworden en reist sinds zijn pensionering als wetenschappelijk adviseur de gehele wereld rond om organisaties en individuele mensen te wijzen op de gezondheidsgevaren van wifi. Op mijn website kun je enkele videofilmpjes van hem zien. Waar Trower zich het meest zorgen over maakt is het feit dat microgolfstraling zeer diep in weefsels en in cellen doordringt, zodat zelfs het DNA er door aangetast kan worden. Meisjes die gedurende vele uren – bijvoorbeeld op een wifi-school – achter draadloze laptops zitten, lopen een grote kans beschadigingen aan hun eierstokken op te lopen doordat hun mitochondriaal DNA wordt aangetast. Bij jongens gaat door de wifi de kwaliteit van het sperma sterk achteruit. Vrouwen moeten trouwens in de zwangerschapsperiode alle stralingsbronnen maximaal vermijden. De foetus heeft nog geen immuunstelsel en is dus volkomen weerloos tegen deze onnatuurlijke invloed. Onlangs was dit thema nog in het nieuws omdat wetenschappers hadden opgemerkt dat met GSM bestraalde zwangere muizen babymuizen ter wereld brachten met ADHD-verschijnselen.”

Als wifi zó schadelijk is, zou het toch eigenlijk onmiddellijk verboden moeten worden?

,,Als we in dit land of in de wereld voldoende integere en wakkere politici hadden, zou dat zeker gebeuren. Helaas weten de meeste politici van toeten noch blazen op stralingsgebied en verschuilen ze zich tot op heden het liefst achter het volkomen onverantwoorde en irreële advies van de gezondheidsraad. Ik heb overigens net contact gehad met letseladvocaat en SP-senator Bob Ruers, die onlangs in het nieuws is gekomen met een proefschrift over asbest. Hij beschuldigt de Nederlandse overheid ervan totaal laks te zijn geweest bij het onderkennen van de grote gezondheidsgevaren van asbest. In Nederland waren deze gevaren al halverwege de jaren zestig goed bekend, maar asbest werd in Nederland pas in 1993 verboden. We lopen nu de kans een soortgelijk gebeuren mee te gaan maken met straling,dat wel eens  digitaal asbest zou kunnen blijken te zijn.”

Wat vind je van de actie van Reggefiber om de gemeente Tynaarlo van snelle glasvezelkabelverbindingen te voorzien?

,,Helemaal prima! Ik raad mensen alleen wel aan om dan een bedrade verbinding te gebruiken en niet een draadloos modem. Toen ik een keertje op bezoek was in de Reggefiber-winkel in Zuidlaren, heeft men mij verteld dat de bedrade variant ook een betere beeldkwaliteit oplevert. Veel mensen ergeren zich aan kabels en gaan daarom voor het draadloze gemak. Maar wie van de gezondheidsrisico’s afweet, kan volgens mij beter geen risico nemen.”

Vorig jaar was je uitermate actief voor Stichting Last van de Mast. Liggen er nog meer acties tegen UMTS-masten in het verschiet, afgezien van de lopende actie in Paterswolde?

,,Wethouder Henk Kosmeijer heeft ons al in december 2010 laten weten dat er van diverse telecommaatschappijen ook aanvragen liggen voor zendmasten inZuidlaren, Tynaarlo en Vries. Kosmeijer heeft destijds echter toegezegd dat deze aanvragen formeel niet in behandeling zullen worden genomen voordat de gemeente actueel UMTS-beleid heeft geformuleerd. Daarvoor wacht de gemeente nu de uitkomst af van het burgerinitiatief over UMTS-masten. De discussiebijeenkomst over UMTSmasten in het kader van het burger initiatief heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden, evenals de rechtszaak rond de mast inPaterswolde. Het is dus even afwachten geblazen.”
Aan de hand van welke boeken of websites zouden belangstellenden zich een beter oordeel kunnen vormen over de gevaren van straling?,,Wie via het internet meer wil weten over gezondheidsrisico’s van mobiele telefonie, wifi en UMTS kan het best terecht op de door academici gerunde websitewww.stopumts.nl. Daar worden de ontwikkelingen op dit gebied zowel landelijk als internationaal dagelijks bijgehouden. Een andere zeer goede website iswww.milieuziektes.nl. Mensen met acute stralingsklachten kunnen terecht bij de Stichting EHS: www.stichtingehs.nl. Wie zich specifiek zorgen maakt over stralingin relatie tot kinderen, vindt veel goed en kritisch informatiemateriaal op www.stralendkind.nl. Er zijn diverse goede boeken in het Nederlands beschikbaar. Een zeerinformatief maar lijvig boek over alle vormen van draadloze stralingsapparatuur is het boek  Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk van de hand van Karel enCaroline van Huffelen. Een tweede zeer goed en informatief boek is Elektrostress en Gezondheid van de Delftse TU-professor Michiel Haas en de webmaster van StopUMTS, drs. Henk Wever. Het boekje Help, de Kerktoren straalt beschrijft zeer kundig en autobiografisch de wanhopige lotgevallen van de Nederlandse elektrosensitieve dame Ria Luttikhold.”

Wie naar aanleiding van dit artikel contact wil opnemen met Frides Laméris kan hem bereiken via [email protected] en 050-4096142.

Tien tips voor mobiele bellers:

  1. Bel zo weinig mogelijk. Voer lange gesprekken alleen via  vaste telefoon.
  2. SMS als bellen niet nodig is.
  3. Hou mobieltje op enige afstand van het hoofd of gebruik tussensnoertje  of headset.
  4. Zet mobieltje ‘s nachts uit.  Bel niet voor het slapen gaan.
  5. Draag mobieltje in aparte tas; niet op het lichaam of in  broekzak.
  6. Schaf devies voor mobieltje  aan die elektrostress kan beperken (googelen voor info).
  7. Schaf mobieltje aan met lage SAR-waarde (info op internet).
  8. Bel niet of zo weinig mogelijk in afgesloten ruimten als auto, trein, lift.
  9. Bel niet of zo weinig mogelijk vlak in de buurt van andere mensen (te vergelijken met passief roken).
  10. Onderzoek of je verslaafd bent aan je mobieltje.

BRON: EARTH-MATTERS.NL

Print Friendly, PDF & Email
Share