Raad v.d. Rechtspraak liegt tegen NOS

raadvoorderechtspraakZaak-Westenberg is duidelijk too much voor gecorrumpeerde rechterlijke macht * Raad voor de Rechtspraak timmert leugenachtig memo in elkaar voor NOS * Damage-control: Westenberg moet worden neergezet als lonely nut * Corrupte rechter wordt beschermd door OM * Nog veel meer stront in de beerput-Westenberg aanwezig * Dit is de TOTALE ONTLUISTERING van de rechterlijke macht

Hoe ver gaat de rechterlijke macht in ons land om de eigen stront binnenkamers te houden dan wel te pogen de schade via list en bedrog tot een minimum te beperken? Heel ver. Zelfs het opmaken van een leugenachtig ‘feitenrelaas‘ als reactie op een WOB-verzoek van de NOS behoort tot het repertoire van de hoge heren in toga, zo blijkt thans. Kern van de spin is dat de Raad voor de Rechtspraak die door het optreden van Westenberg met de rug tegen de muur staat -de complete geloofwaardigheid van de rechtspraak staat inmiddels op het spel- thans via de NOS het beeld wil neerzetten van Westenberg als een op hol geslagen ‘proces-neuroot’ terwijl de Raad zelf de boel in goede banen probeerde te leiden en zelfs te ‘deescaleren’. Dit beeld is niet alleen onjuist, maar ook ronduit stompzinnig. Immers: als de Raad werkelijk vond dat Westenberg fout bezig was, waarom is dan niet ingegrepen? Waarom nam de Raad er genoegen mee dat Westenberg ondanks een uitdrukkelijk verbod toch in hoger beroep ging -en heeft dat hoger beroep vervolgens nog betaald ook? Wie volgt dit nog? Maar nog ontluisterender is dat het beeld dat de Raad van zichzelf neerzet wordt ontkracht in emails aan uw webmaster -die overigens ook in het bezit zijn van de NOS.

westenbergIn het fake-‘feitenoverzicht’ staat: op 17 augustus 2005 heeft mr. Banda (van de Raad) met de landsadvocaat mr. Houtzagers over de zaak overleg gevoerd. Daar is aan de orde gekomen dat de behandelende advocaat [inmiddels door zijn kantoor eruit gezet en zelf rechter] de Raad als opdrachtgever niet op de hoogte houdt van de voortgang van de zaak en dat de behandeling op de-escalatie gericht dient te zijn. Wat een grap, ‘de-escalatie!’ Ja, met de wijsheid van nu -verloren procedures, enorme imagoschade- wordt de ‘de-escalatie-kaart’ uitgespeeld, maar hoe anders was de werkelijkheid! Tot het allerlaatste moment, dat wil zeggen tot de aftocht van Westenberg bij de Haagse rechtbank in de zomer van 2009, heeft de Raad alles op alles gezet de tegenstanders van Westenberg kapot te maken waarbij geen middel -zelfs geen onrechtmatig middel- werd geschuwd. In een email van diezelfde ‘de-escalerende’ Banda aan uw webmaster van mei 2006 wordt zelfs expliciet afstand genomen van een vonnis van de Rotterdamse rechtbank -een waanzinnige en ongekende positie- en gesteld dat het gedrag van uw webmaster ‘niet door de beugel kan’ en zelfs ‘schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak’ waarbij er ook nog eens op wordt gezinspeeld dat de rechterlijke macht wel met hem zal afrekenen in hoger beroep:

From: Banda, P. (Rvdr ‘s-Gravenhage) <[email protected]>
Subject: RE: e-mail van 25 mei 2006
To: “‘micha kat'” <[email protected]>
Cc: “‘[email protected]'” <[email protected]>
Date: Monday, May 29, 2006, 2:47 PM

Geachte heer Kat,

In uw e-mailbericht van 23 mei 2006 merkt u terecht op dat de Raad voor de rechtspraak en het bestuur van de rechtbank ‘s-Gravenhage, blijkens een brief van de voorzitter van de Raad aan de heer mr. J.M.A.M. de Wit, van mening zijn dat een journalist in de zaak waarover de heer de Wit om informatie vroeg “op geen enkele manier (heeft) geprobeerd de juistheid van (…) aantijgingen te verifiëren of zelfs maar de betrokkene of het betrokken gerecht de gelegenheid (heeft) gegeven zich uit te spreken over (…) de aantijging.” Ook is juist dat de Raad en het betrokken gerecht zich op het standpunt stellen dat het handelen van de journalist niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak.

Uit genoemd e-mailbericht maak ik op dat u meent dat met “de journalist” uw persoon is bedoeld. Ik wijs er met nadruk op dat in de brief van de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak aan de heer de Wit geen persoonsgegevens worden vermeld.

U vervolgt met de mededeling dat u door een vonnis van 14 december 2005 (216253/HA ZA 04-1275) van de rechtbank Rotterdam bent gezuiverd van welke vorm van (onrechtmatig) handelen ook. Dat is een constatering die ik geheel voor uw rekening laat.

Ik wijs erop dat tegen genoemd vonnis hoger beroep is ingesteld. U kunt uit dat feit en uit de brief van mr. van Delden aan de heer de Wit afleiden dat de betrokken rechter, het bestuur van de rechtbank ‘s-Gravenhage en de Raad voor de rechtspraak, als direct betrokkenen bij die uitspraak van de rechtbank Rotterdam, het met de inhoud van de uitspraak op onderdelen niet eens zijn. U kunt er voorts van verzekerd  zijn dat de betrokken rechter, het bestuur van de rechtbank ‘s-Gravenhage en de Raad voor de rechtspraak iedere rechtens onaantastbare uitspraak van de bevoegde rechter zullen aanvaarden en op loyale wijze zullen uitvoeren.

De brief van mr. van Delden aan de heer de Wit bevat geen diskwalificerende opmerkingen aan het adres van wie dan ook. Van het terugnemen van zulke opmerkingen kan dan ook geen sprake zijn. Van “diffamerende uitlatingen” als genoemd in uw e-mailbericht van 25 mei 2006, in de zin van onterechte aantastingen van iemands eer of goede naam, heeft de Raad steeds afgezien en dat zal hij ongetwijfeld blijven doen.

Ik hoop u met het bovenstaande van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

P.H. Banda,

Juridisch adviseur Raad voor de rechtspraak

mr. P.H. Banda
Juridisch adviseur Raad voor de rechtspraak
tel.: 070-361.9724 (doorkiesnummer), b.g.g. 361.9810
fax: 070-361.9844
mobiel: 06-44.84.02.73
e-mail adres: [email protected]

Intussen blijft de werkelijke kern van de affaire onbesproken: de corrupte vonnissen van rechter Westenberg, met name die in de Chipshol-zaken. Ook het feit dat het partijdige optreden van Westenberg tegen Chipshol niet op zichzelf staat, maar het begin vormde van een hetze van de rechterlijke macht die tot op de dag van vandaag voortduurt komt maar niet ter sprake. Tenslotte heeft het er alle schijn van dat het OM Westenberg zal laten lopen in plaats van hem voor de rechter te brengen wegens meineed en criminele belangenverstrengelingen. In feite moet worden geconstateerd dat Westenberg als ‘dank’ voor zijn corruptie bijna twee ton beloning heeft ontvangen: 75.000 Euro bij zijn vertrek en meer dan 100.000 Euro (in werkelijkheid veel meer) als vergoeding in zijn proceskosten.

Wat speelt hier verder op de achtergrond? Waarschijnlijk is de corruptie door Westenberg nog veel groter dan thans wordt vermoed. Vast staat bijvoorbeeld dat hij grote betalingen van marktpartijen ontving via zijn ‘adviesbureau’ Antacc. Hierover is Van Delden reeds aangeschreven op 4 juli 2005. Tevens zijn  er aanwijzingen over corruptie van Westenberg binnen de faillissements-griffie van de Haagse rechtbank waar hij tegen betaling vette faillissementen zou hebben toegespeeld aan bevriende advocaten. Een van de beloningen zou hebben bestaan in een adviesfunctie bij Sirus Procesfinanciering, een speeltje van de Haagse insolventie-advocaat Marc Udink.

Print Friendly, PDF & Email
Share