POLITIE: NAZI-STAAT BINNEN HANDBEREIK!

POLITIE WERELDWIJD OEFENT VOOR KAPO- EN GESTAPO-OPTREDEN IN DE NABIJE TOEKOMST * GOLVEN VAN POLITIE-TERREUR OVERSPOELEN DE WERELD * NAZI’S IN UNIFORM RAMMEN, SCHOPPEN, SLAAN EN STOMPEN DE BURGER TOT BLOEDENS TOE * KILLER COP AMSTERDAM GAAT TOT NU TOE 100% VRIJUIT

POLITIE AMSTERDAM: TAALGEBRUIK OP DEZE SITE RICHTING KILLER COP -EEN MOORDENAAR TEGEN WIE DRIE KEER AANGIFTE IS GEDAAN- IS ‘NODELOOS GRIEVEND’ * POLITIE RAAKT COMPLEET VAN GOD LOS * HET KOMT ALLEMAAL UIT DE VS WAAR BURGERS VOORTDUREND WORDEN GEMOLESTEERD EN VERNEDERD

Breaking, breaking, breaking, opnieuw: politieagenten in ons land hebben carte blanche burgers te vernederen, molesteren, verkrachten en zelfs te vermoorden. De kans dat zij ooit voor de rechter worden gebracht is precies 0,0%. Ondanks een escalerende orgie van politiegeweld in ons land is het aantal rechtszaken met een agent als verdachte… u raadt het al… 0. Dat blijkt uit antwoorden van de korps Amsterdam-Amstelland op vragen van deze website. Maar het kan nog erger. FILMEN VAN AGENTEN IN FUNCTIE IS TOEGESTAAN; BURGERS, FILM AGENTEN VOORTDUREND, HET IS ONS ENIGE WAPEN TEGEN DE TERREUR!

Want in een ongehoorde en hondsbrutale schoffering aan de burger en met name ook aan de familie Koomen en de andere slachtoffers van hondengeleider Fred B. schrijft het korps: De bewoordingen die u gebruikt om de betrokken politieambtenaar aan te duiden, acht ik onnodig grievend, te meer daar het Rijksrecherche-onderzoek nog gaande is en de agent in kwestie dus uitsluitend verdachte is van een strafbaar feit. Van u als journalist mag een zekere distantie en onvooringenomenheid worden verwacht . We spraken vorige week tevens met het parket te Amsterdam en aldaar werd ons medegedeeld dat het onderzoek van de Rijksrecherche naar de killer cop-zaak ‘nog lopende is’ en dat er geen termijn kan worden genoemd waarop het onderzoek zal zijn afgerond. Zoals bekend is het hele onderzoek overbodig omdat er filmbeelden zijn die precies laten zien wat de Rijksrecherche gaat verhullen en ontkennen: dat de agressie uitging van de agent en dat deze een moordenaar is. Maar (nog) geen verdachte zoals het korps ten onrechte meldt: die status is nog altijd voorbehouden aan de slachtoffers van de killer cop die thans worden vervolgd wegens… poging tot doodslag op de killer cop.

Uit de antwoorden van het korps blijkt verder dat er nog nooit een agent voor de rechter is gebracht, zulks in tegenspraak met de woorden van voorlichter Rob van der Veen. Gezien de wijze waarop de killer cop thans door alles en iedereen wordt verdedigd, zal ook deze zich niet hoeven te verantwoorden voor de strafrechter. Hier het volledige antwoord van het korps, waarbij aangetekend zij dat een vervolg-vraag over de vergrijpen die ten grondslag lagen aan de twee gevallen van transactie (boete) alsmede over de hoogte van die boete niet meer werd beantwoord:

MENSEN, DIT IS EEN REGELRECHTE PROVOCATIE EN EEN WERELDOMVATTEND TERREUR-PLAN VAN DE NWO: DE POLITIE GAAT VOOR DE KILL TEGEN DE BURGER!

Geachte heer Kat,

In uw mail van 11 augustus jl. stelt u ons korps een aantal vragen naar aanleiding van de betrokkenheid van een politieambtenaar bij het schietincident van 14 mei 2011. De bewoordingen die u gebruikt om de betrokken politieambtenaar aan te duiden, acht ik onnodig grievend, te meer daar het Rijksrecherche-onderzoek nog gaande is en de agent in kwestie dus uitsluitend verdachte is van een strafbaar feit. Van u als journalist mag een zekere distantie en onvooringenomenheid worden verwacht.

Voor wat betreft uw vragen kan ik u als volgt antwoorden.

Op grond van artikel 17 van de Ambtsinstructie dient de politieambtenaar die geweld heeft aangewend de feiten en omstandigheden dienaangaande, alsmede de gevolgen hiervan, onverwijld te melden aan zijn meerdere. Deze melding wordt door de meerdere direct schriftelijk vastgelegd. De melding van de meerdere wordt door de korpschef binnen 48 uur ter kennis gebracht van de officier van justitie van het arrondissement waarbinnen het geweld is aangewend, indien:
1. de gevolgen van het aanwenden van geweld daartoe naar het oordeel van de korpschef aanleiding geven,
2. het aanwenden van geweld lichamelijk letsel van meer dan geringe betekenis dan wel de dood heeft veroorzaakt, of
3. gebruik is gemaakt van een vuurwapen en daarmee één of meer schoten zijn gelost.

Na de melding aan de meerdere kan de betrokken ambtenaar in een volgende fase van (in uitzonderlijke gevallen) strafrechtelijk onderzoek terecht komen. Wanneer sprake is van mogelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen, volgt een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van de officier van justitie en eventueel een veroordeling. Wanneer een politieagent voor een gepleegd strafbaar feit wordt veroordeeld, zal de politie deze veroordeling aanmerken als plichtsverzuim en zal zij zich een disciplinair oordeel vormen.

Indien de politiemedewerker zich schuldig maakt aan gedragingen die in strijd (kunnen) zijn met de eisen die de werkgever aan het gedrag van de politieambtenaar mag stellen, dan stelt ons Bureau Integriteit een onderzoek in. Dat onderzoek is nodig om vast te stellen of sprake is geweest van plichtsverzuim. Plichtsverzuim omvat het overtreden van een wettelijk voorschrift alsmede het doen en nalaten van iets anders dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Indien sprake is van het toepassen van (niet) noodzakelijk geweld door de politieambtenaar, dan is het in beginsel aan het desbetreffende slachtoffer of hij/zij hiervan aangifte wil doen bij het Openbaar Ministerie of hierover een klacht wil indienen.

Navraag bij ons Bureau Juridische Zaken en Bureau Integriteit leerde mij dat de afgelopen 5 jaar (periode 2006 tot en met 2011) 12 gevallen bekend zijn waarin sprake was van disproportionele geweldsaanwending door een politieambtenaar in de uitoefening van de functie. In al deze gevallen heeft het korps disciplinaire maatregelen getroffen. In 2 van deze 12 gevallen heeft er een strafrechtelijke afdoening plaatsgevonden, in de vorm van een geldelijke transactie. Deze gevallen betreffen verschillende situaties, variërend van geweldstoepassing uit zelfverdediging, bij aanhoudingen of staandehoudingen, tijdens de handhaving van de openbare orde, op het politiebureau of op straat.

Wellicht is het ook nog goed om U te wijzen op het rapport Hard en zacht van Prof. Jan Naeyé over geweld in de publiekscontacten binnen de politieregio Amsterdam.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Samira Filali

Print Friendly, PDF & Email
Share