PEDIGRAAF-OORLOG NAAR KOOKPUNT

CORRUPT, CRIMINEEL EN BIJNA FAILLIET (ZOWEL MOREEL ALS FINANCIEEL) MEDIACONCERN ZET ALLES OP ALLES OM DE WEBSITE WWW.PEDIGRAAF.NL UIT DE LUCHT TE KRIJGEN * LEES DE COMPLETE DAGVAARDING OP WAARINHOLLAND.NL * 20 JUNI OM 13:30 UUR, RECHTBANK AMSTERDAM: THE PEDIGRAAF-BATTLE * STAP VOOR STAP WORDT TMG GESLOOPT * BEVRIJDT NEDERLAND VAN DE TELEGRAAF-KANKER

BREAKING: TUCHTKLACHT TEGEN PEDIGRAAF-ADVOCAAT BAS LE POOLE, LEES VERDER HIERONDER:

TUCHTKLACHT TEGEN MR. B. LE POOLE VAN HOUTHOFF BURUMA

A. Achtergronden van de klacht

Op 10 januari 2013 diende klager een klacht in tegen het kantoor Houthoff Buruma inzake het omkopen van rechter Hans Westenberg. Deze klacht is thans in behandeling bij zowel de Rotterdamse als de Amsterdamse Raad van Toezicht (dossier 40-13-0410). Deze klacht dient in deze klacht als ingevoegd te worden beschouwd.

In voornoemde klacht speelt mr. Le Poole een centrale rol. Zowel vanuit zijn praktijk als vanuit zijn kantoor onderhield Le Poole bijzondere relaties met Westenberg. Zo wordt in voornoemde klacht de beschuldiging geuit en onderbouwd dat mr. Le Poole Westenberg -die dus ook via zijn kantoor werd betaald- heeft ingezet ten behoeve van zijn client Accell. Deze bijzondere relatie blijkt uit een artikel uit het Haarlems Dagblad van 23 november 2012 (bijlage 1) waarin juist Le Poole namens Houthoff het woord voert over het omkopen van rechters. In dit stuk erkent Le Poole dat zijn kantoor fout zit met het betalen van rechters. Tevens wordt gewezen op de wijze waarop Le Poole zijn client De Telegraaf gebruikt voor een hetze tegen klager. Op de achtergrond van dit alles speelt dat klager als journalist Westenberg reeds in 2004 heeft ontmaskerd als corrupt en crimineel. Voornoemde combinatie van feiten en omstandigheden levert een aantal schendingen op van de gedragsregels en het zijn deze schendingen die aanleiding vormen voor het indienen van deze tuchtklacht.

B. De klacht en de gedragsregels

Regel 2 lid 1 is de belangrijkste regel in het tuchtrecht. Kort gezegd komt deze regel erop neer dat een advocaat geen ander belang mag dienen dan dat van zijn client, maar dat hij daarin niet zo ver mag gaan dat zijn onafhankelijkheid op het spel komt te staan. Ook het belang van zijn kantoor mag op geen enkele wijze interfereren met dat van zijn client. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als de advocaat procedures nodeloos zou rekken en compliceren met als doel meer en hogere declaraties te kunnen sturen.
Uit het onder A. geschetste blijkt reeds zonneklaar dat mr. Le Poole de genoemde regel met meerdere voeten treedt. Zelfs in dusdanige mate, dat hij nog uitsluitend lijkt te worden gedreven door de wens klager te vernietigen. De belangen van zijn client zijn volledig uit het zich van mr. Le Poole verdwenen. Anders gezegd: mr. Le Poole brengt zijn client door het hetze tegen klager enorme schade toe. Om de volgende redenen schendt mr. Le Poole regel 2 lid 1 alsmede regel 5 die kan worden beschouwd als een nadere invulling van regel 2 lid 1:

1. Klager heeft een tuchtklacht ingediend tegen zijn kantoor. Het betreft hier niet zomaar een tuchtklacht, maar een die reeds de nodige aandacht van de media heeft gekregen (bijlage 2) en min of meer bepalend is voor het voortbestaan van het kantoor. In zo’n situatie komt naast het dienen van het belang van de client reeds direct een ander belang kijken: het beschadigen van de klager in de tuchtzaak vanuit het kantoorbelang. Maar in het geval van mr. Le Poole is het nog erger nu is aangetoond dat het juist mr. Le Poole zelf is die een centrale rol speelt in de tuchtklacht. Hierdoor krijgt mr. Le Poole -naast het kantoorbelang dus- ook nog eens een persoonlijk belang klager inde tuchtzaak te beschadigen. In dien situatie is het belang van de client zoals betoogd geheel naar de achtergrond gedrongen en vervangen door de hetze tegen klager. Dit blijkt ook uit andere gedragingen van mr. Le Poole.

2. Mr. Le Poole is sedert decennia de belangrijkste advocaat van De Telegraaf. Gesteld kan worden dat zijn praktijk vrijwel geheel draait op De Telegraaf. Klager is reeds vanaf 2008 verwikkeld is een diep conflict met De Telegraaf waarin die laatste duidelijk fout zit zoals blijkt uit een schadevergoeding van 10.000 Euro die aan klager is betaald. Sedert 2008 publiceert klager regelmatig over ernstige wantoestanden bij De Telegraaf. Nu het steeds slechter gaat met De Telegraaf en moet worden gevreesd voor het voortbestaan van het concern (bijlage 3), krijgt De Telegraaf er steeds meer belang bij klager uit te schakelen. Hiertoe neemt het via Le Poole toevlucht tot woeste intimidaties en sommaties op basis van fictie en fantasie. Le Poole voert deze opdrachten uit omdat hij geheel verknoopt is geraakt met De Telegraaf. Dergelijk gedrag kan in strafrechtelijke zin worden gekwalificeerd als stalking/belaging. Thans constateren we echter ‘slechts’ dat mr. Le Poole zijn onafhankelijkheid als advocaat verliest door zich aan te bieden als een hitman voor zijn client die er niet voor terugdeinst klager te sommeren op basis van krankzinnige sommaties (zie onder). Een advocaat heeft immer de plicht te toetsen of zijn acties en handelingen voldoen aan gedragsregel 1. Omdat mr. Le Poole zijn onafhankelijkheid heeft verloren als advocaat van De Telegraaf en het voortbestaan van zijn praktijk geheel is komen samen te vallen met dat zijn De Telegraaf, is hij niet langer in staat deze toetsing uit te voeren. Sterker: om de belangen van zijn client te ‘dienen’ komen de acties van Le Poole dus zelfs in de sfeer van het strafrecht.

Tevens schendt mr. Le Poole regel 4 op het volgende punt:

Op 28 mei liet mr. Le Poole klager sommeren namens De Telegraaf. (TMG Online Media BV; bijlage 4). In deze sommatie stelt hij klager verantwoordelijk voor een webdomein pedograaf.nl. Mr. Le Poole weet echter dat klager op geen enkele wijze verantwoordelijkheid draagt voor dit webdomein. Door klager niettemin te sommeren, handelt mr. Le Poole roekeloos en overtreedt hij gedragsregel 4 die hem verplicht zaken zorgvuldig te behandelen.

Nawoord

Hoewel het niet aan klager is te spreken namens de client van mr. Le Poole, wordt de laakbaarheid van zijn optreden -waarin dus zijn eigen belang centraal staat, en niet dat van zijn client- aangetoond door het feit dat zijn acties De Telegraaf grote schade toebrengen, thans zelfs dus zo groot dat het concern waarschijnlijk niet meer op eigen kracht verder kan (bijlage 3). Door zijn acties roept Le Poole negatieve publiciteit en hoon af over zijn client waardoor deze ernstig verliest aan geloofwaardigheid hetgeen weer leidt tot economische schade.

Micha Kat
Schiedam, 28 mei 2013

Print Friendly, PDF & Email
Share