PANIEK BIJ ORDE OM HOUTHOFF-GATE

EXTRA: DEVENTER MOORDZAAK MAG NU WEER OP AGENDA KOMEN OM AANDACHT AF TE LEIDEN VAN ZAAK-ANASS EN ZAAK-VAATSTRA * JUSTITIE STEEDS VERDER KOPJE ONDER IN TSUNAMI VAN LIST, BEDROG EN FRAUDE

Thans is aan het licht gekomen dat Westenberg direct heeft geintervenieerd ten behoeve van Houthoff Buruma in de Accell-zaak. Hier feiten en achtergronden over de omkoping van Westenberg door Houthoff waartegen thans een tuchtklacht loopt. Hier over het cruciale advies van Westenberg aan Kalbfleisch ten faveure van de key client van Houthoff Accell. Op het moment dat Westenberg het advies gaf stond hij op de payroll van Houthoff als adviseur. Hier volgt een brief over dit nieuwe alarmerende aspect van de omkopings-zaak aan de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten Germ Kemper:

betreft: Kat/Houthoff Buruma, dossier 40-13-0410
Schiedam, 20 maart 2013

Geachte heer Kemper,

Bij deze vraag ik uw aandacht voor enkele feiten en omstandigheden die van groot gewicht zijn bij de beoordeling van de klacht die ik heb ingediend tegen Houthoff Buruma onder bovenvermeld dossiernummer.

Op 7 december 2010 bracht de Raad voor de Rechtspraak een persbericht naar buiten onder de kop Advies mr. Westenberg aan Nma niet acceptabel. Ik heb dit persbericht bijgevoegd.

Het persbericht maakt gewag van een zeer scherpe afkeuring van de handelswijze van Westenberg door als zittend rechter en functionerend vice-president op 12 mei 2007 tegen betaling een advies af te geven aan de Nma op verzoek van zijn vriend en toenmalig voorzitter P. Kalbfleisch over een procedure die destijds tegen de Nma liep op zijn eigen rechtbank. De adviesvraag aan Westenberg was of de Nma in hoger beroep moest gaan tegen een vonnis van zijn eigen rechtbank. In dit vonnis werd de Nma veroordeeld tot hoge schadevergoedingen aan de fietsenfabriek Accell wegens het publiek maken van informatie over deze fabriek die tot grote schade leidde. Westenberg adviseerde ‘het hoger beroep niet door te zetten’.

De betreffende schadeprocedure namens Accell maakte deel uit van de meest omvangrijke mededingingszaak uit de Nederlandse geschiedenis waarin Accell aanvankelijk werd veroordeeld tot een boete van 11.5 miljoen Euro. Gedurende deze hele procedure werd Accell bijgestaan door Houthoff Buruma (zie bijgevoegd artikel In House bij Accell).

Dus op het moment dat Westenberg op verzoek van zijn vriend Kalbflesch een -verboden- advies afgeeft inzake Accell, verstuurde hij ook goudgerande rekeningen naar het advocatenkantoor dat Accell in deze zaak bijstond, Houthoff Buruma. Overbodig te zeggen dat dit ‘advies’ niet alleen afkomstig was van een verkeerde persoon -een van de belangrijkste rechters van het gerecht waar de procedures liepen- maar ook qua inhoud geheel aansloot bij de wensen van de client van Houthoff: de gunstige beslissing in eerste aanleg zou definitief worden.

Door deze gang van zaken lijkt het derhalve min of meer aangetoond dat Westenberg als ‘tegenprestatie’ voor de enorme stromen geld vanuit Houthoff Buruma niet alleen af en toe een cursusje gaf, maar ook ingreep in lopende rechtsgangen. Extra alarmerend hierbij is dat de Nma in deze unieke zaak waarin het zelf procespartij was niet de hulp inriep van de eigen juristen of van hun vaste externe advocaten, maar van een rechter en een vriend van de voorzitter. De achtergrond hierbij moet zijn dat geen enkele advocaat bereid zou zijn geweest te adviseren het hoger beroep in te trekken dan wel een dergelijk advies af te geven ‘in opdracht’ van de Nma. Met andere woorden: Kalbfleisch ‘bestelde’ het advies bij zijn vriend Westenberg omdat hij van de zaak af wilde, Met Houthoff Buruma en Accell als de grote winnaars.

Ik roep u met klem op deze uiterst alarmerende gang van zaken te onderzoeken en de feiten zoals hier gepresenteerd ter kennis te stellen van de Raad van Discipline.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share