OPEN BRIEF AAN RECHTER VAN WALRAVEN

Geachte weledelgestrenge zijne onafhankelijke onpartijdigheid mevrouw M. van Walraven,

Gisteren heeft de deurwaarder uw weledele vonnis bij mij in den brievenbus moge betekenen. Ik wil u allereerst bedanken voor de tijd en moeite die u in mijn zaak hebt willen stoppen. Tevens wil ik bij deze gezegd laten zijn dat het enkele feit dat ik totaal geen vertrouwen heb in de Amsterdamse rechtbank en dat het enkele feit dat ik maar liefst zeven gronden aanvoerde u te wraken -waarvan de eerste wrakingskamer er slechts drie in behandeling heeft willen nemen- er niet toe mogen leiden dat ik me niet refereer aan uw vonnis. Deze twee enkele feiten vormen hiertoe in beginsel en per saldo onvoldoende grondslag. Dit laat echter onverlet dat ik uw weledele geheel onafhankelijke vonnis toch niet ten uitvoer kan leggen. Dit heeft te maken met de volgende feiten en omstandigheden waarvoor in in dit stadium zowel uw hulp inroep als uw begrip.

Uw vonnis gebiedt mij om binnen 24 uur na betekening de weergave van (een deel van) de website www.telegraaf.nl via de domeinnaam www.pedograaf.nl en/of www.depedograaf.nl te staken en gestaakt te houden. Voor iedere dag dat ik in gebreke belijf verbeur ik een dwangsom ad 1000 Euro met een maximum van 25.000 Euro (dank voor de mitigatie in deze!). Ik geef eerst een primaire en vervolgens een subsidiaire reden waarom ik niet in staat ben aan uw vonnis te voldoen:

1. Mijn advocaat is in beroep gekomen tegen de beslissing van de tweede wrakingskamer, de ‘Ulrici-kamer’. Zolang dit beroep niet is behandeld, kan uw vonnis geen rechtsgeldigheid dan wel kracht van gewijsde mutatis mutandis hebben daar immers de kwestie ten gronde over uw partijdigheid nog niet is uitgeprocedeerd. Via deze link wordt dit verder uitgelegd en uitgewerkt.

2. Ik ben zowel in formele alsook in materieele en juridische zin niet in staat aan uw vonnis te voldoen omdat ik geen enkele zeggenschap heb over de betreffende domeinnamen. U zegt hierover in uw onpartijdige en doorluchtige vonnis het volgende: naar uw oordeel heeft De PedoTelegraaf voldoende aannemelijk gemaakt dat Kat beslissende invloed heeft op het gebruik dat van voornoemde websites wordt gemaakt. Tevens zegt u: Kat heeft vervolgens niet aannemelijk gemaakt dat hij geen zeggenschap heeft over het beheer van de websites. Ten derde schrijft u, als het ware om uw positie nog sterker te maken en mij een knock out toe te dienen: Het feit dat de domeinnamen niet op mijn naam zijn geregistreerd, maar op naam van een verder onbekend gebleven persoon in de Oekraine, is onvoldoende om dat vermoeden [dat ik zeggenschap heb over de website, MK] te weerleggen. Ik heb natuurlijk respect en bewondering voor deze constructies, maar teken daarbij aan dat noch uw aannemelijkheden noch uw vermoedens kunnen leiden tot materiele, formele en juridische zeggenschap. In dit verband is het jammer dat u naast de -ongetwijfeld uiterst belangrijke en relevante- aannemelijkheden en vermoedens niet ook hebt willen kijken naar de feiten.

Naast deze twee redenen wil ik er nog op wijzen dat er bij uw rechtbank door twee personen een klacht is ingediend over de gang van zaken op 20 juni. Hier kunt u deze klacht lezen. Tevens wil ik erop wijzen dat mijn advocaat inmiddels ook hoger beroep heeft ingesteld tegen uw vonnis. Hoewel deze twee feiten en omstandigheden niet rechtstreeks materieel zijn in het niet ten uitvoer kunnen leggen van uw vonnis, zijn ze in deze context wel degelijk van belang.

Omdat ik mij echter toch wil refereren aan uw doorluchtige vonnis vraag ik uw hulp in, mutatis mutandis subsidiair die van uw rechtbank. Deze hulp zou eruit kunnen bestaan een situatie te creeeren waarin ik uw vonnis wel ten uitvoer kan leggen. Bij deze verzoek ik u dan ook het ertoe te leiden dat de betreffende webdomeinen in mijn bezit komen. Dit zou kunnen geschieden via een prodedure tegen de domeinhouder in de Oekraine vanuit de Staat der Nederlanden. Wellicht kan onze ambassade te Kiev hiertoe de noodzakelijke stappen ondernemen. Ook zou een descente kunnen plaatsvinden in de Oekraine onder uw leiding waarbij u zich persoonlijk op de hoogte stelt van de feiten en omstandigheden aldaar. Ik ben dan ten allen tijde bereid u te vergezetten en bij te staan naar vermogen. Ook mijn wederpartij, mensen van De PedTelegraaf zouden deel uit kunnen maken van deze delegatie.

In de hoop u aldus voldoende te hebben bericht,

met de meeste hoogachting,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share