OPEN BRIEF AAN FRITS HUFFNAGEL

TWEEDE OPEN BRIEF VAN MICHA KAT AAN DE AANGEVERS IN DE STRAFZAAK WAARVOOR HIJ BIJNA VIER MAANDEN HEEFT GEZETEN ZONDER DAT EEN RECHTER ZICH HEEFT UITGESPROKEN * DE EERSTE WAS GERICHT AAN GERLOF LEISTRA

BESLOOT HET OM OPEENS TOCH DE ‘SMAAD’ TEGEN HUFFNAGEL TE GAAN VERVOLGEN TOEN HIJ HET VRIENDJE WERD VAN MARK RUTTE?


Frits Huffnagel met een schandknaap op een elite-feest te Wassenaar.

Geachte heer Huffnagel,

Wij kennen elkaar niet en hebben elkaar nooit ontmoet, los dan van de keren dat ik u belde op uw 06-nummer om wederhoor toe te passen op mijn informatie dat u kinderen misbruikt. Steeds heeft u geweigerd op mijn vragen te antwoorden -net als Joris Demmink- maar begon wel te schreeuwen en te intimideren. Uiteindelijk heeft u -net als Gerlof Leistra en vele anderen- mijn vragen niet beantwoord, maar bent u naar Justitie gestapt met het verzoek of ze mij konden gaan vervolgen. Om uw aangifte extra kracht bij te zetten wendde u zich tot het kantoor van advocaat Gerard Spong, iemand die eveneens te boek staat als een misbruiker van kinderen en als de pooier van zijn eigen zoon. Uw eerste brief aan het OM dateert van 2 november 2009. Het OM weigerde tot vervolging over te gaan en schreef aan Spong-advocaat Van Dijk: in het bovenstaande fragment is ten aanzien van uw client geen sprake van de tenlastelegging van een duidelijk te onderkennen, concrete gedraging. Uit niets blijkt dat aan uw client uberhaupt een feit ten last is gelegd. Van smaad(schrift) of laster is naar mijn oordeel van ook geen sprake. Ik zal uw aangifte seponeren. Maar toen gebeurde er merkwaardige dingen. Alarmerende dingen die er toe leidden dat ik begin maart van dit jaar werd veroordeeld wegens smaad tegen u. De rechtbank Den Haag achtte zulks ‘overtuigend bewezen’ en motiveerde bovendien -geheel in strijd met de waarheid- dat ik ‘mijn beweringen op geen enkele wijze onderbouw’. Hierom ligt de zaak thans voor in hoger beroep. Hierin ligt tevens de reden dat ik deze open brief publiceer: ik wil me graag in het openbaar verdedigen.

U legde zich dus niet neer bij het sepot van uw eerste aangifte dat u op 6 januari 2010 bij brief werd meegedeeld door Offcier van Justitie Mr. B. van Roessel. Op 9 mei 2011 kroop mr. Van Dijk opnieuw voor u in de pen waarbij hij zich plots richtte tot de hoofdofficier zelve, mr. G. Th. Hofstede. Graag herinnert aangever u aan zijn aangifte van 2 november 2009 tegen de heer Kat en uw reactie de dato 6 januari 2010. Ik had inmiddels nieuwe publikaties op mijn site gezet over uw kindermisbruik waarbij ik, anders dan in de eerste publikatie, nu ook de bron noemde van de beschuldiging: politicus Henk Krol. Het OM kwam blijkbaar ook nu weer niet snel genoeg in actie, want een derde brief, een ‘aanvullende aangifte’, volgde op 5 juli 2011. Deze was opeens weer gericht aan het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het Parket te Amsterdam (de heer Huitema en mevrouw Gruschke).

Waar het OM zich in dus aanvankelijk zeer aarzelend en terughoudend toonde tot vervolging van mij over te gaan, ontpopte het zich in 2012 opeens als uw persoonlijke ‘presidentiele garde’. Ik werd immers op 25 april op Schiphol gearresteerd, mede wegens ‘smaad’ tegen u. Het was nu voor het OM blijkbaar niet eens meer nodig mij eerst uit te nodigen voor verhoor, nee, ik werd direct in de boeien geslagen en afgevoerd naar een politiecel, het begin van een Goelog-periode van bijna vier maanden die dus eindigde met mijn veroordeling. Bizar: waar in normale zaken eerst de berechting plaatsvindt en vervolgens de straf wordt opgelegd, werd in deze zaak dus precies de omgekeerde weg bewandeld. Maar er is nog iets veel alarmerenders aan de hand: waar het OM vervolging nog afwees toen ik mijn beschuldigingen in algemene zin uitte, moest er opeens wel worden vervolgd toen ik de bron noemde en mijn beschuldigingen dus stevig onderbouwde. Ik schreef op 2 mei 2011 zelfs letterlijk: De bron voor de pedo-acties van Frits: zijn voormalig partijgenoot H. Krol. Dat we maar effe weten dat we hier op deze site niet zomaar wat in de ruimte lopen te lullen. Wat we dus zien is: hoe beter de stukken zijn onderbouwd, hoe feller de reactie van Justitie. Dit doet allemaal sterk denken aan de zaak-Westenberg. Maar helemaal krankzinnig wordt het als de Henk Krol-passage gewoon wordt genoemd in alle stukken uit het dossier, maar de rechter hier vervolgens geen enkel acht op slaat en zonder blikken of blozen stelt dat ik mijn beschuldigingen op geen enkele wijze heb onderbouwd, net zomin als acht werd geslagen op de supergetuige in de zaak van Gerlof Leistra. Conclusie: om Micha veroordeeld te kunnen krijgen kon niet worden gekeken naar feiten en omstandigheden. Ten overvloede: het gaat in deze zaak dus niet om de vraag of u al dan niet kinderen misbruikt -net zomin als het in de Leistra-zaak gaat om de vraag of hij al dan niet aanwezig was bij de moord op Marianne- maar om de vraag of ik als journalist strafbaar heb gehandeld.

Nu is de vraag, of uw relatie met Mark Rutte een rol heeft gespeeld bij de opvallende koerswijziging van Justitie. Heeft Joris Demmink ingegrepen bij het Amsterdamse OM en mijn vervolging en arrestatie gelast? Zit Demmink ook achter de manipulaties bij de Haagse rechtbank en het Haagse Hof die ervoor zorgen dat ik geen eerlijk proces krijg? Beste Frits, ik ga afsluiten, maar wil nog wel kwijt dat ik me er destijds -toen u moest aftreden als wethouder te Amsterdam wegens corruptie- al over heb verbaasd dat u blijkbaar bescherming geniet van hogerhand, want in plaats van in de gevangenis te belanden zoals ik werd u door Mark Rutte zelf uitverkoren zijn campagneleider te worden. In 2011 moest u ook de reddingsboot in als wethouder te Den Haag, opnieuw na als een beest te hebben huisgehouden waarbij u duidelijk blijk geeft van een houding die de publieke middelen beschouwt als uw prive-bezit. Thans is het Radiostation BNR gevallen voor uw weerzinwekkende praktijken van list en bedrog en heeft u aangesteld als presentator. Met andere woorden: uw criminele carriere wordt overduidelijk beschermd door de hoogste krachten. Maar dat belet mij als journalist niet de waarheid en de feiten te brengen, althans pogingen daartoe te doen. Ik kan daarbij fouten maken, natuurlijk, en als ik die in uw geval heb gemaakt ben ik bereid mijn excuses daarvoor aan te bieden. Maar dan wel na een eerlijk proces.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share