ONDERDRUKKING MET DE MACHT VAN DE EURO

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Ingezonden door Robert A. Verlinden

De wereld bestaat uit twee planeten. Op de ene planeet woont het volk en op de andere planeet wonen de koningen en koninginnen. Deze planeet, met de 47 bovennatuurlijke staatshoofden van Europa, is de Raad van Europa gevestigd in Straatsburg. Door decontextualisering van het begrip populisme was het volk de relatie met de ‘algemene wil van het volk’, het idee van de volonté générale van Rousseau, zoals dit in de eerste mensenrechten van 1789 van Marquise de Lafayette was opgenomen, kwijt. Deze kennis is terug als zijnde de macht van de massa als zijnde het oriëntatiepunt voor democratie en mensenrechten.

Citaat: ‚Sire Wurden Sie endlich Frieden machen und den Menschen ein gerechter statt ein gefürchteter König sein, „ich Jean-Jacques Rousseau, der Feind aller Könige, wurde am Fuße ihres Thrones sterben wollen’. Einde citaat. ‚ Suddeutsche Zeitung 20/6/12

t.a.v. Prof. Dr. H. W. von der Dunk

Ook natiestaat werd ons opgelegd (NRC 5/7/2012)

Zeer geachte heer von der Dunk,

Als éminence grise verwijt u columnist Thierry Baudet de natiestaat als romantisch en nostalgisch te verheerlijken. Impliciet zegt u dat hij zich dient te houden aan de richtlijnen van hoger hand, zoals Tom Karremans, luitenant-kolonel van Dutchbat, dat ook moest doen.[1] Dit concludeer ik uit uw vraag of de neonationalisten vergeten zijn dat ook de natiestate, zoals alles, tot stand is gekomen, dankzij onderdrukking of minachting van regionale identiteiten en vaak ook talen – Fries, Vlaams, Catalaans, Baskisch, Bretons en ga maar zo door. Het lijkt erop dat u hiermee aangeeft dat dit normaal is en dat dit nu eenmaal het lot van het gewone volk is. Mag ik hieruit concluderen dat u in feite zegt, dat als Thierry Baudet, als intellectueel met een publiek domein, carrière wil maken, hij zich dan dient te houden aan de spelregels van hoger hand?

Dit concludeer ik, omdat volgens u het nationalisme een functie had voor de emancipatie en politisering van de bevolkingen en als nieuwe religie. Deze functie hoeft Europa, volgens u, niet meer te vervullen voor zijn westelijk deel; wel voor Oost- Europa en aanpalende staten, vandaar hun drang tot toetreding. Was dit de reden dat de politieke elites, buiten medeweten van Geert Wilders om, een meldpunt voor Polen had gemaakt? Immers, polariseren geeft de elite de legitimiteit om repressieve wetten te maken, zonder de algemene wil van het volk, het idee van de volonté générale van Rousseau, te beachten. In essentie is dit het ongrondrechtelijke gedoogde populisme, zoals een ledenloze vereniging als politieke partij, de PVV, dat ook is.[2]

Tot deze gedachtegang kom ik omdat u zegt dat de functie van Europa in 1945 voor het geknakte Nederland een veilig dak zou zijn geweest. Veilig voor wie? Want verderop schrijft u: citaat: ‘Al deze functies zijn vervuld door politieke elites, dankzij een ongeëvenaarde succespolitiek. Deze politiek was ondenkbaar zonder een breed gedragen idee van een gemeenschappelijke, culturele erfenis’ Einde citaat.

Breed gedragen idee? Logisch! Iedereen werd, analoog aan de slogan ‘veiligheid gaat voor privacy’, opgezadeld met de retorische slogan ‘dat nooit meer’, waar iedereen zich in kon vinden. Vervolgens zette iedereen zijn schouders onder de wederopbouw van Nederland en Europa.[3] Voortschrijdend inzicht laat zien dat de slogan ‘dit nooit meer’ voor de elites niets anders betekende dan geen experimenten meer met centraliserende despoten als Napoleon en Hitler, maar opnieuw proberen te onderdrukken, dit keer met de centraliserende macht van de euro.

‘Dit nooit meer’ had dan ook moeten zijn, nooit meer de ethiek en moraalloze Reaalpolitiek van August Ludwig von Rochau 1853, die de eerste wereldoorlog heeft veroorzaakt en die gecumuleerd is in de tweede wereldoorlog.[4] Het was Prof. Dr. Bob Smalhout die dit als de essentie van de volkerenmoord op de joden onthulde. Niet Hitler, noch Eichmann en al helemaal niet het Duitse volk, was de oorzaak, maar onze moraal- en ethiekloze economie, ofwel de eerder genoemde reaalpolitiek van 1853, de opvolger van de VOC. Dit moet ook de oorzaak zijn dat de geallieerden vergaten waren de spoorwegverbindingen naar Auschwitz te bombarderen. Dit, analoog aan de ethiek- en moraalloze gentech economie t.b.v. de codex alimentarius, waar Diederik Samsom, t.b.v. de politieke functies van de elite,[5] in zijn rede op het congres van de PvdA uitbundig over sprak.

Citaat: ‘De kiemen echter, lagen er vlak na de oorlog. Zo werd op 17 september 1945 het personeel van de Nederlandse Spoorwegen toen de toenmalige KVP minister van verkeer, Van Schaijk, in de Haagse Houtrusthallen toegesproken. Hij prees daarbij de spoormensen uitbundig omdat ze de dodentreinen hadden laten rijden. Dit was goed voor de Nederlandse economie geweest, zei hij’ . Einde citaat. ‘Einde van een mythe’. Bob Smalhout. Tg. 12/12/10.

Gezien uw eerdere opmerking dat alles tot stand is gekomen, dankzij onderdrukking of minachting, ga ik er dus vanuit dat de opgedrongen functie van de EU een veilig dak was voor de elites. Heel duidelijk is, nu de wederopbouw in grote delen van Europa is gerealiseerd, de Raad van Europa en hun elites, de bevolking opnieuw willen onderdrukken.

In Duitsland wordt sinds 2008 al openlijk gesproken over een ‘postdemocratisch’[6] tijdperk. Vooraf hieraan had Paul Frissen van het CDA ons al in 2005 laten weten dat onze kleinkinderen moeten gaan leven in een panopticum[7] en had koningin Beatrix in 1992 nieuwe normen en waarden aangekondigd waar iedereen zich aan moeten houden.[8] Een panopticum is een metafoor voor een koepelvormige gevangenis waarin de bevolking door camera’s, verplichte opslag van vingerafdrukken, dna, registratie van bewegingen middels OV kaarten, betalingen middels plastic kaartjes , het verplicht gebruik van het merk medicijn wat de multinationale zorgverzekeraar voorschrijft met een daaraan gecentraliseerd patiëntendossier, vrijheid van spreken op facebook en internet maar niet met het ‘aspect’ van politiek gezag in de instituties, waar Fortuyn als geen ander voor stond. Hierbij opgeteld het opslaan van telefoon en internet data, waar alleen Duitsland zich tegen verzet.[9] Wij willen dan ook van de president van het Europese parlement, de heer Martin Schulz, weten of Nederland het enige land is waar een politieke vereniging, zoals de PVV, geen leden in zijn partij van de elites hoeft toe te laten? (‘Wilder verliert Abgeordnete’ FAZ 5/7/12)

Want, in tegenstelling tot voorheen begrijpt Martin Schulz dat er 163 jaar lang een decontextualisering van het begrip populisme heeft plaatsgevonden. Hierdoor had de bevolking, ofwel de massa, geen relatie meer met het idee van de volonté générale van Rousseau, zoals deze in de eerste Frans- Amerikaanse mensenrechten van Marquis de Lafayette was opgenomen.[10] Het kan dan ook geen toeval meer zijn dat uitgerekend op de geboorte dag van Rousseau, de Frankfurter Allgemeine Zeitung kopte ‘Es geschah am 28 Juni’ (FAZ 29/6/12) om vervolgens de hoogtepunten uit de rede van de heer Martin Schulz weer te geven waaruit onomstotelijk blijkt dat hij kennis heeft van het idee van de volonté générale van Rousseau, als zijnde de algemene wil van het volk. Het afstemmen door een grote meerderheid in het EU parlement van ACTA (FAZ5/7/12) en waarvoor in Berlijn schotschriften zijn verspreid, is hier een teken van.

Bij de observatie, het basis idee van een panopticum, krijgt het individu het diffuse gevoel constant te worden gecontroleerd wat hem angstig en slaafs maakt. Hierdoor wordt het zelfstandig denken vernietigd waardoor Victor Lamme, zonder protest van intellectuelen met een publiekdomein, een boekje zonder voetnoten kon schrijven ‘De vrije wil bestaat niet’. Over wie er de echt de baas is in het brein’, voor een prijs van €12,50 – uitgegeven door Bert Bakker.

Duidelijk is dat de 47 bovennatuurlijke staatshoofden, de Raad van Europa, in Straatsburg nu alles op alles zetten om de baas te worden in het brein van mijn kleinkinderen. Hiervan zeg ik u, dat tegen dit bizarre plan een stokje wordt gestoken. Want uw opmerking dat na zestig jaar vrede de Brusselse technocratie is overgebleven als verdere integratiemotor, buiten de bevolkingen om, is niet tegen dovenmansoren gezegd.

De EU hoeft wat mij betreft niet te worden ontbonden. Echter, zij zal niet langer meer aangestuurd kunnen worden door de effecten van het spreekwoord ‘wiens brood men eet diens wordt men spreekt’ vanuit de Raad van Europa in Straatsburg, maar door de algemene wil van het volk, de schone macht van de massa, het idee ‘La volonté générale’ van Rousseau, als enig oriëntatiepunt voor het volk voor democratie en mensenrechten, zoals dit in de eerste Frans- Amerikaanse mensenrechten van 1789 was opgenomen. Kortom, het individu, zal namens het volk, met de Raad van Europa, ofwel de 47 bovennatuurlijke staatshoofden in Staatsburg, moeten gaan praten. Zij willen weten of de Raad van Europa documenten kan overleggen waaruit moet blijken dat het volk toestemming heeft gegeven om de algemene wil van het volk, het idee van de volonté générale van Rousseau, als zijnde de perfectionering van het algemeen belang, (intérêt général de madame Helvétius), niet meer te laten voorkomen in de huidige mensenrechten? Dit zelfde geldt ook voor het recht op verzet bij onderdrukking, artikel 2, de politieke invloed van Spinoza.

In kwintessens betekent dit dat de drie rechten van de Europese staatshoofden beschreven in het boekje van Walter Bagehot in ‘The English Constituttion’, van 1867 weer teruggedraaid moeten worden in de drie plichten, t.w. “de plicht om te worden geïnformeerd, de plicht om aan te moedigen en de plicht om te waarschuwen”.[11]

Deze plichten vloeien voort uit het idee van de volonté générale van 1789 en het grondwettelijke recht op verenigen t.b.v. de meningsvormingsprocessen van de leden van de instituties van 1848. Het is het enige alternatief om voorwaarts te gaan op een moeizame weg. ‘Vrijheid zal de wereld veroveren’. Hiermee bedoelde Jacques Roux niet de vrijheid van de staatshoofden, de elite en hun uitvoerende politieke dienaars, maar dat het volk duurzaam gevrijwaard zal blijven van polarisatie, onderdrukking, oorlogen,list en en bedrog.

Tot nadere toelichting bereid verblijf ik als uw dienaar om het algemeen belang te dienen*

Robert A. Verlinden.

Driemaal is scheepsrecht: Verlinden, analoog aan lijst 14 in 2006 en lijst 11 in 2010, is initiatiefnemer van bij de Kiesraad niet geregistreerde politieke beweging in 2012 ‘Stop de alles vernietigende partijpolitiek van vriendendiensten’.

Verlinden was coördinator en initiatiefnemer en kandidaat nummer 17 op de voormalige politieke groepering van burgers i.p.v. partijleden www.lijst14.nl en kandidaat nummer 1 op www.lijst11.nl. Beide politieke groeperingen zijn door de hoofdredacteuren van de onafhankelijke persvrijheid, de vrijheid om te zwijgen, doodgezwegen en door de overheid en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gediscrimineerd. Zie jurisprudentie Verzoekschrift 35911/09 ‘Verlinden (II)tegen Nederland’ van 8 september 2011. Op 3 november, dus drie weken voor de verkiezingsdatum van 22 november 2006, nam minister Nicolaï, in strijd met de beroepstermijn van 6 weken, een ministerieel besluit om stemmen op afstand mogelijk te maken. Een jaar later concludeerde de commissie stemcomputers o.l.v. Mr. Korthals Altes, dat circa een miljoen stemmen waren zoekgeraakt.

*Ter ere van oud verzetstrijders liefde voor de aarde en de wereld is er een platform van dienaars in wording om het algemeen belang te dienen, zonder aan eigen dossiers prioriteit te geven.

[1] ‘Citaat: ‘En eventueel zou defensieminister Voorhoeve voor de rechter kunnen worden gedaagd omdat hij de laatste dagen tegen alle internationale regels in rechtstreeks bevelen gaf aan Karremans’ Deze overste deed niet meer dan de opdrachten van Hoger Hand uit te voeren’ Einde citaat. Juridisch een lange weg’ 10/5/12 Tg. Ook Eichmann voerde de bevelen uit van hoger hand. Hannah Arendt noem dit de ‘banaliteit van het kwaad’. Net als de Rotterdamse joodse onderduiker en verzetstrijder, Cobie Frank, concludeerde zij dat dit werd veroorzaakt door de het systeem van de uitvoerende politiek.

[2] Populisme is over de hoofden heen van het gezag, de onderbuik gevoelens van de massa beroeren door halve waarheden te vertellen en cruciale feiten te verzwijgen. (Rinnooy Kan bij Pauw & Witteman) Binnen deze context is het gezag de volonté générale, de stem van het volk. Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen Universiteit Leiden en directeur Centrum voor Strategische Betrekkingen te Den Haag zegt: ‘Populisme is een vast bestanddeel van de Nederlandse politiek geworden en de politieke elite ‘luistert nu beter naar de kiezer’.(‘Het ontbreekt Nederland aan Leiders’ Trouw 25/7/09)

[3] ‘Het wonder van de wederopbouw’ door Henk en Bart Nieuwenhuis, Cees de Jong en Warna Oosterbaan.

[4] Zitat: ‘Das Wort “Realpolitik” erfand August Ludwig von Rochau 1853. Es läutete für große Teile des deutschen Bürgertums den Abschied von Freiheit und Demokratie eind. Der Bourgeois wurde unter Bismarck nun „realpolitisch“, also nationalistisch, antidemokratisch und obrigkeitshörig. Diese „Realpolitik“ kulminierte im Krieg von 1914.’ Ende Zitat. Rudolf Walther ‚Wie anders ist Deutschland’ TAZ 23/5/11. De Eerste Wereldoorlog cumuleerde in de Tweede Wereldoorlog en als wij niet snel de volonté générale opeisen dan cumuleert de tweede wereldoorlog in een codex alimentarius, ondersteund door een tetras politica waarbij alle burgers onder toezicht komen te staan binnen een panopticum, zoals dat door Prof. Dr. Paul Frissen in 2005 impliciet is aangekondigd. ‘Hard op weg naar de totalitaire samenleving’ (NRC 20/10/11/p6).

[5] Ir L.M.M. Nevels, uitvinder van de Nuloptie en oprichter van Edelchemie, had in 1985 aangetoond dat hij al ons afval kon recyclen tot obsidiaan, een vulkanische glazige gesteente. Bij de opening van drie pilot ovens vertelde de toenmalige minister Ginjaar tegen Nevels, met een glas champagne in zijn hand, dat hij alleen dan pas succes zou hebben wanneer het water tot aan de lippen zou staan en zijn bedrijf politieke functies zou genereren. Het Echte Nieuws 18/12/2008:. ‘Niemand kan meer zeggen dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het’ , aldus de antropoloog en criminoloog Frank Bovenkerk PUBLICITEIT MOET INGESCHAKELD BLIJVEN

[6] ‘Postdemokratie’ Colin Crouch. Edidtion Suhrkamp SV. Erste Aufklage 2008.

[7] ‚Hard op weg naar totalitaire samenleving. Moderne burger leeft in het feodalisme en zit vast in de koepelgevangenis’ (panopticum) Prof. Dr. Paul Frissen.NRC 20/10/05)

[8] Kersttoespraak 1992 van koningin Beatrix. Citaat: ‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden’ Einde citaat.(Normen betekent plicht; regels betekent waarden).

[9] ‘Malmström: Bei Vorratsdaten keine Ausnahme für Deutschland’ ‚Wir waren sehr geduldig mit Deutschland’ (FAZ4/7/12)

[10] Zitat: ‚Am. 27. August 1789 vollzog die Versammlung die Erklärung der Menschenrechte. Sie war von Lafayette vorgeschlagen worden, den die Unabhängigkeitserklärung der USA beeindruckt hatte. In Artikel 2 heißt es: „Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdruckung. Artikel 6 besagt: „Das Gesetz ist der Ausdruck des Allgemeinen willens (damit ist die volonté générale von Rousseau und nicht der Wille der Mehrheit gemeint)“ Ende Zitat. Dietrich Schwanitz ‚Bildung’ ‘Alles, was man wissen muss’ Seite 158.

[11]Kan de Koning zijn mening uiten? (FD 26/8/11) Deze ‘plicht’ is door een slimme zakenman en hoofdredacteur van The Economist, Walter Bagehot, in 1867 in het boek The Englisch Constitution vervangen voor drie rechten i.p.v. drie plichten t.w. “het recht om te worden geïnformeerd, het recht om aan te moedigen en het recht om te waarschuwen”. Op grond van deze wijziging meende Koningin Wilhelmina om tijdens WO II niet de plicht te hebben om een oproep te doen om de Nederlandse joden te helpen. ‘Het recht om te waarschuwen’: Over de Radio Oranje-toespraken van koningin Wilhelmina, door Jord Schaap. Voor het instituut ‘de politie’ was dit een vrijbrief om hier aan mee te werken. Dit is de oorzaak dat er relatief gezien vanuit Nederland de meeste onschuldige joodse burgers aan het gas gingen. Mensen zoals u en ik, die van de joodse elite Cohen en Asscher het advies kregen zich niet te verzetten. .

Print Friendly, PDF & Email
Share