Nieuwe Wereld Oorlog: Revolutionaire methoden voor politieke overheersing

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is

*9 vragen in de top 25 op vraaghetdenhaag.*Stel ook je vraag en zorg dat de 25 beste vragen bezet zijn door de klokkenluideronline bezoekers!*

Mark M. Rich

[Ten geleide: Dit is een introductie van het boek met dezelfde titel, dat op de bovengenoemde website integraal gelezen kan worden (in het Engels), red.]

Introductie

Welkom bij NewWorldWar.org, waar je informatie zult vinden over een technologisch geavanceerd, geheim programma van vervolging en overheersing, dat al tientallen jaren gaande is in de hele wereld, en dat wordt afgedekt door onze maatschappelijke instituties. Wat hier volgt, is een korte uitleg van wat er gaande is, te beginnen met een beschrijving van diegenen, die de gebeurtenissen in de wereld beïnvloeden. Wellicht wil je het online boek na deze uitleg lezen.

Wat zij zijn

Onder onze waarneembare persoonlijkheid zit een belangrijke hoeveelheid informatie die wijsheid bevat en morele waarden. Ook zit daarin een emotionele inhoud, die het ons mogelijk maakt om emoties van hoog niveau te ervaren zoals empathie en liefde. Dit is de plek waar ons geweten zetelt, evenals de behoefte, om iets bij te willen dragen aan de mensheid. Deze informatie is cruciaal voor het overleven van het menselijke ras.

Er is een groep mensen die gedeeltelijk vervreemd is van de rest van de maatschappij, bekend als psychopaten, die deze informatie missen. Ofschoon de eigenschappen, die deze mensen hebben, in diagnostische handboeken verschijnen, is het minder accuraat om hen te beschrijven als geestelijk ziek dan als niet menselijk op de manier die jij kent. Er is gewoonlijk geen genezing mogelijk voor hen. Gemeten naar de standaard van ieder fatsoenlijk mens zouden zij als heel erg ziek worden beschouwd.

Het zijn bedriegers, manipulators, pathologische leugenaars, die gestaag posities zoeken waarvan zij denken dat ze hen de mogelijkheid bieden om anderen te overheersen. De grondeigenschap van de psychopaat is de behoefte aan absolute macht over anderen.

Als individuen besteden zij behoorlijk veel energie in het opbouwen van een façade om zich af te dekken wanneer ze anderen aanvallen, die zij zien als objecten en prooien. Aangezien er van uit wordt gegaan, dat wij allemaal in de grond hetzelfde zijn, kost het hen bijna geen inspanning om zo te doen.

Ofschoon normale mensen medeplichtig zijn bij grootschalige misdrijven, worden ze vaak bedrogen en gestuurd door psychopaten. De meesten van de laatsten zitten niet in de gevangenis en overtreden technisch gezien de wet niet. Afhankelijk van de politieke omstandigheden, kunnen zij degenen zijn, die jouw stad besturen.

Een gebrek aan geweten creëert een grote verdeeldheid in het menselijk ras tussen de psychopaten en de normale mensen. Degenen die deze mensen hebben bestudeerd doen nu in alle ernst de aanbeveling om het menselijk ras te verdelen in twee ondersoorten.

Het najagen van macht

Psychopaten vormen gewoonlijk allianties gedurende een nietsontziend najagen van controle over een maatschappij. Zoals individuen de schijn ophouden om zichzelf te verbergen, bouwt een groep op grotere schaal een dekmantel om hun inspanningen af te schermen.

Onderzoekers beschrijven maatschappijen die bestuurd worden door psychopaten als maatschappijen met eigenschappen gelijk aan biologische ziektes. Het begint aan de top en infecteert uiteindelijk iedere afzonderlijke stad. Gedurende wat beschreven kan worden als een systematisch en voortdurend najagen van volledige overheersing, worden de bestuurdersfuncties in iedere stad of dorp uiteindelijk vervangen door mensen met psychologische gebreken en door hen die loyaal zijn aan de ‘pathocratie’.

Onze manier van leven is voortdurend doelwit geweest van een actief netwerk van rijke psychopaten, bestaande uit verenigde dynastieën die functioneren door middel van een verscheidenheid aan met elkaar verbonden think tanks, van belasting vrijgestelde stichtingen en multinationals. Ofschoon hun namen niet voorkomen in de geschiedenisboeken die gebruikt worden in het openbaar onderwijssysteem, weet iedere scherpzinnige onderzoeker wie zij zijn.

Door middel van hun verscheidene dekmantelgroepen hebben ze op energieke wijze gedurende een periode van tientallen jaren eraan gewerkt om, in alle relevante gebieden die invloed hebben op de maatschappij, een controle-systeem op te zetten. Wanneer we kijken naar de groepen die zij gebruiken om hun agenda’s naar voren te schuiven, vinden we bewijzen, dat hun inspanningen opmerkelijk destructief zijn geweest. Bestudering van deze gebeurtenissen laat steeds weer dezelfde namen zien van hen, die leugens, bedrog, moord, en omverwerping gebruiken terwijl ze dictaturen oprichten, regeringen omverwerpen en aanzetten tot oorlog.

Hun bestaan is bevestigd

Aangezien de groepen, die deze mensen hebben gebruikt om hun daden uit te voeren, zichtbaar zijn, hebben velen hun inspanningen bemerkt en het publiek gewaarschuwd. Er zijn talloze verklaringen geweest van historische figuren, inclusief presidenten van Amerika, dat leugens, bedrog en geheime procedures gebruikt werden door een rijke elite die van plan was een werelddictatuur op te richten.

De presidenten Jefferson en Jackson konden pogingen doorzien van deze groep om de regering van de VS omver te werpen in de vroege jaren van de 19e eeuw. In het midden van de 19e eeuw merkte Lincoln hetzelfde, evenals Garfield in de late jaren van de 19e eeuw. Zij waarschuwden de mensen over wat er aan de gang was. We weten allemaal, dat sommigen van deze mensen vermoord werden, maar het is niet algemeen bekend, dat zij voortdurende strijd leverden met de internationale bankiers in verband met de controle over de republiek.

Onderzoeken door het Congres, gedurende de vroege jaren van de 19e eeuw naar de van belasting vrijgestelde stichtingen, stuitten op een ernstig gevaar, bestaande uit een rijke elite die zoveel macht had verkregen, dat ze in staat was om alles wat ze wenste uit te voeren in ieder deel van het land. Later sprak Congreslid Charles Lindbergh van een onzichtbare regering die controle had gekregen over de geldstroom naar het land en die zodoende het land had overgenomen.

Toen de think tanks en stichtingen, die door deze mensen werden gebruikt, opnieuw in de 50-er jaren van de 20e eeuw werden onderzocht door het Congres, werd er ontdekt, dat zij volkomen in elkaar grepen en functioneerden als een afzonderlijk eenheid met als doel het creëren van een wereldregering. Er werd gerapporteerd, dat, omdat dit netwerk onbegrensde financiële bronnen had, het een concentratie van immense macht vertegenwoordigde, dat in staat was tot onzichtbare dwang (coercion).

In de vroege 60-er jaren waren de presidenten Eisenhower en Kennedy ook in staat een blik te werpen op dit netwerk. Eisenhower waarschuwde dat het in staat was om iedere stad, staat, en regeringsafdeling te beïnvloeden.

Kennedy sprak van een gemeenschappelijk gevaar dat ieder gebied van onze maatschappij bedreigde. Hij zei specifiek dat we onder vuur lagen van een meedogenloze, zeer efficiënte machine, die een enorme rijkdom had verzameld en die infiltratie en omverwerping gebruikte om controle over de hele planeet te verkrijgen.

Deze en vele andere historische figuren kwamen deze groep op het spoor en deden openbare waarschuwingen uitgaan. Sommigen van hen overleden onder verdachte omstandigheden toen ze dat deden. Helaas werd deze voortgaande alliantie nooit tegengehouden. Het bleef zich uitbreiden over de wereld.

Facties van dit netwerk richtten communistisch Rusland en fascistisch Italië op; brachten Adolf Hitler aan de macht en bouwden de dodenkampen in Nazi Duitsland; en deed minstens één poging om de regering van de VS met geweld omver te werpen.

Nu vergiftigen zij miljoenen mensen met psychiatrische medicamenten voor de winst en de controle als onderdeel van wat duidelijk een wereld eugenetica programma is, dat teruggaat naar de vroege jaren van de 20e eeuw. Ze hebben jullie politici gebruikt om repressieve wetten aan te nemen opdat jullie burgerrechten beperkt worden. Er is de ene na de andere opzettelijk gecreëerde crisis geweest om hun doel voortgang te verlenen.

Op dit moment is de regering van de VS geheel omver geworpen. Zij wordt nu bestuurd door een netwerk van rijke psychopaten die jullie gekozen bestuurders als marionetten onder controle hebben. Alleen het beeld van wat Amerika eens was blijft. Om het systeem dat zij hebben opgericht te verbergen, hebben zij de belangrijkste instellingen waarin mensen hun vertrouwen stellen voor het naar buiten brengen van macro-sociaal onrecht, zoals de massamedia, NGO’s, en het geestelijke gezondheidsstelsel, overgenomen.

Waar ze op uit zijn

Degenen die logisch nadenken zouden waarschijnlijk hun doel van het overheersen van de de planeet onnodig vinden, onwaarschijnlijk en misschien zelfs dwaas. Rationele mensen die hun consequent schadelijke activiteiten waarneemt zou vragen kunnen stellen als: Waar zijn ze op uit? Hoe kunnen ze dit doen tegen mensen? Wanneer zullen ze genoeg hebben?

Echter, een gewone kijk erop hebben, zonder begrip van de aard van het fenomeen, zou het moeilijk maken om te bevatten wat zij willen. Bovendien heeft een dergelijke uitleg raakvlakken met het spirituele gebied.

Zij zijn erop uit om het menselijk ras in volledige onderwerping te slaan. Aangezien de psychopaten normale/fatsoenlijke mensen als een aparte soort zien die een bedreiging zijn voor hun overleven, is de psychologische en fysieke vernietiging van zoveel mogelijk normale mensen absoluut cruciaal voor hen. Het is voor hen een noodzaak om de mensheid te schenden.

Ze willen een wereld waar ze zich niet langer hoeven te verbergen, waar hun verachtelijke ideeën openlijk geuit kunnen worden, en de fatsoenlijke mensen moeten zich onderwerpen aan hun verstoorde geesten. Ze hebben geen illusies over wat ze doen of waarom ze het doen. Ze zijn zich er volkomen van bewust, dat het hun doel is om volledige controle te hebben over alle mensen. De Nieuwe Wereld Oorlog is onderdeel van een grotere oorlog die door de psychopaten wordt gevoerd tegen alles wat goed is voor de mensheid.

Zij vertrouwen erop dat jullie hen aardige mensen vinden. Ze willen dat je het vertrouwen hebt, dat we allemaal het beste voor de mensheid willen. Ze willen dat jullie hun grote leugen geloven. Het centrale mentale obstakel, dat bijdraagt aan hun verhulling, is, dat de meeste mensen moeite hebben om te accepteren hoe verschrikkelijk monsterlijk zij zijn.

Hun heimelijke oorlog

Nu ze bijna klaar zijn met het gebruiken van het Amerikaanse leger en geallieerde strijdkrachten om landen te veroveren, richten ze zich op groepen en individuele burgers die tegen hun bestuur zouden kunnen zijn. De nieuwe oorlogsvorm die ze gebruiken is aangepast om mensen aan te vallen in landen die democratische idealen zeggen voor te staan.

De wapens en methoden die gebruikt worden door de multinationale strijdkracht tegen burgers werden ontworpen door de beste wetenschappelijke en militaire geesten op de planeet. Ze laten geen zichtbare wonden achter en worden verborgen achter erop lijkende activiteiten die normaal worden gevonden in burgergemeenschappen.

Degenen die worden geïdentificeerd als vijanden worden onder voortdurende observatie geplaatst tijdens vage nep onderzoeken. Deze worden niet gebruikt om bewijs te verzamelen voor een waarachtige juridische procedure, maar dienen als excuus voor hen om de geldmiddelen van de staat tegen de burger te gebruiken.

De aanvallen omvatten: periodiek lawaai, gerichte-energiewapens, psy-ops, computer netwerk operaties (sabotage, spoofing), financieel ten gronde richten, isolatie, oorlogvoering door weermanipulatie (weather warfare), chemische en biologische wapens, microwave hearing, hologrammen, frequente bezoeken door vliegtuigen, en verstoring van apparatuur. Deze worden gecombineerd gebruikt gedurende een langere tijd tegen burgers die weleens geen idee kunnen hebben dat zij militaire doelwitten zijn.

Er zijn veel namen gegeven aan dit soort oorlogen, waarvan enkele zijn: civiel-militaire operaties, onconventionele oorlogvoering, militaire operaties anders dan oorlog, en wat ik noem Nieuwe Wereld Oorlog. Deze campagnes worden geleid door het leger in samenwerking met NGO’s, en federale agentschappen. Het gebeurt in alle ontwikkelde landen. Het slagveld is niet langer in een of ander ver land. Het is in jullie steden en dorpen––jullie huizen en arbeidsplaatsen.

Om een dictatuur te handhaven moeten de straten onder controle staan. Om dit te bereiken zijn zichtbare troepen niet nodig. Vanaf het begin van de 20e eeuw heeft een burgerlijke veiligheidsdienst al met het leger samengewerkt om mensen te monitoren. Die is zodanig gegroeid, dat hij nu helemaal versmolten is met onze maatschappij, vergelijkbaar met die in Oost-Duitsland en communistisch Rusland. Mensen die doelwit zijn worden onophoudelijk omzwermd (gestalkt door een groep) door grote burger-bendes.

In plaats van bewapende tanks en vrachtauto’s maakt het leger tijdens zwerm- en lawaai aanvallen burger- en commerciële voertuigen als grondtroepen. Geweren en kruisraketten zijn vervangen door gerichte-energiewapens die geluidloos zijn en onzichtbaar. Hoewel er geen duidelijke militaire aanwezigheid is, is een machtige militaire strijdkracht in jullie steden hun bestuur aan het handhaven.

Hun media informeren ons dat de onzichtbare en geluidloze wapens, die door muren gaan en geen bewijs achterlaten van hun gebruik, gebruikt zullen worden voor humanitaire doeleinden. Echter, het voorspelbare gedrag van een typische psychopaat, zoals beschreven in hun persoonsprofiel, geeft ons een accurate aanwijzing over hoe de technologie in werkelijkheid wordt gebruikt.

Het subversieve netwerk waarover we herhaaldelijk werden gewaarschuwd, hoeft geen no overduidelijke methodes voor moord meer te gebruiken, waar ze wapens onder sporen hebben die hartaanvallen, beroertes en kanker veroorzaken. We zullen nooit zeker weten hoeveel zij er al vermoord hebben onder omstandigheden die helemaal natuurlijk lijken.

Daarenboven is het waarschijnlijk, dat zij de middelen van de staat hebben gebruikt om zichzelf te voorzien in een soort van gestoord amusement, waar ze mensen in jullie steden identificeren, hen onder observatie zetten met gebruikmaking van geavanceerde technologie, en hen aanvallen met deze wapens en methodes, enkel omdat zij het amusant vinden.

Tot nu toe hebben zij dit kunnen doen met volledige straffeloosheid, deels omdat de weerzinwekkende soort gedachte die kan leiden tot dat gedrag niet samengaat met de gedachtepatronen van de meeste fatsoenlijke mensen, en het daardoor oncomfortabel voor hen is om hierover na te denken.

Dit zijn ideeën waar we ons allemaal liever niet mee bezighouden. De meerderheid van fatsoenlijke mensen doet deze dingen niet. Maar de psychopaten wel. En de harde waarheid is dat deze technologie zich in de handen van psychopaten bevindt. Dit afwijkende gebruik van de staatsmiddelen zou een perfecte reflectie zijn op hun karakteristieke gedrag. Het is precies zoals zij het zouden gebruiken. En het is waarschijnlijk erg gebruikelijk.

De dekmantel

Als onderdeel van hun methodisch najagen van macht, staan nu alle vooraanstaande instituties waarvan onze maatschappij het vertrouwen heeft dat zij waarschuwen tegen zulke zaken, onder de controle van de psychopaten. Hun NGO’s, media en politici zullen geen openbare aankondigingen maken om dit accuraat te beschrijven. Zij zullen dit niet op de gepaste manier naar buiten brengen omdat zij onderdeel zijn van het zieke systeem.

Deze organisaties hebben veel klachten ontvangen van individuen en groepen die bij hen pleitten om de kwelling te doen ophouden. Ze weten er alles van. Ze doen niets terwijl deze gruweldaad wereldwijd gebeurt.

Wall Street’s mentale gezondheidssysteem, dat enkel over winst en controle gaat, geeft een volledige dekmantel hiervoor.

Conclusie

Veel mensen begrijpen wel, dat er een dergelijk mechanisme bestaat, hoewel zij zich niet bewust zullen zijn van alle eigenschappen of van wie het nu eigenlijk runt. Ze nemen deel aan de kwelling, maar zeggen het niet omdat ze vreselijk bang zijn om hun baan te verliezen, hun leven geruïneerd te zien, te worden vervolgd en aangevallen met technologie die bedoeld is om hen waanzinnig te maken.

Er was een tijd, dat mensen het bestaan van een dubbele agenda van een rijke elite om de burgers van de wereld tot slaaf te maken, betwijfelden. Echter, het heeft een zodanig stadium bereikt, dat verhulling niet langer mogelijk is. Hun intenties zijn nu zo overduidelijk, dat ze niet ontkend kunnen worden. Ze kunnen zich niet meer verbergen.

Het is aan de mensen om hen tegen te houden, nu de instituties waarop zij vertrouwden voor hun vertegenwoordiging, gecorrumpeerd zijn. Ze rekenen erop, dat jullie niet geloven dat dit mogelijk is. Ze willen dat jullie denken dat de situatie hopeloos is.

http://www.newworldwar.org/

door: anti-zion2012

Print Friendly, PDF & Email
Share