Nederland leverde Europa sleutel tot controlestaat

Geschreven door:  Jim Beame

Wir sind die Holländer, wir kommen mit sin allen ....

De Nederlandse overheid beijvert zich al jaren voor verregaande controle van haar burgers. De gebeurtenissen van 11 september 2001 en haar voorzitterschap van de Europese Raad van Ministers, heeft zij misbruikt om haar fascistoïde natte droom te verwezenlijken; de Controlestaat der Nederlanden, of om Leon de Winters woorden te gebruiken: Nederland als detentie-inrichting. Per 28 juni aanstaande verzamelt de overheid niet langer alleen de vingerafdrukken van zware criminelen maar die van ál haar onderdanen. Nederlandse bemoeienis heeft gezorgd voor de opname van vingerafdrukken in alle Europese paspoorten. De leden van het Europees Parlement uitten hun bezorgdheid over de gevolgen voor de burgers. Desondanks heeft Nederland de volledige Europees gekozen volksvertegenwoordiging buiten spel gezet. Een fundamentele discussie over privacy en burgerrechten heeft Nederland voor alle burgers van Europa onmogelijk gemaakt.
De Nederlandse overheid gaat in haar controledrift veel verder dan de Europese richtlijnen
Per 28 juni aanstaande moeten alle nieuw uit te geven paspoorten niet alleen een biometrische gelaatsscan en chip met bugerservicenummer, adres en geboortedatum bevatten, maar ook de vingerafdrukken. De biometrische gegevens van alle burgers slaat de overheid op in een centrale database die vrijelijk ter beschikking staat van politie en justitie1, volgens europarlementariër Katalijne Buitenweg ‘de natte droom van elke politiestaat’. Al in 2005 is Nederland met de bouw van deze database begonnen (Tweakers.net 24-0206).

De opslag in een centrale database, het gebruik van de gegevens anders dan strikt gekoppeld aan een reisdocument en de connectie met andere databanken, is geheel op eigen initiatief van de Nederlandse regering en niet vereist door de Europees Unie. Nederland is met Groot-Brittannië het enige EU-land dat een dergelijk databestand wil opzetten. Het burgerservicenummer dat aanvankelijk als ‘sofinummer’ vooral fiscale doelen diende, geeft door koppeling met andere bestanden tevens toegang tot onderwijs-, justitiële- en medische gegevens, alsmede gegevens over maatschappelijk werk. Het arsenaal aan gekoppelde bestanden zal de overheid naar verwachting uitbreiden.

Zo ontstaat de digitale blauwdruk van uw juridische ‘persoon’, een ‘digitaal ik’ waar uzelf nauwelijks vat op heeft, net als uw huidige paspoort eigendom van, en aan te passen door de overheid: voor de overheid geldt u niet langer als mens van vlees en bloed. Eenmaal geregistreerd is deze digitale identiteit door uzelf vrijwel onmogelijk nog te niet te doen, tenzij door tussenkomst van een ‘deskundige’ of ‘geautoriseerde.’ Indien geen advocaat, zijn dat meestal professionelen als gemeentemedewerkers, artsen, psychiaters of maatschappelijk werkers betaald door de overheid en u weet, veelal geldt: wiens brood men eet diens woord men spreekt. Bij fouten, identiteitsdiefstal of -fraude kunt u terechtkomen in een jarenlange Kafkaiaanse nachtmerrie. Voor de overheid zijn er daarentegen niets dan voordelen. De belangrijkste zijn optimale controle en totaalmacht over weerloze burgers.

Nederlandse database met biometrische gegevens is tegen Europese Rechten van de Mens
Volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens mogen vingerafdrukken niet worden opgeslagen, omdat het een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de burger’ schrijft Wereldomroep.nl op 4 mei dit jaar in een artikel over toenemende weerstand tegen de database. Daarnaast druist de opslag in tegen artikel 10 van de grondwet waarin de wetgever stelt dat iedere Nederlander recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

De Nederlandse overheid heeft daar echter geen enkele boodschap aan. Bovendien kunnen Nederlanders niet als Amerikanen of Duitsers, wetten laten toetsen aan de grondwet. Kabinet Balkenende IV adviseerde de senatoren tégen dit toetsingsrecht te stemmen: net als bij toekenning van een volksreferendum zou dat immers een verlies aan overheidsmacht betekenen. Nederland is met Finland het enige EU-land waar toetsing verboden is.2

Deze situatie waarin uw laatste beetje gewaande vrijheid wordt afgenomen3 danken we met name aan het CDA dat zich al ver voor de aanslagen van 11 september 2001 heeft beijverd om de – volgens Calvinistische grondbeginselen – zondige en ‘tot alle kwaedt’ geneigde burger optimaal te kunnen beheersen. De identificatieplicht is daarbij de sleutel tot de controlestaat, aldus het Nederlands Sociaal Forum4. Sinds 1984 maken CDA-politici als Ernst Hirsch Ballin, Jaap de Hoop Scheffer, Ruud Lubbers en Elco Brinkman zich al sterk voor deze plicht. Reeds in 1985 kwam hun partij met een voorstel tot identificatieplicht, schrijft Johan van Someren in Kleintje Muurkrant van 26 april 2002, Balkenendes commentaar op het voorstel citerend met:

We moeten niet zo moeilijk doen over privacy, als je niets fout doet heb je ook niets te vrezen.’

Sinds de negentiger jaren zet het CDA de biometrie op de agenda en het gebruik van het identiteitsbewijs bij het contact met de overheid. Vanaf 2005 vatten het CDA en de VVD het plan op de gegevens op te slaan in een centrale database die alvast een structuur zou bieden om ook internationaal gegevens over u te kunnen uitwisselen.5

Nederland, Europees leverancier van sleutel tot controlestaat
De Nederlandse overheid is altijd expert geweest in het minutieus vastleggen van burgerinformatie. Dank zij ons vlekkeloze registratiesysteem kunnen hier tijdens de Tweede Wereldoorlog veel meer joden met behulp van NS-materieel en personeel naar de concentratiekampen worden afgevoerd dan elders in Europa. De overijverige ambtenaar Jacobus Lentz produceert ten tijde van de wereldoorlog al met graagte een persoonsbewijs voor de Duitse bezetter dat nauwelijks te kraken is, waardoor hij de vijand een cruciaal instrument bezorgt ‘ter beheersing en onderdrukking van de Nederlandse bevolking.’ 6

Voormalig Europarlementariër Johanna Boogerd (D’66) beschrijft hoezeer Nederland in de Raad van Ministers van het Europese Parlement steeds vurig pleitbezorger is geweest van het biometrische identiteitsbewijs.7 De richtlijn uitgevaardigd door de Internationale Civiele Luchtvaart Organisatie (ICAO) verplichtte naar aanleiding van de gebeurtenissen op 9/11 enkel een gezichtsscan. Vingerafdrukken waren niet vereist zoals de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken doet voorkomen. Onder Nederlandse druk zijn de leden van de door ons land voorgezeten Raad van Ministers, gezwicht om de opname van vingerafdrukken aan het oorspronkelijke wetsvoorstel toe te voegen.8 Ook Groen Links getuigt in een reactie op een enquête van Volksopstand.net dat juist Nederland in Europa de grote pleitbezorger was van de opname van biometrische kenmerken in paspoorten. ‘Nederland was aanjager van het Europese besluit om zowel een gezichtsscan als vingerafdrukken op een chip in het paspoort te zetten’, schrijft Europarlementariër Kathalijne Buitenweg op 20 februari 2008 in haar Hyvesblog. Als toenmalig voorzitter van de Europese Raad van Ministers pleegde ons land zelfs chantage teneinde opname van biometrische gegevens door te drukken.9 Tegen de burger doen de bewindslieden hier te lande steevast voorkomen of alle maatregelen slechts Europees besluit zijn waar Nederland zich noodgedwongen nu eenmaal aan dient te moeten houden:

Wir haben es nicht gewüßt! Het was nu eenmaal Europese besluitvorming. We voeren slechts uit (Befehl ist Befehl!). Ons valt niets te verwijten.’

Nederland tegen openheid naar Europees burger
Nederland probeert haar ware rol in Europa steeds te verbergen. Dat geldt ook voor de rol die Nederland heeft gespeeld bij de invoering van het biometrisch paspoort. Het stemgedrag van de Nederlandse vertegenwoordiging in de Europese Raad van Ministers is namelijk niet openbaar zodat de regeringspartijen hier te lande een ander gezicht kunnen tonen dan in Europa. Zo kunnen wetsvoorstellen die in Nederland op afkeuring stuiten door onze bewindslieden in de ministerraad gesteund zijn. Van Balkenende is bijvoorbeeld bekend dat hij openstelling van het burgerlijk huwelijk voor gelijke geslachten in het buitenland afkeurde – geheel in lijn met de historisch calvinistische haat voor de betreffende groep10 – terwijl hij in Nederland noodgedwongen voor zei te zijn (NRC 12-04-06). Hij bleek het, zoals altijd, weer niet zo bedoeld te hebben.

Europarlementariër Jens-Peter Bonde schrijft op dertig april van dit jaar op de NOS-weblog over een ‘geheime regering in Brussel die zich verzet tegen meer openheid.’ Bonde doet verslag hoe alle vertegenwoordigers van de nationale parlementen en bijna álle aanwezige europarlementariërs tijdens de conventie die de Europese grondwet schrijft, tekenen voor meer inzage in, en transparantie van EU-documenten tezamen met meer democratische macht van het Europees Parlement. Nederland stemt echter tégen meer openheid. Over dit Nederlandse tegenstemmen hebben we van de mainstream nieuwsbronnen niets vernomen.

Europarlementsleden hebben tevens gepoogd meer openheid te krijgen over lobbyorganisaties die een enorme macht hebben binnen de Europese Unie, zoals de lobby die genetisch voedsel propageert. De EU is overwegend voor dit voedsel en 70 % van haar onderdanen tegen. Tachtig procent van de lobbyorganisaties is niet geregistreerd. De overgrote meerderheid van de afgevaardigden, CDA, VVD, Christen Unie, SGP, D’66 en de PVV tekenden deze verklaring voor meer openheid niet. (NU 24-05-09).

Verdonk, de perfecte kop van jut van een kabinet dat geen vuile handen wenst te maken
Gewend aan een systeem waarin justitie zware misdadigers identificeert door middel van hun vingerafdrukken, voelt voormalig gevangenisdirectrice Rita Verdonk wel voor een uitbreiding van de te controleren populatie tot alle inwoners van Nederland. Uit haar fanatieke streven alle Nederlanders met hun vingerafdrukken als verdacht aan te willen merken blijkt nergens haar ‘Trots op Nederland.’11 Volgens Leon de Winter is zij van zins Nederland als detentie-inrichting te laten besturen.12 Sinds haar bemoeienis is iedere Nederlander verdacht, tot hijzelf het tegendeel bewijst. Burgers die domweg blijven beweren ‘ik heb niets te verbergen’ zijn zich niet bewust van het feit dat het geenszins aan hen is om dat te bepalen maar aan het steeds machtiger en groter wordende overheidsapparaat.

Macht corrumpeert. Liegend over haar voormalig lidmaatschap van de Pacifistisch Socialistische Partij13, een voorloper van Groen Links, stapt Verdonk over naar de VVD om daar als Minister van Vreemdelingenzaken het Nederlands voorzitterschap te bekleden van de Europese Raad van Ministers en precies het tegenovergestelde na te streven van waar Groen Links thans, en de PSP destijds, voor staan. Meermalen liegt de bewindsvrouw glashard zoals ook in de ‘Congoaffaire.’14 Tevens zet zij handigerwijs getuige-overlevenden van de schipholbrand uit als ‘illegalen’ voordat commissie Van Vollenhove hen kan ondervragen over de toedracht.15

Kabinet Balkenende gebruikt de gretigheid van Verdonk om de hete kolen uit het vuur te halen. Verdonk vertegenwoordigt als voorzitter van de Europese Raad van Ministers namelijk exact het standpunt van het kabinet: toevoeging van biometrische vingerafdrukken aan het identiteitsbewijs en wel zo spoedig mogelijk. Verdonks weinig integere en gewetensvolle persoonlijkheid, met een reputatie als snoeiharde gevangenisdirecteur, vormt de ideale menselijke stormram om de lang gekoesterde natte droom van de overheid te verwezenlijken, terwijl het kabinet zelf gerieflijk buiten schot blijft.

Nederland chanteerde en bedroog om het biometrisch paspoort er ondemocratisch door te drukken
Nederland heeft met Verdonk als instrument, de burgers van Europa – vertegenwoordigd in het Europees Parlement – belogen en gechanteerd om de opname van vingerafdrukken in het identiteitsbewijs door te kunnen drukken. In opperste haast is het wetsvoorstel aangenomen terwijl het Europees Parlement ‘grote bezwaren ziet in het voorstel om biometrische gegevens als de gezichtsscan en vingerafdrukken op te nemen in het paspoort’, schrijft Nieuwsbank, het interactief Nederlands persbureau op 2 december 2004. Sinds enige jaren lijkt het ondemocratisch gehalte van de Europese Unie16 iets te zijn afgenomen en krijgt het Europees Parlement meer inspraak. Niet langer heeft het parlement enkel adviesrecht. In een aantal gevallen mag het EP nu zelfs meebeslissen. Verdonk misbruikt dat gegeven door het EP straks medebeslissingsrecht op asiel- en migratiezaken te willen verlenen als het EP nu advies geeft over de biometrische paspoorten:

Accepteer dat jullie niet mogen meebeslissen over de biometerie in de paspoorten, anders krijgen jullie voorlopig helemaal niets te zeggen over asiel, migratie en grensbewaking.’17

Of dit advies nu positief of negatief zal zijn maakt daarbij niet uit. Adviseren is niet hetzelfde als meebeslissen: een onwelkom advies kan de Raad van Ministers gevoegelijk naast zich neerleggen, daarmee het EP buiten spel zettend.

Tegen de Nederlandse koppeling van de het toekomstig EP-recht om mee te mogen beslissen over asielzaken aan een EP-advies over iets cruciaals als biometrische identificatie, maken Groen Links en D’66 bezwaar bij het kabinet in Den Haag. Verdonks glasharde ontkenning dat er van koppeling sprake is wordt echter geaccepteerd.18  Klus geklaard. Pionnetje kan weg. Beroepsleugenaar Verdonk fröbelt nu in de marge met haar eenpersoonshobbyfractie ‘Trots op Nederland’, terwijl het kabinet de vruchten plukt en zijn handen wast in heilige onschuld. Van de belangrijke besluitvorming rond biometrie in het paspoort en de ruzie tussen het EP en de door Nederland voorgezeten Raad van Ministers is in de Nederlandse mainstream media nauwelijks melding gemaakt.

Geruisloos stemde de Tweede Kamer over invoering van biometrische identificatie: PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en lid Verdonk, stemden voor. Pechtold van D’66 toonde zich al eerder positief tegenover een biometrische database schrijft security.nl op 25 september 2008. Reeds in april 2005 adviseerde hij de tweede kamer tot zo’n centrale database over te gaan (tweakers.net 24 februari 2006). Enkel drie kleine partijen, te weten Groen Links, de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren, stemden uitdrukkelijk tegen.

Haal uw paspoort nu!
Op 28 juni aanstaande is het zover. Navraag bij de locale overheid leerde me dat deze datum wellicht niet gehaald zal worden. Mocht u nog een nieuw paspoort willen halen, haal het dan nu.
Post Scriptum 7 juni 2009: inmiddels is bekend dat de invoering van vingerafdrukken is uitgesteld naar 21 september dit jaar.

Bron: http://www.anarchiel.com/display/nederland_leverde_europa_sleutel_tot_controlestaat
Bronnen:
1 Tweakers.net 15-02-08.
2 Wikipedia, geraadpleegd 30-05-2009.
3 Lees over de farce van onze vrijheid Anarchiels: ‘Waarom u absoluut niet vrij bent.’
4 ‘Identificatieplicht, sleutel tot controlestaat’, Nederlands Sociaal Forum.
5 Idem.
6 Wikipedia 30-05-09.
7 Johanna Boogerd ‘Westerse vrijheden in gevaar door reeks controlemaatregelen’ (www.mensenspirit.nl).
8 www.id-nee.nl, ‘Geen vingerafdruk van onschuldige burgers…’ Zie ook: Verordening betreffende normen voor veiligheidskenmerken van biometrische gegevens in door lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (EG nr. 2252/2004 van 29-12-2004).
9 ‘Eurofracties boos op minister Verdonk’, Nederlands Dagblad/ ANP, 4 december 2008 (oorspronkelijk artikel verwijderd).
10 Lees: Anarchiel, geschiedenis: ‘450 jaar calvinistische normen- en waardenloosheid: de strijd tegen de
menselijkheid.’

11 Interessante film over de burger als verdachte: ‘Suspect Nation.’
12 Frits Abrahams, NRC 17 mei 2006.
13 Vrij Nederland, 27-09-2008.
14 SP.nl, 14-12-2005, ‘Liegende Verdonk moet opstappen.’
15 Algemeen Dagblad, 7 april 2006.
16 Lees over het ondemocratisch gehalte van de EU: ‘Het Volksverraad van Balkenende.’
17 Zie nr. 9, zie ook livre.nl 28 april 2008.
18 ‘Verdonk liegt of is ernstig onwetend’, Nieuwsbank.nl. Interactief Nederlands Persbureau., 02-12-2004.

rsbureau., 02-12-2004.

Print Friendly, PDF & Email
Share