NEDERLAND IS EIGENDOM VAN DE BEZETTER

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is

DE VREDE VAN WAGENINGEN

Op 4 mei 1945 capituleerde het Duitse leger en gaf zich over aan de geallieerden op de Lüneburger Heide. In de capitulatie-overeenkomst stond vermeld, dat ook het 25e Duitse Leger daarbij was betrokken. De tekst van dat protokol gaf impliciet aan, dat ook “Holland” bij de overgave was betrokken:

1. The German Command agrees to the surrender of all German armed forces in HOLLAND (…).These forces to lay down their arms and to surrender unconditionally.

2. All hostilities (…) to cease at 08.00 hrs. British Double Summer Time on Saturday 5 May 1945.

3. The German command to carry out at once, and without argument or comment, all further orders that will be issued by the Allied Powers on any subject.

Waarom moest er dan toch nog een capitulatie worden ondertekend door de Canadese Generaal Foulkes, opperbevelhebber van de geallieerden in Nederland en Generaal Blaskowitz, Duits opperbevelhebben van het 25e Leger?

De meningen zijn er over verdeeld, maar niemand minder dan de verzetsprinz Bernhard zur Lippe B. heeft zich al in 1948 laten ontvallen tegenover de militair historicus Van Hilten,waarvan het  het handgeschreven verslag bewaard is gebleven, dat  “de capitulatie van Wageningen geen wettige was, want dat was die van 4 mei”. Generaal Foulkes was erop gesteld een eigen capitulatie te hebben, aldus de prins. Foulkes is later gepromoveerd tot chef-staf van het Canadese leger en had er belang bij dat hij deze “capitulatie” op zijn konto kon bijschrijven.

De Wageningse capitulatie-show

Het is logisch, dat wanneer een leger wenst te capituleren, dat dat een kwestie vaneen A-4 document is, die rechtsgeldig wordt ondertekend. Maar gezien de complexiteit van een dergelijk gebeuren in combinatie met de alom heersende verwarring, zal de overwinnaar direct een dictaat aan de verliezer overleggen. Daarin moet de procedure worden vastgelegd, om de aftocht ordentelijk te regelen en de ontwapening zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Op 4 mei 1945 heeft Nazi Duitsland de strijd gestaakt en gecapituleerd. Alle handelingen, besprekingen, verslagen daarna zijn dictaten om de ontwapening vlekkeloos te laten verlopen. Zo tekende Generaal Jodl pas op 7 mei 1945 de documenten op het hoofdkwartier van Eisenhower in Reims.

http://www.go2war2.nl/artikel/1649/2

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4497947.stm

In 2006 verscheen in de Volkskrant een beschrijving van de gang van zaken in de mei-dagen van 1945. Het verslag maakt duidelijk dat de Candees Foulkes er alle belang bij had zijn eigen capitulatie-show te organiseren. Op 5 mei zijn een aantal besprekingen geweest, Blaskowitz kreeg een dag om zijn zaakjes te regelen en op 6 mei werden de documenten getekend. Let wel: de capitulatie had reeds op 4 mei plaatsgevonden, vandaar de opmerking van Bernhard, dat die van Wageningen helemaal niet wettig was.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/article/detail/642937/2005/04/30/DE-MYTHE-VAN-WAGENINGEN.dhtml

We kunnen de wrekelijkheid beter benaderen door ervan uit te gaan, dat het Wageningen document een DIENSTBEVEL was, met instructies voor ontwapening en gevangenneming van de resterende Duitse troepen in Nederland.  De geallieerde eenheden hadden de taak op de vijand te ontwapenen, bij gebreke van een degelijk georganiseerd Nederlands leger.

Bernhard had een paar dagen daarvoor van Foulkes te horen gekregen: “Uw mensen mogen drie dagen lang geen wapens dragen in bezet gebied” .

http://crsz.home.xs4all.nl/sample.html

Duidelijke instructies, de teleurstelling was groot, maar het Gestapo-legertje van de verzetsprinz heeft zich er niet aan gehouden, getuige de “schietpartij op de Dam”, tijdens de bevrijdingsfeesten. Ook op vele andere plaatsen ging het fout, doordat de NBS het heft in eigen hand nam, terwijl de Duitse troepen de instructie hadden de wapens bij de galieerden in te leveren. Het was vragen om ellende, alles werd echter afgeschoven op het “opruimen van Duitse verzetshaarden”, het verhaal lag duidelijk anders.

http://gerard45.bloggertje.nl/note/21547/mei-1945-veel-slachtoffers-door-het.html

http://www.wageningen1940-1945.nl/Capitulatie/CAPITULATIE%20OF%20DIENSTBEVEL.htm

Het probleem Duitsland

Nu we hebben vastgesteld, dat er op 4 mei 1945 door Duitsland is gecapituleerd en het dienstbevel voor Nederland op 6 mei 1945 is getekend, kunnen wij vaststellen dat er GEEN VREDESVERDRAG met Nazi-Duitsland is getekend. Nazi-Duitsland was opgehouden te bestaan, het burgerbestuur onder leiding van Seyss-Inquart was niet meer bevoegd, ons land was de facto nog steeds bezet gebied, maar dan nu door de geallieerden. Ons land is nog steeds in oorlog, niet met Nazi-Duitsland (Das Dritte Reich), doch met haar rechtsvoorganger, de Weimar Republik (Das Zweite Reich). Nazi_Duitsland heeft geen rechtsopvolger, behalve het geallieerde Militaire Bestuur, welke in is gegaan na de kapitulatie op 4 mei 1945.

Omdat ook de Nederlandse regering op 13 mei 1940 was opgeheven door het verlaten van het grondgebied van het koninkrijk, was met het verdwijnen van de Reichs Kommissar Seys-Inquart ons grondgebied vrij vanburgerbestuur en in feite onderhevig aan militair bestuur. De soevereiniteit, waar we ons vandaag zo zorgen over maken is niet aan een nieuw interim-bestuur overgedragen in afwachting van een volksraadpleging.  Een wat minder bekende uitspraak van President Lincoln is: “Er is geen sprake van een WET of VERDRAG, als die niet RECHTSGELDIG  is bekrachtigd”. Rechtsgeldig in de zin van  VOLKENRECHTELIJK.

Het probleem met Duitsland is complex.

Om te beginnen is per 17 september 1990 de Bondsrepubliek opgeheven tijdens de Conferentie in Parijs. Een opmerking hieromtrent is, dat telkens als er vergaande beslissingen met betrekking tot Duitsland moeten worden genomen, dat deze in Parijs worden besproken. Dit is symbolisch voor de verhoudingen in de wereld. Zoals Generaal Jodl naar Reims moest komen met zijn pet in de hand, zo moet de Bondskanselier naar Parijs komen om het volgende dictaat in ontvangst te nemen. In bovengenoemde conferentie kwamen de 4+2 Staten bijeen, waarbij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker botweg eiste, dat de BRD moest worden opgeheven met één pennestreek, het doorhalen van Artikel 23 van de Duitse “Grondwet” (beter: “Bedrijfsreglement”).  Dit is in een paar seconden gebeurd. Niet de Bondskanselier bepaalt sinds 1949 wat er in Europa gebeurt, dat doen de Amerikanen namens de Crown Temple’s Courts (De feitelijke macht , maar daarover later in een volgend artikel meer).

Voordat de Duitse Bondskanselier aantreedt, krijgt hij of zij een brief van de ambassades van Frankrijk, Amerika en Engeland ter ondertekening “aangeboden”. Deze brief heeft globaal de strekking van een “onderwerping” aan de drie buitenlandse machten. Egon Bahr, de minister van Buitenlandse zaken onder Willy Brandt heeft dit in 2005 naar buiten gebracht in zijn memoires. Brandt weigerde eerst te tekenen, doch werd gedwongen dit dictaat te tekenen, hetgeen er op neer kwam, dat het geallieerde opperbevel te allen tijde indien nodug de eindbeslissingen over ongeacht welk thema ook, kon nemen. Duitsland en soevereiniteit zijn twee heel verschillende zaken.

http://www.zeit.de/2009/21/D-Souveraenitaet

In dit artikel kunt u vinden, dat de drie ambassadeurs van de bezettende machten teven functioneren als Hoge Commissaris van het Militair Regime van de Geallieerden. De Bondskanseliers voor hem en na hem hebben die brief getekend, er zijn geen aanwijzingen, dat er uitzonderingen zijn. Helmut Kohl heeft met de Duitse Eenwording getracht zijn eigen koers te varen, doch daar is in de Conferentie te Parijs door James Baker namens de geallieerden een stokje voor gestoken. Per slot van rekening ligt de gehele Duitse goudvoorraad buiten Duitsland, hetgeen voldoende zegt omtrent de verhoudingen. Duitsland is nog steeds bezet en zal uiterlijk 2039 opgaan in een Verenigde Staten van Europa als de “planners” hun zin krijgen.

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/23/bondsrepubliek-duitsland-in-1990-opgeheven/

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/22/de-germaanse-eurozone/

De BRD heeft geen rechtsopvolger(s), dus moet men juridisch terugvallen op rechtsvoorgangers en dit is de Weimar Republik met de grenzen van 1937.

 

De Verenigde Naties onwettig

Volkeren zijn nooit betrokken geweest, ook niet achteraf bij de oprichting en inrichting van de Verenigde Naties, noch het bopstellen van het Handvest, wat een tijdelijk (oorlogs)reglement was, aangezien er na de ondertekening van de vrede een nieuw Charter zou moeten worden gemaakt. (Enemy States Clause).

Het UN Charter van 1943 betitelt Duitsland als “Enemy State”, deze clausule is nog volledig van kracht. Ook Japan, Bulgarije, Italië, Finland en Roemenië zijn als zodanig in het Charter opgenomen. Deze worden niet geschrapt, omdat het Charter dan moet worden ge-herformuleerd.

Japan heeft aanstalten gemaakt, maar het schiet niet echt op, want het heeft enorme consequenties, de New World Order Central Government stort dan met donderend geraas in elkaar:

http://www.apnewsarchive.com/1991/Japan-s-Bid-to-End-Enemy-Clause-Threatens-U-N-Power-Structure/id-e03d81471fc31cc59f9d035528c93ae5

Bij het schrappen van de “Vijandsstaat-clausule”, moet het UN Charter op onderdelen  nieuw worden opgesteld en zullen vredesverdragen moeten worden opgesteld. Dat oude UN Charter is dan niet meer rechtsgeldig om twee redenen:

  1. Er komt een vervangend UN Charter, welke geratificeerd moet worden door rechtsgeldig vertegenwoordigers van de natie-staten;
  2. Er moet volkenrechtelijk over gestemd worden door alle deelnemers, meer dan 200 landen, unaniem – wat denkt u….?

Duitsland (of haar rechtsvoorganger) is nog in oorlog met talloze naties, omdat er na de Tweede Wereldoorlog geen vredesverdragen zijn getekend. Ook met Nederland is dat niet gebeurd.  Er was geen sprake meer van een Duitse Staat, noch van een Nederlandse Staat.

Samengevat: De “Vrede van Wageningen” dient alsnog te worden getekend, maar het is nog niet bekend, wie aan tafel dienen plaats te nemen. Duitsland heeft geen wettig vertegenwoordiger, afgevaardigd door het Duitse volk, maar Nederland ook niet, aangezien de soevereiniteit niet is overgedragen na de capitulatie van Nazi-Duitsland.

CONCLUSIE

Nederland heeft een onrechtmatig landsbestuur en wordt feitelijk gecontroleerd door de “bevrijdende bezetter” van 1945. De militaire capitulatie is géén soevereiniteitsoverdracht geweest. Waarom hebben wij die destijds niet opgeëist?

De verkiezingen van 12-9-12 zijn onrechtmatig, evenals dus alle voorgaande verkiezingen, benoemingen, wetgeving, etc.  Nederland zal overnieuw moeten, maar dan goed.

De marsroute moet zijn:

  1. Benoemen van een interim-constitutionele raad (ICR)
  2. ICR benoemt een Hoge Commissaris voor Nederland
  3. Er komt een referendum voor een regeringsvorm en de verkiezing van een Constitutionele Raad (CR)
  4. De nieuw-gekozen Raad schrijft de nieuwe  GRONDWET VAN NEDERLAND, die bij referendum moet worden goedgekeurd
  5. Aan de hand van deze GRONDWET wordt de bestaande wetgeving getoetst en vervolgens aangepast, geschrapt of overnieuw geformuleerd.

Om te beginnen moet op alle mogelijke manieren alles in het werk worden gesteld om zo snel mogelijk de illegale nep-staat Nederland af te schaffen, de verkiezingen gesaboteerd en het landsbestuur op de schop, om te beginnen aan de top, daar is de rot verreweg het meest ernstig doorgewoekerd en de lucht niet te harden.

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/03/05/ik-stem-niet-ik-denk-zelf-na/

Indachtig de uitspraak van Abraham Lincoln is er wat Nederland betreft NIETS legaal. Het volk is niet geraadpleegd. Niet voor de Europese Unie, niet voor het Verdrag van Rome, niet voor de Euro, niet voor de NATO, niet voor de Benleux-verdragen, niet voor het Handvest der Verenigde Naties.

Alleen is ons iets gevraagd over de EU grondwet en die is ABGESCHOSSEN!

Maar dat ging vervolgens ook gewoon door, zelfde inhoud, ander kaft.

BRON: HERSTELDEREPUBLIEK.WORDPRESS.COM

Print Friendly, PDF & Email
Share