MICHACLAIM: WESTENBERG WIL GELD ZIEN

CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTER IS NU GEHEEL VAN GOD LOS: MICHA MOET BETALEN VOOR DE SCHADE DIE ZOU KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE BESLAGLEGGING OP ZIJN HUIS * DIT IS DEZELFDE METHODE ALS IS TOEGEPAST TEGEN CHIPSHOL DOOR SCHIPHOL

BLIJF STORTEN OP DE MICHA-CLAIM * BINNENKORT WELLICHT DE EERSTE SLAG IN DE BATTLE TUSSEN MICHA EN WESTENBERG

Voor de kerst kreeg het Micha-claim team een curieuze email van Westenberg-advocaat Arnold Croiset van Uchelen. Die komt erop neer dat Micha 8.500 Euro moet storten op een zogeheten Escrow-rekening ter dekking van eventuele ‘schade’ die voor Westenberg zou kunnen voortvloeien uit het beslag op zijn huis. Stort Kat dat geld niet, dan ‘dan zal ik mij bezinnen op de vraag welke stappen ik namens cliënt zal nemen’ aldus Croiset, ook advocaat van Beatrix. De logische stap zou zijn een kort geding met als eis dat het beslag wordt opgeheven omdat Kat geen 8.500 (waar komt dat bedrag vandaan? Waarom geen 18.500?) heeft gestort! Volgens de letter van de wet

kunnen dergelijke zekerheden wel worden geeist, maar in dit geval is het natuulijk weer misbruik van recht door de criminele rechter [OPNIEUW! DAAR IS OOK ALLES MEE BEGONNEN DOORDAT HIJ MISBRUIK MAAKTE VAN HET PROCESRECHT DOOR KAT TE DAGVAARDEN OM ZICHZELF WIT TE WASSEN] omdat het op geen enkele wijze denkbaar is dat er ‘schade’ zou kunnen ontstaan door de beslaglegging en omdat Westenberg natuurlijk weet dat Kat niet beschikt over middellen. Hiermee probeert Westenberg dus het wettige beslag van tafel te spelen door intimidatie en oneigenlijk gebruik van rechtsmiddellen. Precies hetzelfde gebeurde met Chipshol toen dat de claimzaak won van Schiphol over het Groenenberg-terrein: Schiphol werd veroordeeld tot een boete van 19 miljoen Euro (had 90 miljoen moeten zijn), maar direct daarna werden bij Chipshol zekerheden gevorderd -en toegewezen- ten bedrage van 21 miljoen om ‘Schiphol te compenseren voor eventuele schade’ mocht de luchthaven de zaak later nog winnen waardoor het bedrag ‘ten onrechte’ zou zijn betaald. Het zijn de bizarre en paranoide constructies waarmee de macht via openlijke klassenjustitie zijn positie veilig stelt. Zo ook deze ‘tegenaanval’ van Westenberg over de beslaglegging op zijn huis. Intussen wordt bij Westenberg een patroon zichtbaar van structurele en psychopatische intimidatie van tegenstanders, onvermogen eigen delicten en fouten toe te geven en corruptie die elk denkbaar nivo te boven gaat. Hier de email van Croiset van Uchelen. Opmerkelijk is dat hij ook is verzonden aan de deurwaarder die het beslag heeft gelegd. Ook dit is te interpreteren als intimidatie, gevoed door frustratie:

Van: [email protected]
Verzonden: vrijdag 21 december 2012 18:50
Aan: Klaas Aantjes; [email protected]
CC: [email protected]
Onderwerp: Westenberg / Kat (0096033-0000002)

Geachte confrère, geachte heer Bosch,

Ondanks de correspondentie van mijn kantoorgenote mr. Landsmeer hebben wij van u beiden nog niet mogen vernemen inzake de zekerheid die had moeten worden gesteld voordat het beslag ten laste van mijn cliënt Westenberg kon worden gelegd.

Ik wijs erop dat een deurwaarder die een ambtshandeling als het leggen van beslag verricht, zich er tevoren van dient te vergewissen of de voorwaarden die voor een dergelijke handeling door de rechtbank zijn gesteld, in casu het stellen van zekerheid, ook daadwerkelijk zijn vervuld. De deurwaarder voert een beschikking van de rechtbank uit en dient van de voorwaarden daarvan kennis te nemen.

Een advocaat dient niet mee te werken aan overtreding van de wet door een beslag te laten leggen waarvoor geen verlof is verleend, en dat is het geval als aan de door de rechtbank gestelde voorwaarden niet is voldaan.

Het stellen van zekerheid is een tweezijdige rechtshandeling, waarbij ook degene aan wie de zekerheid wordt verstrekt, partij is. Mijn cliënt is geen partij gemaakt bij enige escrow-overeenkomst ter zake van in depot gestorte gelden en heeft geen bankgarantie ontvangen (ook een bankgarantie komt eerst tot stand nadat de begunstigde deze heeft ontvangen).

Het antwoord op de vraag of in strijd met de wet is gehandeld is daarmee feitelijk al gegeven, maar ik stel u niettemin nog éénmaal in de gelegenheid om mij aan te tonen dat begin van zekerheidstelling (zoals depot van gelden of afgifte van een bankgarantie ter doorgeleiding aan mijn cliënt) in elk geval had plaatsgevonden voordat het beslag was gelegd.

Afhankelijk van uw reactie zal ik mij dan bezinnen op de vraag welke stappen ik namens cliënt zal nemen.

Onder meer in verband daarmee vraag ik mr. Aantjes in elk geval vast, zijn verhinderdata voor de maand januari op te geven in verband met een mogelijk opheffings kort geding.

Met vriendelijke groet,

Arnold R.J. Croiset van Uchelen
Partner
Allen & Overy LLP
www.allenovery.com

Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam
Secretary +31 (0) 20 674 1286
Direct fax +31 (0) 20 674 1933
Most Innovative Law Firm in Europe – Winner FT Innovative Lawyers Awards 2011 and 2012
Allen & Overy wishes you all the best for the festive season

Print Friendly, PDF & Email
Share