Micha Kat Spreekt – Vrijlating Afgewezen

Noot red.(excuses voor de haperingen in het gesprek, het was een slechte verbinding)

Micha zal zeker blij zijn als hij achteraf te horen zal krijgen dat er een grote groep belangstellenden op de Kort Geding zitting van vandaag is afgekomen. Ja, u hoort het goed, achteraf. Deze openbare zitting van vandaag bezat op een wel hele sumiere manier een openbaar karakter. Burger buiten spel, Micha psychologisch bespeeld door hem nog verder te isoleren en juridisch personeel van de Staat verscholen buiten (slecht) beeld of op de rug gefilmd. Alleen de voormalig partner van Micha werd toegelaten in de zittingszaal om te filmen omdat deze vooraf daarvoor toestemming had gevraagd (naar verluidt wordt dit beeldmateriaal op Youtube ge-upload binnenkort). De rest van ons moest in een aparte zaal via een scherm met bar slecht beeld en geluid, meekijken. Jammer dat er niet van te voren melding gemaakt was van deze situatie zodat andere serieuze pers ook aanvragen hiervoor had kunnen indienen.

Angst voor onderbrekingen was de formele reden naar aanleiding van vorige verstoorde zittingen.

Tijdens de zitting stonden wij in direct contact met de redactie van Klokkenluider en hebben we zo goed mogelijk staccato verslag gedaan van de bijna onverstaanbare rechtszitting. Dat verslag, inclusief de paar wetsartikelen waar de Landsadvocaat aan refereert, is  hier te lezen. Vergeet u vooral ook niet de comments te lezen onder dit verslag met speciale aandacht voor de tekst aangaande wat achtergronden ook van de rechter, van Andre Vergeer.

Micha heeft dit Kort Geding van vandaag tegen de Staat aangespannen om uit zijn voorarrest (zitting gepland op 10 september) vervroegd in vrijheid te kunnen worden gesteld. Er lijkt zo op voorhand al geen enkele interesse te zijn vanuit de Staat/rechter om Kat vervroegd vrij te laten. Hij wordt op zeer onbeleefde wijze door rechter Paris alsmaar geïnterrumpeerd, verzocht zijn mond te houden (in zijn eigen zaak!), er worden hem max 5 minuten spreektijd gegeven en in die 5 minuten wordt hem zelfs niet de kans gegeven uit te spreken. Het is een frustrerende vertoning. Het machtsvertoon en de lak aan de “gewone” burger is zodanig prominent te zien vandaag dat het zelfs voor de meest keurigen onder ons lastig is niet heel boos te worden.

Kat, via zijn advocaat, beiden niet te zien op beeld, beroept zich in zijn pleidooi op het Europees Verdrag voor de Mensen Rechten en dat zijn langdurig voorarrest on(grond)wettelijk is. De Lands Advocaat, van achteren te zien, is het daarmee niet eens uiteraard en beargumenteerd dat op basis van de afgelopen 6 jaar dat er procedures lopen tegen Micha, hij onbetrouwbaar zou zijn gebleken. Bovendien gaat hij aan de haal met toezeggingen die Micha zou hebben gedaan met betrekking tot publieke journalistieke uitlatingen. De toezegging van Micha (duidelijk onder druk vanwege de hechtenis situatie destijds) dat hij tijdelijk geen publieke uitlatingen zou doen als journalist worden zodanig breed getrokken dat dat effectief zou betekenen dat Micha bij wijze van spreken in vriendschappelijk gezelschap zijn mening niet eens meer zou mogen geven over onderwerpen. Nee, het is echt ridicuul wat hier gebeurde.

Micha vroeg de rechter tijdens zijn spreektijd een aantal vragen waarop rechter Paris ontwijkend antwoordde en Micha mededeelde dat hij de zaken omdraaide en dat hijzelf degene was die de vragen hier stelde en niet Micha Kat. Op deze manier ontweek hij vragen die heel gericht waren gesteld door Micha om aan te tonen dat de rechter corrupt en niet neutraal was. Hierbij kwamen namen naar voren zoals Eddie de Kroes, Van Andel en de Chipshol affaire. Ja ja, de rechtbank die de zaak van Micha Kat moet behandelen is dezelfde rechtbank die betrokken is bij zaken waar Micha corruptie, fraude en belangenverstrengeling aantoont. Wij vragen ons eigenlijk af waarom er niet gewraakt is vandaag….

Micha Kat stelt wantoestanden binnen de Nederlandse Staat en diens gelederen aan de kaak. Daarbij komt niet zelden een groot crimineel circuit mee omhoog uit de beerput.

Met machtsvertoon, vriendjespolitiek en heimelijkheid worden de verdachte deelnemers uit de wind gehouden en de klokkenluiders getracht de mond te snoeren. Het is vandaag echt duidelijk zichtbaar geweest dat dat geen verzinsel is van complottheoristen…. nee het is de werkelijkheid en dat is toch schokkend om mee te maken van dichtbij. En we zijn toch wel wat gewend hier bij de redactie.

Wij kijken uit naar 10 september en wensen dat Micha Kat alsnog in vrijheid die zitting kan en mag voorbereiden. Vonnis van het Kort Geding van vandaag zal zijn op 14 augustus.

Bron Artikel: Niburu.co

Video: Team Klol

Print Friendly, PDF & Email
Share