Micha Kat antwoordt Bernhard Welten

ONDER BERNHARD WELTEN IS HET AMSTERDAMSE KORPS GEPERVERTEERD EN GENAZIFICEERD * FALENDE KORPSCHEF HEEFT HET TE DRUK MET GRAAIEN: 262.842 EURO (BALKENENDE-NORM +) EXCLUSIEF ONKOSTEN, VRETEN EN ZUIPEN * WELTEN HEEFT VIA DE GONSALVESPRIJS DIRECTE BANDEN MET CRIMINELE PEDOFIELEN

Lees hier de brief van Micha Kat aan Welten van 14 mei en hier welten.brief het antwoord namens Welten van de hand van de juridische ‘uitzendkracht’ M. Mathon van 7 juli. Hieronder het antwoord van Micha Kat alsmede een email aan Welten over hernieuwde terreur aan zijn adres op 6 juli. FASTEN YOUR SEATBELTS!

geachte heer Mathon,

Dank voor het antwoord op mijn brief aan korpschef B. Welten d.d 14 mei. Inzake het in uw brief gestelde bericht ik u als volgt, maar eerst vraag ik u of u verbonden bent aan het commerciele bureau 3M Juridisch Advies dat deze website bestiert:

http://www.3mjuridischadvies.nl/index.php

Het genoemde 06-nummer wordt beantwoord door een ‘Maarten Mathon’.

Ter introductie van mijn inhoudelijke reactie wijs ik u op deze publicatie over politie-optreden in de VS:

http://www.infowars.com/man-arrested-for-filming-police-from-own-yard/

Ik ben bang dat het Amsterdamse korps het contact met de realiteit langzaam maar zeker aan het verliezen is. Uw antwoord geeft blijk van een totale wereldvreemdheid, een grenzeloze arrogantie maar bovenal van een ijzingwekkend ontkennen van de feiten en de wet. Een politiekorps dat in staat is tot het produceren van dergelijke antwoorden op burgers die steeds verder in het gedrang komen en zelfs compleet worden geterroriseerd door cops on the loose verdient het in elk opzicht te worden vergeleken met de nazi’s van weleer. Als Joodse Nederlander wiens voorouders door Amsterdamse dienders met een glimlach op hun gezichten aan hun oren uit de schuilkelders zijn gesleurd om te worden vermoord in Polen heb ik eens te meer het recht deze vergelijking te maken. Ik vraag de korpschef recht op de man af: voor wie is de politie anno 2011 ‘waakzaam en dienstbaar’? Voor de kwetsbare burger of voor criminele pedofielen, plunderende bankiers en het volk bedriegende politici? Heeft het excessieve, vaak aan hysterie grenzende macho-gedrag van veel agenten te maken met het feit dat onlangs in onderzoek werd geconstateerd dat een derde van de agenten lijdt aan serieuze stress-klachten en/of anti-depressiva slikt met alle onvoorspelbare gevolgen voor het gedrag van dien? Hoe haalt de korpschef het in zijn hoof mij op een dergelijke onbeschofte manier te antwoorden als zijn eigen korps meer dan ooit onder vuur ligt wegens schietincidenten van killer cops waarbij incidenteel zelfs onschuldige en weerloze burgers worden ‘geexcecuteerd’? Past daarbij niet enige bescheidenheid?

Dan nu de inhoudelijke aspecten van onze correspondentie. U beschuldigt mij van het doen van ‘grievende, beledigende, bedreigende en opruiende’ uitspraken jegens medewerkers van de politie en maant mij excuses aan te bieden, zulks onder een niet al te zeer verhulde dreiging met rechtsmaatregelen. Ik wijs u erop dat de genoemde agenten, zoals ook in het filmpje te zien is, mij als journalist hebben beroofd van mijn fundamentele grondrecht mijn eigen aangifte tegen een criminele agent te mogen filmen, zulks zonder motivatie. Deze agenten hebben onrechtmatig jegens mij gehandeld en zouden hun excuses moeten aanbieden. Dat ik op dat moment in de emotie enige woorden uit die wellicht niet heel elegant zijn, heeft tegen het licht van de flagrante en arrogante wijze waarop de agenten -nota bene namens het ‘Bureau Integriteit- mij van mijn rechten menen te kunnen beroven geen of althans nauwelijks betekenis. Het komt mij zelfs wat zielig en zelfs ook wat meelijwekkend over dat uw korps als een jankend kind aanslaat op deze woorden die overigens werden geuit zonder enige geweldsdreiging. Dat de betreffende agenten mij op dat moment niet hebben gearresteerd dan wel aangifte hebben gedaan van belediging, toont eens te meer aan dat het gelijk in de kern aan mijn kant ligt en de agenten wisten dat ze fout bezig waren.

Maar hier komt nog iets bij dat uw antwoord ronduit malicieus maakt. Zoals u weet is een agent op bureau Prinsengracht door mijn cameraman betrapt terwijl hij Justitie aanbood een zaak tegen mij te willen ‘construeren’. Dit is de agent inzake wie u mij uitnodigt aangifte te doen bij de hoofdofficier aan het einde van uw brief. Een burger die wordt blootgesteld aan een dergelijke bedreiging heeft geen andere keuze dan zich met alles dat hij in zich heeft te weer te stellen tegen deze ongekende vormen van politie-terreur. In dit licht kan de geheel geweldloze scheldkannonade tegen de agenten van BI op de Elandsgracht niet anders worden gezien dan een voorbeeld van ingetogenheid en zelfs van beschaving. Dat u namens Welten in het licht van bovenstaande feiten mij meent te kunnen omschrijven als ‘slachtoffer’ waarbij de aanhalingstekens blijkbaar moeten suggereren dat ik een fantast ben of een psychiatrisch patient kan ik niet anders noemen dan weerzinwekkend. Excuses ook hiervoor zou op zijn plaats zijn. Ik vraag mij werkelijk af wat het Amsterdamse korps met een dergelijke manier van reageren, zeker tegen iemand die een van de grootste websites van Nederland beheert, voor ogen heeft. Het winnen van ‘respect’ bij de burger? Of dient dit schrijven juist het tegenovergestelde doel, laten zien dat de politie anno 2011 inderdaad is verworden tot een Gestapo die louter de belangen verdedigt van de rijken en de machtigen en de burger waar dat maar kan kleineert en de stront in trapt?

Op uw sommatie het filmpje ‘Bureau Integriteit d.d. 3 juni 20011’ te verwijderen kan ik dan ook niet ingaan, temeer ook niet daar de door u genoemde datum niet correspondeert met die van het filmpje waarop u waarschijnlijk doelt. Ik denk er zelfs over het filmpje verder te verspreiden en in te zetten als leermateriaal over hoe de politie anno 2011 meent te kunnen optreden tegen geweldloze burgers. Uw weinig subtiele dreigement dat het korps ‘zich beraadt op het treffen van rechtsmaatregelen’ als ik het filmpje niet verwijder zou ik karakterestiek willen noemen voor de totaal verziekte en noodlottige tendens van het korps niet na te denken, nooit bij zichzelf te rade te gaan maar als in de Pavlov-reflex van een loopse terrier naar geweld te grijpen en naar dwangmiddellen.

Het meest stuitende in uw brief bewaart u voor de slotalinea waarin u meent op mijn vakgebied te kunnen treden en mij meent te kunnen voorschrijven hoe een journalist zijn perskaart moet gebruiken. Ik zou nooit de arrogantie hebben aan de politie voor te schijven hoe een agent zijn dienstwapen moet gebruiken, al is daar gezien de actualiteit wel alle reden toe. Maar voor deze politie is niets te dol.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

Hier volgt een aanvullende email over politie-terreur tegen Micha Kat op 6 juli:

Geachte heer Mathot,

Via u bericht ik korpschef Welten als volgt.

Op donderdag 6 juni ben ik voor de derde maal in korte tijd op volstrekt onrechtmatige wijze door de Amsterdamse politie van mijn vrijheid beroofd. Hiervan zijn opnieuw filmbeelden gemaakt. Voor mijn aanhouding kon geen rechtsgrond worden gevonden. De bekeuring meldt ‘verstoring openbare orde, APV’ zonder artikel.

Tijdens mijn verblijf van rond de drie uur in de ophoudkamer op het bureau Lijnbaansgracht werd ik geconfronteerd met een medewerker van GGZ die mij bezocht omdat de politie zich ‘zorgen om mij zou maken’. Toen ik de agent die de beslissing nam de man van GGZ op mij af te sturen om nadere uitleg vroeg, meldde deze dat ‘mijn dossier voor hem aanleiding was deze maatregel te nemen’. Meer specifiek zei hij dat ik ‘advocaten aanval’ in een kennelijk poging dat vermeende gedrag als rechtvaardigingsgrond naar voren te schuiven mij te psychiatriseren, of althans een poging daartoe te doen. Deze agent zei er als verdere motivering nog bij dat ik ‘flyers had achtergelaten op het bureau Prinsengracht’.

Ik wijs u er met klem op dat ik nimmer advocaten heb ‘aangevallen’ voor zover deze kwalificatie ziet op aanvallen in fysieke zin. Hier is dus sprake van gefingeerde ‘feiten’ die tegen mij worden ‘ingezet’ in een kennelijke poging de afspraken tussen de ‘criminele agent’ van bureau Prinsengracht en Justitie in werking te stellen. Ik verzoek u met klem en zonodig sommeer u mij per omgaande te bevestigen dat ik nimmer advocaten heb ‘aangevallen’. Tevens verzoek en zonodig sommeer ik de Amsterdamse politie opnieuw mijn rechten te respecteren en per omgaande te stoppen met de intimidaties en de vrijheidsberovingen en mij mijn werk als journalist te laten doen conform de wijze die in talloze wetten en ook in internationale verdragen is vastgelegd.

Tot slot nog uw aandacht voor het volgende. In de ophoudkamer op bureau Lijnbaansgracht is met grote letters op de muur gekrast: Google Joris Demmink. Ik raad u en de heer Welten met klem aan dat eens te doen. Het kan niet zo zijn dat de politie criminele pedofielen en kinderverkrachters in bescherming neemt en de rechten van journalisten die deze misstanden aan de kaak stellen stelselmatig schendt. Nog erger wordt het als de politie deze journalisten probeert de psychiatriseren bij gebrek aan wettelijke middelen waarop zij hun intimidaties kunnen baseren.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share