‘MICHA NIET BEHANDELD ALS JOURNALIST’

NIEUWE KEIHARDE PROVOCATIE VAN HET OM IN DE OPMAAT NAAR DE INHOUDELIJKE BEHANDELING VAN DE DRIE HOGER BEROEPEN VAN MICHA (SMAAD/BOMMELDING; GRAFFITI EN BART MOS) * OM WEIGERT MICHA’S STATUS ALS JOURNALIST TE ERKENNEN

Na maanden heeft het Parket-Generaal dan eindelijk antwoord gegeven op de vragen van Micha over hoe het zit met de Aanwijzing Toepassing Dwangmiddelen tegen Journalisten in relatie tot zijn strafzaken. Immers, tegen Micha zijn zowat alle dwangmiddelen ingezet die er bestaan -tot en met een voorarrest van bijna vier maanden– terwijl de Aanwijzing verordonneert dat er alleen dwangmiddelen tegen journalisten mogen worden ingezet in extreme omstandigheden (zie hieronder). Het OM zegt nu dat de bescherming van de Aanwijzing voor mij niet geldt, omdat ik ‘zelf verdachte ben’. Hiermee probeert men dus de feiten waarvan ik wordt verdacht geheel los te koppelen van mijn werk als journalist en net te doen alsof ik een pyromaan zou zijn of de buurvrouw zou hebben verkracht. De essentie is natuurlijk dat de feiten waarvoor ik wordt vervolgd -allemaal ‘uitingsdelicten’- 100% liggen binnen mijn werk als journalist en in de zaak-Vogelenzang zelfs voor driekwart bestaan uit publicaties! Voor de andere twee feiten in deze zaak, de valse bommeldingen, geldt dat er een geen bommelding was en niet is bewezen en de andere overduidelijk niet serieus genomen kon worden waarbij dan ook nog eens geldt dat Justitie bij deze tenlasteleggingen ‘voor zichzelf’ optreedt. In dat soort gevallen zegt de aanwijzing -waarbij dus in principe wel sprake zou kunnen zijn van delicten:-

Als de journalist in het kader van zijn beroepsuitoefening een strafbaar feit heeft gepleegd, hangt het van de verhouding tussen enerzijds het gepleegde delict en anderzijds de mogelijke maatschappelijke relevantie van het onderwerp dat wordt aangesneden af of het toepassen van dwangmiddelen en vervolging van de journalist geïndiceerd zijn.

Hiermee zegt het OM dus in feite: de twee vermeende valse bommeldingen vormden qua zwaarte en in het licht van de mogelijke maatschappelijke relevantie dermate grove inbreuken op de rechtsorde, dat alle dwangmiddelen denkbaar uit de kast mochten worden gehaald om Micha te terroriseren en te vervolgen. Dit is stuitend, temeer daar deze ‘maatschappelijke relevantie’ het verkrachten betreft van duizenden kleine kinderen door topmensen van Justitie. Je zou het dus ook zo kunnen zeggen: om de kinderverkrachters van Justitie te beschermen en journalisten die deze misstanden aan de kaak willen stellen te terroriseren, mag het OM alle dwangmiddelen inzetten die er bestaan waarbij de journalist geen recht meer heeft op de bescherming van zijn beroepsmatige status. Zo komen we toch al aardig in de richting van de VS waar journalisten zoals Michael Hastings gewoon met een drone uit het leven worden geblazen. En dan hebben we het nog niet eens over de andere twee zaken (graffiti en Bart Mos) waarin ook tal van dwangmiddelen zijn toegepast terwijl ook deze zaken voor 100% zijn terug te voeren op Micha’s werk als journalist waarbij hij via het aanbrengen van de graffiti wellicht een grens opzoekt, maar toch zeker geen delicten heeft gepleegd die het toepassen van dwangmiddelen rechtvaardigen in het licht van de verhouding tussen enerzijds het gepleegde delict en anderzijds de mogelijke maatschappelijke relevantie van het onderwerp dat wordt aangesneden. Hieronder de volledige mail van het OM en de oorspronkelijke mail van Micha:

Beste Micha Kat,

Allereerst excuus dat ik niet op je eerdere mail heb gereageerd. Hierbij dan mijn reactie. Je redenering en de verwijzing naar de tegen jou ingezette dwangmiddelen is niet juist. Je hebt het namelijk over gevallen waarbij de journalist niet zelf ook verdachte is. In de Aanwijzing is een hele paragraaf gewijd aan ‘De journalist als verdachte’ (par. 6). Daarin staat het volgende overzicht:

1. Uitgangspunt is dat ook journalisten zich aan wettelijke voorschriften hebben te houden en geen strafbare feiten mogen plegen;
2. Als de journalist in het kader van zijn beroepsuitoefening een strafbaar feit heeft gepleegd, hangt het van de verhouding tussen enerzijds het gepleegde delict en anderzijds de mogelijke maatschappelijke relevantie van het onderwerp dat wordt aangesneden af of het toepassen van dwangmiddelen en vervolging van de journalist geïndiceerd zijn [12].
3. In het geval de journalist er voor had kunnen kiezen om de publicatie te vervaardigen zonder strafbare feiten te plegen, is het feit dat het gaat om een journalistieke productie geen beletsel voor een strafvervolging.
4. In het geval dat aan de journalist minder verstrekkende methodes ten dienste stonden is het feit dat het gaat om een journalistieke productie eveneens geen beletsel voor een strafvervolging [13].

Dat betekent dat je in jouw geval geen bescherming aan de Aanwijzing kan ontlenen.

Vriendelijke groet,

Evert Boerstra

Persvoorlichter OM

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 15 juli 2013 15:52
Aan: Boerstra, E.R. (PaG Den Haag)
Onderwerp: vragen over aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten

Beste Evert,

Op 2 mei stuurde ik jou een uitgebreide email met vragen over de Aanwijzing Toepassing Dwangmiddelen tegen Journalisten in relatie tot de vier strafzaken die het OM tegen mij is begonnen. Je zegde toe de vragen te zullen beantwoorden.

Toen ik geen antwoord kreeg stuurde ik op 10 mei een aangetekende brief aan Herman Bolhaar. Ook hierop kreeg ik geen enkele reactie.

Nu wend ik me opnieuw tot het Parket Generaal in een poging antwoord te krijgen op mijn vragen.

Hieronder de mail van 2 mei:

From: micha kat
To: evert boerstra
Sent: Thursday, May 2, 2013 4:02 PM
Subject: vraag over aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten

Dag Evert,

Ik heb al enige tijd geleden een vraag bij je uitgezet over het stelselmatig met voeten treden door het OM van de Aanwijzing Toepassing Dwangmiddelen tegen Journalisten in de acties tegen mij die nu al meer dan een jaar aan de gang zijn.

Ik stel deze vraag aan jou omdat volgens de aanwijzing het College van PG’s door de leiding van het betreffende parket geinformeerd dient te worden over de toepassing van de dwangmiddelen tegen journalisten, in mijn geval internationale signalering, arrestatie en detentie. Tevens zouden de dwangmiddelen moeten worden goedgekeurd door een rechter.

http://www.mediareport.nl/wp-content/uploads/2012/02/aanwijzing-toepassing-dwangmiddelen-tegen-journalisten-1-maart-2012.pdf

Alle zaakofficieren hebben dus dusver geweigerd op deze kwestie in te gaan. Correspondentie aan e/o vanuit het Parket Generaal is niet aan de dossiers toegevoegd. Verzoeken van mijn advocaat om over deze correspondentie te kunnen beschikken zijn afgewezen.

Openheid op dit punt is met name van belang omdat ik in geen enkel opzicht voldoe aan de eisen die de aanwijzing aan het OM stelt voor het toepassen van de dwangmiddelen:

Toepassing van een dwangmiddel is volgens de nieuwe Aanwijzing alleen aan de orde bij de opsporing en voorkoming van zeer ernstige delicten: misdrijven waarbij het leven, veiligheid of gezondheid van mensen ernstig kan worden geschaad. Bijvoorbeeld het traceren van explosieven bij een op handen zijnde aanslag. Of het opsporen van een verdachte waarvan wordt vermoed dat hij opnieuw ernstige misdrijven zal plegen. Als er geen sprake is van zo’n ‘zeer ernstig delict’ mogen er dus geen dwangmiddelen worden ingezet tegen journalisten.

http://www.mediareport.nl/persrecht/28022012/nieuwe-aanwijzing-toepassing-dwangmiddelen-tegen-journalisten-per-1-maart-2012-van-kracht/

Ik vraag je nu dus het volgende:

-is het College van PG’s geinformeerd over de tegen mij toegepaste dwangmiddelen zoals de richtlijn voorschrijft?

-waarom is de toepassing van de dwangmiddelen goedgekeurd terwijl mijn zaak duidelijk niet past in het beschreven profiel?

-waarom zijn de betreffende stukken steeds geweerd uit de strafdossiers?

-waarom krijgt zelf mijn advocaat geen inzage in de betreffende stukken, met name die over de internationale signalering?

Gaarne vernemend, met groet,

Micha Kat

journalist

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share