MANIPULATIE RECHTSGANG IN VAATSTRA-ZAAK

BREAKING: DE STAAT VERKLAART JASPER S. NU ‘OFFICIEEL’ SCHULDIG NOG VOOR HET OORDEEL VAN DE RECHTER * DIT IS NOG NOOIT EERDER GEBEURD * MANIPULATIE VAN ‘RECHTSGANG’ TEGEN JASPER KENT GEEN ENKELE GRENS * GAAT JAN VLUG HET MACHIAVELLI-BESTUUR NU DAGVAARDEN? * MACHIAVELLI-VOORZITTER WAGENAAR ‘PROMOVEERDE‘ OP DE RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

Geachte mevrouw Wagenaar,

Naar aanleiding van de Machiavelliprijs 2012 zou ik graag uw antwoord vernemen op enkele vragen in het kader van een publicatie.

1. De jury heeft de prijs aan de heer B. Vaatstra toegekend “omdat hij op een volhardende, professionele en authentieke wijze dertien jaar lang de media heeft ingeschakeld waardoor de dader van de moord op zijn dochter kon worden opgespoord.” Hieruit maak ik op dat de jury de in voorarrest zittende verdachte beschouwt als de dader, hetgeen opmerkelijk is omdat er nog geen rechterlijk vonnis is uitgesproken. Dit lijkt mij een poging tot beïnvloeding van de rechter, waardoor de kansen van de verdachte op een eerlijk proces sterk zijn verminderd. Is hier sprake van opzet of is het gewoon slordigheid?

2. In geval het slordigheid betreft, welke implicaties heeft dat dan volgens u voor de waarde van de beraadslagingen en oordelen van de commissie?
3. Verschillende leden van de commissie (tevens jury) zijn als hoge ambtenaar in dienst van ministeries en rijksdiensten, namelijk drs. Remco Dolstra (Financiën), drs. Joop Veen (Defensie), drs. Marjan Hammersma (OCW), Stephan Koole (VWS), drs. Stephan Schrover (RVD). In welke hoedanigheid hebben deze personen zitting in de commissie, die van privépersoon of vertegenwoordiger van de overheid?
4. Is de mening van deze regeringsleden van de Machiavellistichting te beschouwen als de officiële mening van de Nederlandse overheid?

Graag ontving ik ten spoedigste antwoord, ten laatste op dinsdag 15 januari.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph. Vogel

Geachte heer Vogel,

Dank voor uw bericht.

T.a.v. Uw vragen het volgende:

1 & 2:Uiteraard gaat het hier om een mogelijke dader. Overigens heeft de advocaat van deze verdachte duidelijk en openlijk over een bekentenis gecommuniceerd.
3 & 4: alle leden van het bestuur van de stichting Machiavelli zitten daarin op persoonlijke titel

Overigens kunt u correspondentie het beste richten aan het e-mailadres van de stichting Machiavelli: [email protected]

Met vriendelijke groet,

Marja Wagenaar

Geachte mevrouw Wagenaar,

Uw antwoord is helder en beknopt, en roept daardoor des te meer vragen op. U schrijft mij nu wel dat het om een ‘mogelijke dader’ gaat, maar u en de jury denken er toch duidelijk anders over. Voor u en de andere leden is er geen twijfel, zoals u ook al aangeeft door te verwijzen naar de uitspraken van de advocaat van de verdachte. Ik wijs u er nogmaals op dat in Nederland iemand pas schuldig is NA een rechterlijke uitspraak, ongeacht wat er van tevoren wordt beweerd en geroepen. Ik mag dit toch wel bekend veronderstellen bij u en de andere leden van de jury?

De stichting waarvan u voorzitster bent “spant zich in een betekenisvolle uitwisseling te bevorderen van denkbeelden over communicatie tussen politiek, overheid en burgers en over de rol die media daarbij spelen.” U zult met mij eens zijn dat communicatie zonder taal onmogelijk is en dat de elementen waaruit die taal is opgebouwd, ondubbelzinnig moeten zijn. In dat opzicht zou van uw stichting meer zorgvuldigheid mogen worden verwacht.

Indien het werkelijk waar is wat u beweert, namelijk dat de leden van het bestuur van uw stichting zitting hebben op persoonlijke titel, is de vermelding van hun functies niet op zijn plaats. De voorlichtingsambtenaren van ministeries bijvoorbeeld zitten er toch alleen maar in OMDAT zij die functie hebben bij de overheid? Anders had u evengoed personen zonder functie in het bestuur kunnen zetten.

Het spijt mij, uw antwoorden kunnen niet overtuigen. Van de voorzitster van een stichting die zich beweegt op het terrein van de communicatie en daarvoor prijzen uitdeelt, zou je toch iets beters mogen verwachten. Het werpt overigens tegelijkertijd een schril licht op de prijs die u vorig jaar aan Prinses Máxima heeft uitgereikt: het kan dan toch geen eer zijn om van zo’n stichting een prijs te ontvangen?

Voor de goede orde informeer ik u bij deze tevens, dat ik de fractievoorzitters van de Tweede Kamer heb ingelicht over de flagrante poging tot beïnvloeding van de rechtsgang waaraan uw stichtingsbestuur zich schuldig maakt.

Met vriendelijke groet

Dr. H.Ph. Vogel

Subject: Machiavellistichting
Date: 2013-01-11 00:22
From: Hans Vogel
To:

Geachte mevrouw van Miltenburg

Naar aanleiding van de toekenning van de Machiavelliprijs 2012 breng ik de volgende feiten onder uw aandacht.

De jury van de Machiavellistichting heeft de prijs aan de heer B. Vaatstra toegekend “omdat hij op een volhardende, professionele en authentieke wijze dertien jaar lang de media heeft ingeschakeld waardoor de dader van de moord op zijn dochter kon worden opgespoord.” Hieruit maak ik op dat de jury de in voorarrest zittende verdachte beschouwt als de dader, hetgeen opmerkelijk is omdat er nog geen rechterlijk vonnis is uitgesproken. Dit lijkt mij een poging tot beïnvloeding van de rechter, waardoor de kansen van de verdachte op een eerlijk proces sterk zijn verminderd.

Dit is volgens mij een ernstige zaak, aangezien verschillende Tweede Kamerleden zitting hebben in de commissie en de jury van de Machiavellistichting en dus, zoals het bovenstaand citaat aangeeft, zich proberen te bemoeien met de rechtsgang.

Het gaat hier om de volgende personen: drs. Han ten Broeke (VVD), ir. Paulus Jansen (SP) en drs. Pieter Heerma (CDA).

Graag verneem ik ten spoedigste (uiterlijk dinsdag 15 januari in verband met mijn publicatiedeadline), welke disciplinaire en eventuele andere maatregelen u denkt te nemen tegen deze heren.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph. Vogel

Print Friendly, PDF & Email
Share