Journalistiek heeft probleem

Ingezonden door Willem

Het probleem voor de journalistiek is dat Micha Kat advocaten heeft waar niet
mee te communiceren valt. Dat Micha Kat er nu slecht voor staat in de strafzaak
tegen hem is de schuld van zijn collega journalisten en de politiek.

Natuurlijk ligt er een bom onder de landsadvocatuur, juridisch en
maatschappelijk. Aangevers in de zaak van Micha Kat zijn in ieder geval schuldig
aan het maskeren van door politiek ambtsdragers en SG Joris Demmink
gepleegde oorlogsmisdaden. Joris Demmink is daarbij door bepaalde personen ook
genoemd als deelnemer aan een internationaal opererend crimineel netwerk wat
grootschalig kinderen misbruikt voor eigen genoegen en mogelijk satanische
rituelen
. Zo bizar als Micha Kat denkt dat het is, zijn de feiten; tot op
zekere hoogte. Wat Micha Kat en zijn kring van hulpverleners over het hoofd
zien, is dat iedereen slachtoffer is en dat Micha Kat niet meer het onderscheid
maakt tussen wie wel en niet in het oog gehouden moet worden.

De hetze van Kat & co nu tegen de rechtbank Den Haag slaat nergens op. Rechter
Paris heeft in het kort geding vonnis een oordeel ‘by the book’ gegeven,
uitgelokt door Micha Kat zelf. Justitie te Den Haag is conservatief. Jammer
voor Kat. De niet ontvankelijkheid is terecht. Micha Kat had andere procedures
horen te volgen om het punt te maken. Voorts slinken de kansen voor Micha Kat
in de strafzaak zienderogen wanneer de advocaten van Micha Kat zich niet
bewust worden dat hun cliënt, de rechtbank, het openbaar ministerie en
zijzelf, slachtoffer zijn van een internationaal opererend terroristisch
netwerk wat grootschalig op mensengericht geweld en materiële zaakschade niet
schuwt en voorts middels ambtelijk beleid en strategie de Staat en ook Kat en
de advocaten zwaar benadeelt. Het is voor iedereen pijnlijk te constateren dat
de Nederlandse politiek en media bij meerderheid bestaat uit personen die op
enigerwijze deelnemen aan misdaden tegen de menselijkheid. Vaak is het hun rol
daarover niet te zwijgen, desondanks houden zij de mond en worden de misdaden
tegen de menselijkheid gedoogd door de Nederlandse elite alsof er niks geleerd
is van de geschiedenis. Micha Kat is een verzetsheld.

De hele Nederlandse elite inclusief de midden klasse neemt deel aan het
terrorisme van de Nederlandse politiek. De hele media is corrupt, van links
tot rechts zijn de redacties voorzien van kleine Goebbeltjes die doen alsof
oorlogsmisdaden het onderwerp van een ander zijn en verder wegkijken van de
feiten en zwijgen. Dat Joris Demmink ambtelijk heeft bijgedragen aan een
totaal corrupte Wet op de Jeugdzorg en Micha Kat maakt daar geen steekhoudende
publicatie van, is een aanwijzing dat Micha Kat het spoor bijster is. Door
omstandigheden buiten de persoon veroorzaakt. Micha Kat verkeert in de
uitzonderlijke omstandigheid dat hij goed zicht heeft op totaal shockerende
strafbare feiten gepleegd door personen waar een ieder normaliter op
vertrouwt, en hij krijgt het niet voor elkaar de magistratuur zijn
waarnemingen te (doen) laten overnemen.

Voor Micha Kat is iedereen die het niet met hem eens is, een vijand. Niet
verwonderlijk want de wereld is zeer vijandig tegen Micha Kat. Micha Kat heeft
de feiten op zak en is ook in staat daar ruchtbaarheid aan te geven. Die
feiten gaan onder andere over journalisten die collegiaal verenigd tot de
schouders in elkanders endeldarm zitten. Alles is vorm. Niemand levert inhoud.
Vooral het zwijgen van iedereen is schandalig. Er schijnt zelfs een redactie
overleg te bestaan waarbij met de RvD besproken wordt welke onderwerpen wel en
niet in de krant komen. Onafhankelijkheid in de journalistiek is ver te
zoeken, voorts is de beroepsgroep besmet met deelname middels propaganda aan
de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek
in Irak. Hele generaties scholieren zijn opgevoed met feiten uit de
hedendaagse geschiedenis die onwaarachtig en zelfs gelogen zijn. Grootschalige
geschiedsvervalsing door aangevers is waar Micha Kat ook ruchtbaarheid aan
geeft.

Micha Kat is onderzoeksjournalist. Hij is jood. Hij ontkent de holocaust,
zoals het een jood betaamt. Het beschadigt de openbare orde in ernstige mate
dat aangevers van Micha Kat daaromtrent niet zelf uit de kast komen. Er is
geen holocaust geweest want het was een Shoah, leer het verschil tussen
brandoffer en catastrofe; en het aantal vermoorde joden is significant lager dan
verplicht onderwezen wordt in Nederland. Wat evenwel meer verontrust is het
feit dat de idee van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en alles wat
daarbij is komen kijken niet bedacht is door de Nazi-partij van Hitler. Beleid
en strategie was al voordat de Nazi-partij opgericht werd onderdeel van
Zionistisch onderwijs, politiek en propaganda. Advocaten horen voor Micha Kat
het standpunt in te nemen dat Micha Kat en de rechters die Micha Kat
beoordelen en de officieren van justitie die hem vervolgen, slachtoffers zijn van
een gewelddadig en anderszins gevaarlijk internationaal opererend
terroristisch netwerk waar aangevers ook aan deelnemen in de zin van de
recente rechtspraak inzake de Hofstadgroep. De anti-terrorisme wetgeving is
aan de zijde van Micha Kat. Gezien het telefoonnummer op de arm van de oude
Mos is wat betreft de familie Moszkowicz bijvoorbeeld een andere houding te
verwachten. Het is algemeen bekend dat in ieder geval Bram Moszkowicz er
reclame mee maakt dat hij in verband met dat nummer op de arm van zijn ‘old
man’ geen oorlogsmisdaden verdedigt. Dus hij had niks te zoeken in het
beruchte Wildersproces als raadsman voor oorlogsmisdadiger Geert Wilders.
Er zijn inclusief deze tekst inmiddels voldoende pogingen gedaan om tot Micha
Kat en zijn kring door te laten dringen dat zij op een relatief dood spoor
zitten. Gebiologeerd door de misdaden van aangevers in de strafzaak van Micha
Kat. Iets doen tegen Joris Demmink was makkelijker geweest wanneer dat middels
zijn oorlogsmisdaden was gaan. De bewijsvoering daarvan is eenvoudiger omdat
uit het openbare rapport van de Commissie Davids reeds de afwezigheid van het
volkenrechtelijke mandaat blijkt. Ook voor journalist Micha Kat is dat een
evidente oorlogenmisdaad en hij brengt dat niet of althans onvoldoende in
verband met de secretaris-generaal en diens lidmaatschap van de VVD. Micha Kat
hoort in ieder geval ontslagen te worden van alle rechtsvervolging. Als hem al
een verwijt te maken is dan is dat door noodweerexces, of overmacht.
Psychische overmacht bij onderzoeksjournalisten is een voorzienbaar en causaal
gevolg van de misdrijven van aangevers in zijn strafzaak. Bovendien is de
officier van justitie niet ontvankelijk in de strafzaak tegen Kat, de
klachtencommissie bij de NVJ is het platform waar zij terecht kan met haar
onvrede over de onderzoeksjournalist. Vroeger werden misdadigers waar Micha
Kat het oog op heeft publiekelijk gevierendeeld. Tegenwoordig is dat in het
ongerede geraakt en hoort Micha Kat een lintje te krijgen.

Print Friendly, PDF & Email
Share