Geen opnames bij rechters-verhoren?

OPNAMES ZOUDEN ‘WAARHEIDSVINDING BELEMMEREN’ * VERZOEK OM HEROVERWEGING * GETUIGEN KRIJGEN TOTALE REGIE TOEGEWORPEN

‘Het uitgangspunt is dat niet-professionele procesdeelnemers (zoals getuigen) bezwaar hebben tegen het maken van opnames. Het kan deze mensen beinvloeden bij het afleggen van verklaringen en dus de waarheidsvinding en een goed proces belemmeren’. Aldus communicatie-bobo Paul van Daalen van de rechtbank Utrecht in reactie op de vraag of de getuigen (donderdag de criminele rechter Westenberg) in de Kalbfleisch-verhoren [backgrounds] mogen worden gefilmd. Opmerkelijk dat (voormalig) top-rechters als Van Delden, Kalbfleisch, Numann, Van de Wind en Westenberg -alsmede ook Stibbe-advocaten Koeman en De Greve- worden neergezet als ‘niet-professionele procesdeelnemers’. Nog opmerkelijker is het dat het filmen van de getuigen wordt gezien als ‘belemmerend voor de waarheidsvinding’. Eerder is het tegenovergestelde het geval:

als we de rechters niet kunnen zien stotteren, zweten en ‘kan ik me niet herinneren’ horen stamelen is het risico dat de waarheid onder de pet blijft alleen maar groter! We vermoeden dan ook dat precies het tegenovergestelde aan de hand is: juist omdat de rechtbank Utrecht de waarheid onder het tapijt wil houden wordt er geen toestemming gegeven om de filmen! Deze beslissing in het voordeel van de getuigen wijst dan ook reeds direct op een ‘Wilders-college’ van partijdige rechters, opnieuw. Het is toch buitengewoon tragisch dat in een procedure waarin het gaat om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht reeds direct een beslissing wordt genomen ten faveure van deze rechterlijke macht. Alarmerend in het antwoord van Van Daalen is ook dat het er sterk op lijkt dat de vraag of er mag worden gefilmd volledig afhankelijk wordt gesteld van de expliciete toestemming van de getuigen en dat deze volgens Van Daalen niet is verleend. Zijn ze er uberhaupt naar gevraagd? Niet door uw webmaster. Hebben ze een veto uitgesproken op de camera en wordt dat door de rechtbank overgenomen? Dat zou toch veelbetekenend zijn als mensen als Kalbfleisch en Van Delden expliciet hebben aangegeven dat er geen opnames mogen worden gemaakt! Hier moet duidelijkheid over komen! Hieronder de volledige mailwisseling tussen uw webmaster en Van Daalen die tenminste niet de fout maakt van rechter K. Puite [backgrounds] van wie alleen ‘de NOS en RTL’ zouden mogen filmen maar ‘JDTV niet’:

Geachte heer Kat,

De rechtbank hanteert voor journalisten de landelijke persrichtlijn.

http://www.rechtspraak.nl/NR/rdonlyres/D2879C76-CA5C-4D43-B41C-B583ABB735D1/0/Persrichtlijn_web.pdf

Het uitgangspunt hierbij is dat niet-professionele procesdeelnemers (zoals getuigen) bezwaar hebben tegen het maken van opnames. Het kan deze mensen beïnvloeden bij het afleggen van verklaringen en dus de waarheidsvinding en een goed procesverloop belemmeren. Wanneer een getuige zelf toestemming geeft voor het maken van opnames, zal de rechter dat in de regel toestaan, maar van dergelijke toestemming is ons niet gebleken.

Tijdens de zitting mag u daarom geen audio- of filmopnames maken. Uiteraard kunt u de zitting wel gewoon bijwonen.

U kunt eventuele opnameapparatuur die u bij u heeft ter bewaring achterlaten bij de portiersloge van de rechtbank.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Paul van Daalen
senior medewerker communicatie
rechtbank Utrecht

Het antwoord van uw webmaster:

geachte heer van Dalen,

Dank voor uw antwoord, maar ik schrik er ook een beetje van. U zegt dat ‘niets is gebleken van toestemming voor het maken van opnames’ zijdens de getuigen. Maar zijn ze hier uberhaupt naar gevraagd? Niet door mij. Ik vind het alarmerend dat u de vraag of er al dan niet gefilmd mag worden blijkbaar laat afhangen van de expliciete toestemming van getuigen en als deze niet is gegeven er blijkbaar voetstoots vanuit gaat dat er van toestemming geen sprake is.

Tevens bestrijdt ik dat er in het onderhavige geval sprake zou zijn van ‘niet-professionele procesdeelnemers’. De getuigen in kwestie zijn rechters en advocaten met een uitgebreide ervaring en de stelling dat zij ‘kunnen worden beinvloed’ door de camera bij het afleggen van hun verklaringen waardoor ‘de waarheidsvinding kan worden belemmerd’ snijdt dan ook geen hout. Bent u dat met mij eens? Worden politici ‘beinvloed’ door de camera tijdens een debat in de kamer?

Ik zie het weghouden van de camera uit de rechtszaal als strijdig met de openbaarheid van de rechtspraak. Zeker in het onderhavige geval waarin de getuigen optreden in hun hoedanigheid van professioneel ambtenaar en (ex) lid van de rechterlijke macht. Ik zou u om al deze redenen daarom willen vragen uw beslissing te heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share