G. LEISTRA SLEEPT M. KAT VOOR DE RECHTER

COMING UP: ULTIEME CONFRONTATIE TUSSEN DE ECHTE JOURNALISTIEK VAN DE NIEUWE MEDIA EN DE CORRUPTE STAATS-JOURNALISTIEK VAN ELSEVIER * LEISTRA VOLLEDIG AAN DE KETTING VAN DEMMINK EN HET OM * DIT WORDT DE ZAAK VAN DE EEUW * LEISTRA WORDT BIJGESTAAN DOOR JENS VAN DEN BRINK VAN KENNEDY VAN DER LAAN, HET KANTOOR VAN PEDO-PROPAGANDIST EBERHARD

Quotes van Gerlof Leistra: “De zaak-Vaatstra? Er is sprake van een enkele dader.” “De rol van Demmink in het Suriname-dossier deugt niet.” “Demmink wil niet ingaan op het onderzoek tegen hem.” “Ik vind het prima dat je dit gesprek opneemt.” “Ik ben geinteresseerd in de waarheid over Joris Demmink maar heb nog geen smoking gun.” “Baybasin zou getuigen hebben kunnen kopen.” “Te absurd voor woorden dat de zaak-Demmink al zo lang duurt.” “Demmink kan mijn bloed wel drinken.” Hieronder een juridische analyse van de zaak in kwestie: de pedo-publicatie van Micha kat over G. Leistra:

From: “Leistra, Gerlof A. (RB-NL)”
To: “micha kat”

Dag Micha,

Dank, maar ik vind het onvoldoende [het verplaatsen van het artikel van de main site naar het forum, MK]. De aantijgingen zijn nog steeds aan te klikken en daarmee niet van je site verwijderd. Ik vraag je met klem dat te doen, anders volgen alsnog juridische stappen. Na ons gesprek vanmiddag zijn we iets opgeschoten, maar ik wil elke verwijzing naar pedonetwerk en de moord op Marianne Vaatstra van je site.

Ik hoop dat we er uitkomen zonder juridisch gedoe.

Goed weekeinde,

Gerlof.

From: “micha kat”
To: ” Gerlof A. (RB-NL)Leistra”
Cc: [email protected]

Ha Gerlof,

OK dan zal ik mijn positie thans in juridische zin vastleggen waaruit zal blijken dat mijn handelswijze op geen enkele wijze onrechtmatig is.

1. In 2010 werd ik door advocate XXX benaderd met een omvangrijk dossier waarin satanische rituelen werden beschreven waarin jonge mensen werden vermoord zoals de dood van Marianne Vaatstra. Jouw naam werd daarbij genoemd. Ik heb dat destijds niet willen publiceren.

2. Een journalist mag aan een advocaat als bron een grote betrouwbaarheid toekennen, groter dan die van een gewone burger (Westenberg/Kat)

3. Ik heb dit feit -de melding van de advocate- pas publiek gemaakt nadat een andere website dit ook had gedaan en wel in de volgende passage (www.herstelderepubliek.nl):

Zekere (ongeverifiëerde) theater-voorstellingen met jonge kinderen in het land worden georganiseerd door grootcriminelen voor hooggeplaatste perverselingen, die tegen betaling toeschouwer zijn. Namen als Prins Johan Friso, zijn (toen vaste, maar inmiddels overleden) psychiater Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont, Mabel Wisse Smit, Piet Heijn Donner, Hirsch Ballin, Dick Berlijn, Gerlof Leistra (Elsevier), Mark Rutte en Geert Wilders worden in verschillende contexten genoemd.

Ik heb hierbij expliciet naar deze site verwezen via een hyperlink en de woorden ‘deze beschuldiging wordt hier voor het eerst in concreto geuit’.

4. Volgens vaste jurisprudentie kan het nooit onrechtmatig zijn een bron te citeren onder vermelding van die bron. Ik heb daarbij zelfs ook nog een hyperlink aangebracht.

5. Ik heb in de kop van mijn artikel reeds in het eerste woord distantie betracht van de beschuldiging door te schrijven: BRONNEN: G. LEISTRA IN PEDONETWERK. Normaal gesproken en volgens vaste jurisprudentie betracht een medium deze distantie door een kop ‘tussen aanhalingstekens’ te zetten waarmee wordt aangegeven dat het medium de inhoud niet voor eigen rekening neemt. Ik heb gekozen voor een nog zwaarder middel: het expliciet noemen van BRONNEN als de ‘originators’ van de boodschap waarbij voor mij slechts de rol is weggelegd van de mediator van de boodschap. Het meervoud ‘bronnen’ verwijst naar Van Koorlaar en de genoemde website.

[Het juridische onderscheid tussen originator en mediator is uitgewerkt in de jurisprudentie van de zaak Westenberg/Kat waarin Kat optrad als de mediator van de informatie van advocaat Hugo Smit die gold als originator. Desalniettemin werd door Westenberg in procedurele zin geen onderscheid gemaakt tussen de positie van Kat en Smit. Dit wordt thans in juridische kring gezien als de cruciale blunder die Westenberg noodlottig is geworden].

6. Nog meer distantie ontstaat nu we constateren dat zelfs in de originator-bron expliciet is vermeld dat het gaat om ongeverifieerde informatie.

7. Het is juridisch omstreden in hoeverre een mediator van nieuws de plicht heeft eigen onderzoek te doen, althans de informatie van de originator te verifieren, zeker als de journalist ervoor kiest het feit dat de originator de medediing doet als nieuwsfeit op zichzelf te presenteren. Immers: de zin Advocate: Leistra in pedonetwerk bevat geen enkele onjuistheid. De zin Bronnen: Leistra in pedonetwerk derhalve ook niet. In elk geval bestaat er nooit en zeker niet in situaties zoals deze een plicht tot wederhoor zoals is vastgesteld in Westenberg/Kat.

8. Desalniettemin prestenteer ik in het artikel tal van onderzoeksgegevens die de stelling van de kop onderbouwen. Deze zijn:
-het feit dat Leistra als enige journalist van Nederland blijkbaar in staat is J. Demmink aan de lijn te krijgen, de criminele pedofiel die onze hele rechtstaat naar de afgrond helpt. [Demmink heeft in de bijna tien jaar dat hij is ontmaskerd als kinderverkrachter nimmer een journalist te woord willen staan, dat Leistra hem te spreken kan krijgen bewijst dat er speciale banden bestaan tussen deze twee; in het licht van alles wat er over Demmink bekend is een zeer incriminerende omstandigheid]
-het bizarre en geheel onjuistde pro-Demmink commentaar van Arendo Joustra (homofiel), de hoofdredacteur van Leistra.
-de aanwezigheid van Leistra op de afscheidsreceptie van Harm Brouwer als OM-topman waar ook Demmink aanwezig was. Harm Brouwer is direct betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra als destijds hoofdofficier in Leeuwarden. Hij heeft nimmer openheid van zaken willen geven. Dit koppelt Leistra opnieuw aan de moord op Vaatstra.

“IK KAN HET ME NOG HERINNEREN DAT HET MIJ GEMELD WERD”

9. In mijn artikel presenteer ik uitsluitend feiten en feitelijke omstandigheden.

10. Op verzoek van Leistra heb ik een uitvoerig weerwoord geplaast onder de kop: Leistra: beschuldiging is waanzin. Hierin staat de zin: Daarbij is er zeker de mogelijkheid dat Leistra op geen enkele wijze betrokken is bij kindermisbruik.

11. Na opnieuw een gesprek met Leistra heb ik het artikel overgeheveld van de main page van de website naar het forum en mijn naam verwijderd. Hiermee valt het stuk buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de redactie van de site -het forum staat open voor lezers en bezoekers. Dit heb ik uitsluitend gedaan om Leistra ter wille te zijn na een uitvoerig en prettig verlopen gesprek.

In het licht van alle genoemde punten heb ik bij uitstek zorgvuldig gehandeld en kan mij op geen enkele wijze iets worden verweten. Ik begrijp dat dit alles vervelend en pijnlijk is voor de betrokkene, maar het is nu eenmaal een gevolg van het feit dat ik onderzoek doe naar pedo-netwerken. De maatschappelijke en journalistieke relevantie van deze thematiek kan door niemand worden ontkend en/of worden gebagatelliseerd. Natuurlijk bestaat hier de kans dat ik fouten maak. Sterker: er is geen onderwerp te bedenken waarbij de onderzoeksjournalist op grotere weerstanden stuit en meer risico’s loopt dan bij dit onderwerp. In de zaak-Dutroux in Belgie zijn dertig mensen/getuigen vermoord. Een journalist dient in deze omstandigheden een afweging te maken tussen het maatschappelijk belang van het aan de orde stellen van de misstand waarbij het gaat om het leven van tienduizenden jonge kinderen per jaar in Nederland en het belang van betrokkenen niet te worden belasterd. Ik het geval van Leistra -juist omdat het een collega betreft- ben ik uiterst zorgvuldig met deze belangenafweging omgegaan. Dit ondanks het feit dat ook Leistra het nooit voor mij heeft willen opnemen als journalist en als prime newsgetter waar het gaat om misstanden in de rechtstaat.

Tot slot nog aandacht voor het volgende. Feit is dat berokkenen -mijn onderzoeksobjecten- beschikken over vaak ongelimiteerde financiele middelen en toegang hebben tot advocaten. Ik beschik over geen van beiden. Mijn verzoek is rekening te houden met deze extreme schending van het principe van de equality of arms.

Met beste groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share