EEN EMAIL AAN BAS LE POOLE

KRUISTOCHT TEGEN CORRUPTE ZWARTE MAFIA GAAT NIEUWE FASE IN * KOMT HOUTHOFF BURUMA WEG MET HET OMKOPEN VAN EEN HOGE RECHTER? * MESSEN WORDEN GESLEPEN VOOR TUCHTZAAK-HOUTHOFF * ‘MICHA IS NIET ONTVANKELIJK WANT SPREEKT DE WAARHEID’ * TELEGRAAF VUISTDIEP IN ZWARTE MAFIA * FIETSENFARBRIEK ACCELL SPEELT CRUCIALE ROL IN FRAUDE HORROR-STORY

Ter introductie: wie is Bas le Poole? Bas le Poole [backgrounds] is de consigliere van De Telegraaf en TMG. Onder de dekmantel van het ‘opkomen voor de vrijheid van meningsuiting’ in landmark litigations voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bestaat zijn werkelijke taak eruit de talloze slachtoffers van de misdadige Telegraaf-‘journalistiek’ en de mafia-methodes van het concern via juridische terreur te laten afzien van schadeclaims dan wel vernederende ‘schikkingen’ op te dringen. Hierbij wordt le Poole geholpen door de corrupte rechterlijke macht. Micha Kat is een van de voornaamste slachtoffers van zijn terreur. Le Poole heeft twee medewerkers: Mark de Kemp en Bart Lukaszewicz. Om zijn misdadige praktijk te verzekeren van steun van de rechterlijke macht, kocht zijn kantoor Houthoff Buruma rechter Hans Westenberg, een van de meest invloedrijke rechters van Nederland, om voor tonnen. Parallel hieraan

ging le Poole’s client De Telegraaf de criminele rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch beschermen en begon een campagne tegen Micha Kat via het aanspannen van absurde procedures middels le Poole alsmede via het publiceren van artikelen waarin Micha door de stront werd gesleurd. ‘Toevalligerwijs’ was Micha Kat ook weer de journalist die Westenberg reeds in 2004 had ontmaskerd als corrupt. Een jaar daarna, in 2005, begon de omkoping van Westenberg door Houthoff. Micha staat kortom in zijn eentje tegenover een mafiose kongsi van De Telegraaf – Houthoff Buruma – Openbaar Ministerie – rechterlijke macht. Zijn enige wapens: de waarheid en de feiten. In deze sfeer dient op 27 mei het hoger beroep tegen de veroordeling wegens een ‘doodsbedreiging’ aan het adres van Telegraaf-journalist Bart Mos. Hieronder de email van Micha aan Bas le Poole:

Geachte heer Le Poole,

Dank voor uw bericht.

Over mijn ontvankelijkheid [in de tuchtklacht tegen zijn kantoor wegens het omkopen van Westenberg, MK] hoeft u zich geen zorgen te maken daar er -en dit is uitzonderlijk- zelfs sprake is van een ‘dubbele ontvankelijkheid’: zowel vanuit mijn relatie en ervaringen met uw kantoor als vanuit die met Hans Westenberg ben ik ontvankelijk.

Zoals u bekend is is uw kantoor in 2008 onder uw leiding een campagne tegen mij begonnen die is ingestoken door uw client Telegraaf Media Groep. In dat jaar presteerde TMG het mij te ontslaan van een benoeming van correspondent ZO Azie tien dagen voordat ik zou vertrekken. Tot op de dag van vandaag heeft uw client zich niet verwaardigd ook maar een woord uitleg te geven over deze handelswijze. U vond dit gedrag dik in orde en ik moest zelf een raadsman in de hand nemen om een lousy vergoeding van 10.000 Euro in de wacht te slepen. Deze ongekende en hysterische campagne tegen mij heeft zich sedert verhevigd, onder meer via een bizarre zaak waarin u vorderde dat ik de mij door TMG ter beschikking gestelde visitekaartjes niet mocht laten zien ‘op straffe van gigantische dwangsommen’. Ook heeft uw client TMG beslag gelegd op mijn bankrekeningen. Op 8 januari 2013 zond uw kantoorgenoot Mark de Kemp mij opnieuw een sommatie namens TMG. Twee dagen later besloot ik de tuchtklacht aanhangig te maken wegens het omkopen van Westenberg door Houthoff op basis van informatie waarover ik reeds veel langer beschikte. Aldus bestaat mijn ontvankelijkheid in relatie tot Houthoff eruit dat ik reeds jaren word geconfronteerd met terreur vanuit uw kantoor en handelingen die een zorgvuldig en verantwoordelijk opererend advocaat niet betamen. Dat uw kantoor niet voldoet aan de normen die in het maatschappelijk verkeer aan een advocatenkantoor mogen worden gesteld, werd op ongekende wijze bevestigd door de omkoping van Hans Westenberg. Niet zomaar een rechter, maar een rechter die heeft laten zien eveneens geen enkele boodschap te hebben aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en regels en wetten. Een en een is twee. Ook zou je kunnen zeggen: soort zoekt soort. Een appel valt nooit ver van de boom. Zeker een rotte niet. We gaan er voor het gemak maar vanuit dat Mark de Kemp in het kader van het Houthoff Trainee Programme college heeft gelopen bij Westenberg hetgeen mijn ontvankelijkheid nog eens extra adstrueert nu ik in januari door hem ben belaagd. Inmiddels is mij meer duidelijk geworden waarom uw client TMG alles op alles zet mij kapot te maken en uw kantoor daarvoor gebruikt. Ik beschik namelijk over informatie die TMG zeer grote schade kan toebrengen en reeds toebrengt. U weet op welke informatie ik -ondermeer- doel. Het past een goed advocaat echter niet zich met dergelijke doetstellingen als instrument te laten gebruiken van een client.


In deel 2 van de JDTV-serie De Telegraaf zien we Bas le Poole in actie voor zijn client. Op de betreffende zitting vorderde hij dat Micha de visitekaartjes die hem door De Telegraaf waren gegeven niet mocht gebruiken of laten zien op straffe van enorme dwangsommen.

De tweede lijn van ontvankelijkheid bestaat uit mijn ervaringen met Westenberg die teruggaan tot 2004. U weet dat ik de journalist was die aan de wieg stond van zijn ontmaskering als corrupt en crimineel hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot zijn strafvervolging. In het boek waarin deze onthulling werd gepubliceerd was overigens ook een hoofdstuk gewijd aan uw kantoor in de figuur van Marry de Gaay Fortman. Het heeft hierom zelfs lange tijd nog gelegen op de leestafels van Houthoff Buruma. Hier is, zo zult u mij moeten toegeven, toch wel sprake van een zekere mate van ironie: de rechter die in een boek op uw leestafel wordt ontmaskerd als corrupt en crimineel staat een paar zaaltjes verderop les te geven aan uw jonge advocaten. Als gevolg van mijn ontmaskering van Westenberg werd ik geconfronteerd met een tsumani aan juridische terreur waarbj die namens TMG en Houthoff Buruma volledig verbleekt: bodemprocedures en een Berufsverbot zorgden er zelfs voor dat ik Nederland moest verlaten. Op dit moment probeer ik mijn schade die mij is toegebracht door Hans Westenberg op hem en de Nederlandse staat te verhalen ten bedrage van 1 miljoen Euro. Omdat geen advocaat deze zaak wilde opnemen is mij uiteindelijk door de landelijk deken een advocaat toegewezen op de voet van art. 13 Aw., mr. Aantjes uit Rijswijk. Het behoeft dunkt mij geen nader betoog dat ik ontvankelijk ben als klager tegen een advocatenkantoor dat deze criminele rechter inhuurt tegen excessieve fees in de volle wetenschap van de criminele handelingen van deze rechter die ondermeer en ten volle waren en zijn gericht tegen mijn persoon.

Maar er is nog een extra element in het hele verhaal waarin u een sleutelrol speelt. Dat is het dossier-Accell. Terwijl Westenberg zijn goudgerande nota’s op naam van zijn ‘management advies-bureau’ (dat weer op naam stond van zijn vrouw) aan uw kantoor zond, vaak met opschrift ‘direct betalen’, klom hij in de pen in opdracht van zijn vriend Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de NMa. Hij schreef een advies precies op het aspect van de Accell-zaak waarin u procedeerde: de media-aspecten van deze mededingingszaak. Nadat uw client Accell in eerste aanleg een eclatante overwinning had behaald, stond uw wederpartij -zeg maar de Staat- voor de vraag of hoger beroep moest worden ingesteld. Dit hoger beroep was ongewtijfeld een slagveld geworden vanwege het politieke karakter van de zaak. Het was daarom bij uitstek in het belang van uw client het vonnis in eerste aanleg als eindvonnis binnen te halen. De interne juristen van de NMa alsook de vaste externe advocaten van De Brauw zouden zonder enige twijfel hebben geadviseerd te appelleren. De enige uitweg was derhalve een van te voren besteld en ingevuld advies van een persoonlijke relatie van de voorzitter. Het is niet voorstelbaar dat u niet bij deze gang van zaken betrokken bent geweest, zowel als advocaat van Accell als als mede-omkoper van Westenberg. U weet dat het advies van Westenberg door de Raad voor de Rechtspraak is gekwalificeerd als ‘niet acceptabel’. Vanuit deze gang van zaken komt u in beeld als actief deelnemer aan een mafia-achtige samenzwering met een sleutelrol voor Hans Westenberg, jarenlang een ‘gewaardeerde opleider’ van de jonge advocaten van uw kantoor.

In de hoop u aldus voldoende te hebben geinformeerd,

met de meeste hoogachting,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share