DUIVELS IN TOGA: TUCHTZAAK VAN DE EEUW

LEES HET ANTWOORD VAN MICHA KAT OP HET WEERWOORD VAN MARJOLEIN VISSERS EN YEHUDI MOSZKOWICZ OP ZIJN TUCHTKLACHT * LEES ALLE STUKKEN EN HET LAATSTE NIEUWS VIA DEZE LINK * ADVOCATUUR IS DE MEEST SMERIGE EN ACHTERBAKSE BEROEPSGROEP DIE ER IS * MARJOLEIN VISSERS SPANDE ACHTER DE RUG VAN MICHA OM SAMEN MET ZIJN TEGENSTANDERS UIT HET KAMP-WESTENBERG * HEBBEN VISSERS EN MOSZKOWICZ IETS TE VREZEN? WAT GAAT DE KOMENDE TUCHTZAAK OPLEVEREN? * VOOR DEZE DUIVELS IN TOGA IS ER MAAR EEN PLEK: DE GEVANGENIS

Repliek Micha Kat op antwoord Marjolein Vissers op zijn tuchtklacht tegen Vissers en Yehudi Moszkowicz d.d. 30-1-2012

Algemene opmerkingen
1. MV gaat compleet voorbij aan het centrale punt en de kern van het hele conflict: haar email van 26 september 2011 waarin zij eenzijdig en zonder motivering aangeeft niet voor klager te willen optreden in de ‘zaak-Westenberg’. Haar laatste mededeling aan klager over deze zaak was

op 1 juni 2011: wat mij betreft blijven de niet-spoedeisende zaken staan. Hieronder valt ook de zaak-Westenberg. Na 1 juni is er niets naders gezegd door MV over de zaak-Westenberg aan klager. Waarom schreef MV deze email? Is ze onder druk gezet? De angst druipt ervan af. Het afstoten van de zaak-Westenberg ligt voor MV blijkbaar zo gevoelig, dat ze dit niet eens meer durft te noemen of durft te motiveren. Nee, het enige ‘probleem’ voor haar is louter nog: waar kunnen de dossiers heen? Klager kon niet anders dan deze email opvatten als een (welbewuste) provocatie. Dit en niets anders is de kern van het conflict.
2. MV liegt in haar antwoord op vele punten. In feite is het nog erger: ze gaat over tot het ‘demoniseren’ van klager als een soort ‘querulant’ die voortdurend ‘achterdochtig is’ en ‘massa’s email’s stuurt’. Hoezeer dit indruist tegen de waarheid, blijkt uit het feit dat de contacten tot op het laatste moment juist zeer hartelijk waren en zelfs bijna vriendschappelijk. Dat past ook bij de manier waarop ik met haar in contact ben gekomen: na een ontmoeting op een borrel van een wederzijdse kennis en positieve verhalen over haar van een goede vriend (email 25-1-2011). Het ‘demoniseren’ van klager is ook wel te begrijpen in het licht van het voorgaande. MV heeft in kennelijke paniek afstand gedaan van de zaak-Westenberg waarbij er geen tijd was voor uitleg e/o motiveringen. Deze moesten pas recent worden geconstrueerd. Daarbij zag MV kennelijk geen andere weg dan het is diskrediet brengen van klager via leugens en karaktermoord.
3. MV heeft samen met haar zoon Yehudi Moszkowicz (YM) een KG aangespannen tegen klager in weerwil van een dekenbrief waarbij zij zichzelf vertegenwoordigen. Met maar liefst 36 producties en tal van vertrouwelijke emails van klager zelf probeert MV klager kapot te procederen. Dit gedrag is geheel in lijn met de extreem agressieve en leugenachtige wijze waarop MV zich ook tegen de tuchtklacht verweert. Dit is des te stuitender nu MV juist klager beschuldigt van agressie, smaad en intimidatie. In de dagvaarding van het KG verzinnen MV en YM een domicile voor klager in de vorm van een adres van een client van MV zelf waarmee klager niets te maken heeft.
4. Terwijl YM het hostingbedrijf van klager intimideerde waarbij hij vertrouwelijke informatie inzette om diens website uit de lucht te krijgen, lekte MV vertrouwelijke informatie over klager naar bevriende journalisten en websites teneinde klager verder in diskrediet te brengen.
5. MV en YM begrijpen niet waar het in de advocatuur in de kern om gaat: het helpen van mensen die vaak in grote problemen zitten. Ze denken en handelen louter uit eigenbelang. Valt pappa? Dan rot de client toch op? Moet ik van de zaak-Westenberg af? Dan hoef ik client toch niets uit te leggen? Nee, alleen mijn belangen tellen!
6. Dit komt eens te meer naar voren omdat de woede van MV en YM over de uitlatingen van klager die het conflict hebben doen escaleren uitsluitend werd veroorzaakt door het feit dat ze via Google op hoge posities waren terug te vinden in de zoekmachine. Hierom vreesden MV en YM voor aantasting van hun ‘goede naam’ en hun ‘verdiencapaciteiten’. Het feit dat de uitlatingen van klager op zijn eigen website hoog scoren op Google, kan klager echter op geen enkele wijze worden aangerekend. Hij heeft geen enkele relatie met Google. De enige toets is, of de uitlatingen juist dan wel rechtmatig zijn. Dat is zeker het geval.
7. De kern van het hele conflict dat heeft geleid tot deze monsterlijke tuchtklacht ligt niet bij klager, maar is gelegen in de giftige aard van het dossier-Westenberg. Deze ‘giftige aard’ heeft bizar en extreem gedrag veroorzaakt bij MV. Deze giftigheid kan klager op geen enkele wijze worden aangerekend. Sterker nog: hij is juist degene geweest die de hele zaak-Westenberg heeft opgelost door zijn criminele gedragingen te exposen.
8. MV verweert zich steeds maar weer door te schermen met een ‘overeenkomst van opdracht (OVO)’. Deze weren falen daar dergelijke ‘overeenkomsten’ helemaal niet nodig zijn opdat er in formele en juridische zin sprake is van aanvaarding van opdracht. Een OVO voor de zaak-Westenberg was bovendien reeds aangekondigd op 24-2-2011 per email. MV mailde op 11-2-2011 voorts: als ik terug ben (uit Rome, MK) zal ik het dossier (Westenberg. MK) doornemen en dan wil ik jou nog spreken en dan gaan we daarmee aan de slag. En dan op 8-4-2011: Naar mijn mening moet er een dagvaarding komen waar geen speld tussen te krijgen is.


Hans Westenberg zweert de eed (zo waarlijk helpe mij…) alvorens meineed te plegen. Advocate Marjolein Vissers verraadde Micha Kat door achter zijn rug om samen te spannen met de zwarte mafia van corrupte magistraten en advocaten en hem aldus zijn laatste kans te ontnemen op eerherstel en genoegdoening. Komt Vissers hiermee weg? De komende tuchtzaak zal het leren.

Reacties op specifieke punten uit het antwoord van MV:

Ad 1.
1. De uitlatingen over MV en YM op mijn website zijn niet lasterlijk, smadelijk of discriminerend. Ze zijn wel beledigend maar niet onrechtmatig. MV had hier moeten toevoegen ‘naar mijn mening’ omdat er nog een rechterlijk oordeel over mijn uitlatingen op tafel ligt. MV overschreeuwt zich omdat ze geen zaak heeft: Ik heb gelijk!
2. De kwalificatie ‘afdreiging’ is hysterisch. Ik probeerde gewoon een oplossing te bieden voor het conflict. Dat heeft niets te maken met ‘afdreiging’. Het was een voorstel. MV denkt geheel niet oplossings-gericht en begint een procedure tegen klager. Merk op dat MV steeds in de rol probeert te kruipen van de zielenpoot en het slachtoffer: pappa is ziek,ik ben zelf ook nog eens ziek, ze bedreigen me, Kat is eng, hij stuurt emails, hij is wantrouwend, help me, deken! Help! Deze weren passen niet bij een goed advocaat.
3. Mijn uitlatingen op mijn website zijn niet ‘aantoonbaar onjuist’. Als dat zo zou zijn, waarom toont MV dat dan niet aan? Mijn uitlatingen zijn juist en ik heb als (internet)journalist het volste recht op mijn eigen website te schrijven wat ik wil.

Ad 2.
1. Dat ik YM heb benaderd is volstrekt logisch. Hij is mede-vennoot van MV en voor alles mede-verantwoordelijk.
2. Het intimideren van het hostingbedrijf door YM is 100% klachtwaardig. YM zette vertrouwelijke info in tegen een ex-client van zijn kantoor. Klager is niets bekend van een ‘strafrechtelijk onderzoek’ dat tegen hem loopt in Utrecht. De actie vond bovendien plaats in het geniep: toen ik YM ermee confronteerde weigerde hij het toe te geven.
3. Het hostingbedrijf is niet aansprakelijk zoals YM intimiderend meldde. Er wordt dan ook geen jurisprudentie overlegd. Dit dreigen met valse en foute juridische ‘feiten’ maakt de actie van YM alleen maar klachtwaardiger. Mocht er al sprake zijn aan aansprakelijkheid van hostingbedrijven, is dat alleen aan de orde in gevallen van oproepen tot geweld dan wel extreem discriminerende/haatzaaiende content.
4. Nog meer juridische onzin is het beroep op ‘auteursrechten’. Als het gaat om journalistieke publicaties in het belang van waarheidsvinding spelen auteursrechten geen rol. Zou Richard Nixon de Watergate-publicaties hebben kunnen tegenhouden met een beroep op zijn ‘auteursrecht’? Dit argument geeft aan dat MV en YM hun vak niet beheersen en bewijst tevens de domheid van het zichzelf vertegenwoordigen in procedures.

Ad 3.1
1. ‘Het feitenrelaas van Kat is aantoonbaar onjuist’. Opnieuw dat overschreeuwen door MV. Toon het dan aan. Het feitenrelaas is geheel juist.
2. Een van de meest pijnlijke leugens van MV betreft de ‘moeizame relatie’. Zoals betoogd heeft MV deze argumentatie nodig voor haar post hoc rechtvaardiging de zaak-Westenberg af te stoten. Mocht er in het gevoel van MV al sprake zijn geweest van een ‘enorme achterdocht en wantrouwen’ bij klager heeft ze daar in elk geval niets van laten blijken. Een cruciale zin van MV is dat het vermeende ‘achterdocht en wantrouwen’ mij een paar maanden later zouden hebben doen besluiten niet met deze client door te gaan. Opnieuw:
er was geen sprake van ‘achterdocht en wantrouwen’ zoals blijkt uit de emails maar juist van vriendschap en vertrouwelijkheid. En mocht er bij MV al sprake zijn geweest van dergelijke emoties, heeft ze dat nooit aan klager kenbaar gemaakt of willen maken. Hiermee komt vast te staan dat dit argument leugenachtig is en dat MV zo slecht en verdorven is, dat ze zelfs in haar verweer tegen de tuchtklacht van een bedrogen client toevlucht neemt tot laster en leugens.
3. MV ontving eerst ‘zes emails’ en toen ’22 emails’. Wat wil MV hiermee betogen e/o suggereren?
4. De enige juiste conclusie is dat ik nooit een opdracht heb aanvaard om de zaak-Westenberg op te pakken. Opnieuw het overschreeuwen in een poging de feiten van tafel te spelen.
5. Verweer inzake het ‘camera-KG’: MV probeert de zaak opnieuw weg te leiden van de kern: de ‘val’ van haar vader en niets anders werd aangewend als reden het KG af te zeggen. Dat er daags voor een KG nog niet aan alle formaliteiten kan worden voldaan is logisch: een KG kan immers op het laatste moment worden afgeblazen. In dit geval gebeurde dat ook omdat de zitting die we wilden filmen en waarop het KG zich richtte opeens niet meer doorging.
6. ‘De heer Kat reageerde meteen buitengewoon heftig en beschuldigde mij van verraad’. MV probeert aldus de inhoud van onderstaande email te manipuleren:

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 23 mei 2011 3:41
Aan: M. Vissers || Vissers & Moszkowicz Advocaten
CC: gerard van der meer
Onderwerp: alarm…. noodkreet

amices, beste raadslieden,

Ik ben echt kapot van de actie van Marjolein van afgelopen vrijdag. Onze hele strategie was gebaseerd op het camera-KG. Dat was de reden dat ik in the first place met Marjolein in zee ging in het verlengde van de strafzaak. We hebben ze daar helemaal klem. Woensdag heb ik Marjolein nog uitgebreid aan de lijn en is er niets aan de hand… ik maak een uitgebreid voorbereidings-paper en dan twee dagen later, afgelopen vrijdag, komt opeens de absurde beslissing door van de wrakingskamer -met wie we ook reeds een groot conflict hadden over de camera- en zegt Marjolein het KG af waardoor alles in het water valt!

Lieve Marjolein, dit kun je niet maken! Ik heb alle begrip voor je persoonlijke omstandigheden, maar je kunt dit niet doen zonder vervanging te regelen en als dat niet lukt moet je het zelf toch doen! Kan Yehudi niet, ik hoor van een geniale Naomi, kan die het niet doen? Ik heb alles voorbereid en het hele KG stelt geen fluit voor, het is puur bedoeld als drukmiddel. we kunnen nooit verliezen! Ik wil zelf wel pleiten en heb alleen een advocaat nodig voor de proceshandelingen! En Marjolein, als je extern onder druk gezet bent wil ik dat ook weten, daar heb ik recht op!

Het is al de zoveelste keer dat ik op CRUCIALE momenten in de steek wordt gelaten door advocaten. Dit steekt des te meer omdat ik zes dagen daarvoor nog 1600 euro naar marjolein heb overgemaakt. Ik ben inmiddels ook blut. Advocaten zijn er toch om clienten te helpen?

Ik kan dit heel moeilijk accepteren. Marjolein, je weet dat ik vecht om mijn voortbestaan. Uit de malicieuze wrakings-beslissing blijkt dat de Haagse rechtbank op oorlogspad is. We moeten de druk op de ketel houden. Er moet een moment komen dat er een dikke bres wordt geslagen in de corrupte pseudo-rechtspraak waaraan ons land kapot gaat. Please, doe wat!

Ad 3.2
1. MV heeft geweigerd vervolgstappen te zetten in de zaken Leeuwarder Courant en Anker & Anker. Daardoor was mijn investering van 2500 Euro weggegooid geld. Wat heb je aan een aannemer die je betaalt en alleen de funderingen legt van je huis? Ik stond met lege handen dankzij sabotage door mijn advocaat en daarom wil ik mijn geld terug.

Ad 3.3
1. Merkwaardig dat MV voorgeeft niet te weten waar dit over gaat. In de tuchtklacht staat: Klachtonderdeel 9: Het tegen klager opzetten van de president van het Haagse Hof mr. S. Boele door deze als reactie op de aanwezigheid van een camera op de zitting te bestoken met negatieve kwalificaties van klager en een uitdraai aan te bieden van diens website. Klager was geen partij in de onderhavige procedure. Hiervan zijn beeld en geluidopnames (youtube). Hier is geen woord Spaans bij. Blijkbaar kan MV geen verweer bedenken op dit klachtonderdeel.

Slotwoord en conclusie
De overtredingen van de gedragsregels door MV en YM zijn dermate extreem en ernstig dat geen andere sanctie gepast is dan subiete schrapping van het tableau. Beide advocaten hebben in de kern niet begrepen waarom het in het nobile officium draait en laten zien te beschikken over compleet verdorven, leugenachtige inborsten. Het zijn duivels in toga en daarvoor behoort binnen de Balie geen plaats te zijn.

Micha Kat,
21 februari 2012

Print Friendly, PDF & Email
Share