web analytics

DOSSIER ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK

EXTRA: RABOBANK STAAT OP ONTPLOFFEN ONDANKS RE-PEDO-TATIE MANAGER PIM MOL * PROF. HEERTJE WRAAKT HOOGST ‘INTEGERE’ HORROR-RECHTER VAN WALRAVEN, DE GROTE KWELGEEST VAN MICHA

EEN PEDOFIELE RAADSHEER DIE KINDERPORNO VERSPREIDT? GEEN ENKEL PROBLEEM! * DESALNIETTEMIN: EEN ONGEKEND OFFENSIEF TER BEVORDERING VAN DE ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK * DE ‘VERTROUWENSPERSONEN INTEGRITEIT’ DIE RECENT OP ALLE GERECHTEN ZIJN AANGESTELD BLIJVEN GEHEIM EN ZIJN ALLEEN VOOR ‘INTERN’ GEBRUIK * ANTWOORD VAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD OP ONZE WABEKE-BRIEF: HOGE RAAD HEEFT ‘GEEN COMPETENTIE’ IETS TE DOEN AAN KINDERVERKRACHTENDE RECHTERS

We constateren dat het complete systeem zich sluit om de pedofiele en kinderverkrachtende raadsheer Jan Wolter Wabeke te dekken. Hiermee heeft de gehele rechterlijke macht in Nederland zichzelf out of the game geplaatst en toont het zijn ware aard: een criminele organisatie. Iedereen moet vanaf nu elke rechter wraken in elke willekeurige zaak. De organisatie is immers niet alleen meer dan tien jaar aangestuurd door de pedo-crimineel Demmink, men blijft pedo-criminelen binnen de eigen gelederen beschermen -terwijl men ‘gewone’ burgers voor exact dezelfde delicten zwaar straft! Wie kan met deze situatie leven? En dan nog wat: als men rechter Wabeke (who the fuck is Wabeke?) al beschermt en handhaaft zonder ook maar over de zaak te willen nadenken, welke verdedigings-mechanismes zijn dan wel niet in stelling gebracht voor Joris Demmink? Overigens is Wabeke inderdaad geen kleine jongen in pedo-land, want er zijn verklaringen dat hij reeds rond 1980 als schandknaap rondliep bij de Haagse rechtbank van toen met pedo-monsters als Stolk en Rueb. Wabeke weet dus ook te veel. Hieronder volgt het antwoord van de Hoge Raad op onze brief over pedo-raadsheer Wabeke alsmede een lijst die we vandaag kregen van de Raad voor de Rechtspraak van alle bestuurders op de gerechten die ‘integriteit’ in hun portefeuille hebben. Dat zijn dus niet de recent aangestelde ‘vertrouwenspersonen integriteit’: hun namen blijven geheim; zij zijn alleen bestemd voor ‘intern gebruik’ -wat zich men daarbij ook zou moeten voorstellen.

Geachte heer Kat,

De president van de Hoge Raad der Nederlanden heeft onderstaande mail van u ontvangen. In antwoord daarop bericht ik u namens hem het volgende.

Binnen de rechterlijke macht kent elk gerecht een interne klachtenregeling. Ook het gerechtshof Den Haag. U vindt de tekst van de klachtenregeling op de website van het gerechtshof. Op grond van deze regeling heeft een ieder het recht om over de wijze waarop het gerechtshof Den Haag zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, bij het gerechtsbestuur een klacht in te dienen. Niet geklaagd kan worden over de inhoud, de motivering, de wijze van tot stand komen of het uitblijven van een rechterlijke beslissing, met inbegrip van de in dat kader genomen beslissingen van procedurele aard. Een gedraging van een persoon, werkzaam bij het gerechtshof Den Haag, wordt aangemerkt als een gedraging van het gerechtshof Den Haag voor zover deze gedraging aan het gerechtshof Den Haag kan worden toegerekend.

Afdeling 1a van de Wet op de rechterlijke organisatie (RO) kent een aantal artikelen over klachtbehandeling door de Hoge Raad. Artikel 13a RO bepaalt dat degene die een klacht heeft over de wijze waarop een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast zich in de uitoefening van zijn functie jegens hem heeft gedragen, tenzij de klacht een rechterlijke beslissing betreft, de procureur-generaal bij de Hoge Raad schriftelijk kan verzoeken een vordering bij de Hoge Raad in te stellen tot het doen van een onderzoek naar de gedraging. Deze procedure is voorts in de daarop volgende artikelen geregeld. Alvorens deze externe klachtprocedure te kunnen doorlopen zal de interne klachtprocedure moeten zijn afgerond.

De Hoge Raad dan wel zijn president heeft geen competentie om zich over een gedraging van een lid van de rechterlijke macht met rechtspraak belast uit te laten buiten bovenstaande klachtprocedure om. De vragen die u stelt kunnen dan ook niet worden beantwoord. Het is in eerste instantie het gerechtsbestuur dat zich over uw vragen zou moeten buigen.

Hoogachtend,
de Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden,

Mr. J. Storm

Eradus
Carla Eradus, de meest corrupte rechter van Nederland die zelfs door de Hoge Raad is veroordeeld wegens fundamenteel gebrek aan integriteit, is thans verantwoordelijk voor de ‘integriteit’ op de rechtbank Amsterdam.

Overzicht van bestuurlijk portefeuillehouders integriteit:

Appelcolleges:

CBb R. van Zutphen
CRvB T. Simons
Hof Amsterdam H. van der Meer
Hof Den Haag L. Verheij
Hof Arnhem-Leeuwarden A. van der Winkel
Hof Den Bosch R. Philippart

Rechtbanken:

Amsterdam E. de Rooij (beleidsmatig); C. Eradus (incidenten)
Den Haag M. van de Laarschot
Rotterdam R. de Lange
Gelderland H. Naves
Overijssel T. Avedissian
Midden-Nederland H. Uniken Venema
Noord-Holland I. Corbey
Noord-Nederland D. Keur
Oost-Brabant C. Wiertz-Wezenbeek
Limburg P. Pulles
Zeeland – West-Brabant M. Koek

Diensten:

RvdR F. van Dijk
Spir-it I. Tiepel
LDCR A. Weimar
SSR R. Jansen

Print Friendly, PDF & Email
Share