Doe als Eveline Herfkens: fuck the State!

BEHAAL GRATIS EEN BELASTINGVOORDEEL VAN 280.000 EURO MET KLOKKENLUIDERONLINE * WE GAAN NIET BETALEN VOOR EVACUATIES VAN MAFIA-HOEREN ALS MABEL WAAROVER DAN NOG GELOGEN WORDT OOK * LAAT DE FUCKERS IN DEN HAAG WETEN DAT HET GENOEG IS GEWEEST!

Het is genoeg geweest, mensen. De Nederlandse burger kapt ermee. De behandeling van Erwin Lensink en het ‘Sirte-debat’ van gisteravond waarvoor zelfs Pol Pot zich zou hebben gegeneerd doen precies waarvoor ze waarschijnlijk ook zijn bedoeld: het volk zegt up yours tegen de aanhoudende provocaties van de Oranje-mafia, de verkrachting van basale grondrechten en de weerzinwekkende slaafsheid van politiek en media. Pro Republica-voorman Hans Vogel komt met een zeer effectief voorstel voor verzet door het volk: een belastingstaking! Met dank aan -wie denkt niet nog dagelijks aan haar terug?- Eveline Herfkens!

Artikel 1 en 1 April

Door Hans Vogel

Op 1 april wil de belastingdienst alle belastingaangiftes binnen hebben. Een begrijpelijke wens, want er is heel veel werk te doen. Vandaar dat de dienst het voor zichzelf wat makkelijker wil maken, al is dat voor u minder leuk.

Het wordt echter een stuk minder leuk

wanneer u eens terdege zou beseffen dat het systeem waaraan u jaar in jaar uit gemiddeld tussen de 70% en 80% van uw inkomsten besteedt, op grote schaal fraudeert met uw belastinggeld. Een bezoek aan de site van accountant Leo Verhoef zal u leren dat zelfs kleinere gemeenten door boekhoudfraude jaarlijks miljoenen euro’s spoorloos laten verdwijnen. (LINK: http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html). Ook de provincies doen enthousiast mee aan dit spel. Hierdoor zijn alleen al in de laatste 10 jaar vele miljarden euro’s beland in de zakken van de regenten die Nederland besturen.

Dit verschijnsel wordt doorgaans aangeduid met de term corruptie. Alle overheden in Nederland zijn corrupt. Met andere woorden, gemeentes, provincies en de rijksoverheid frauderen er lustig op los. Ten koste van u, de brave belastingbetaler. U slikt alles voor zoete koek en betaalt morrend de rekening, die elk jaar weer hoger uitvalt. U betaalt uiteindelijk alles! Van de vette salarissen voor de bankiers die de staatsbanken het bankroet inhelpen tot de bommen en raketten waarmee in uw naam onschuldige burgers in Afghanistan en straks Libië worden vermoord. U mag zich hoogstens een beetje boos maken wanneer u reageert op artikelen in de Telegraaf, maar u mag ook weer niet te boos worden want dan wordt uw reactie niet geplaatst. U pikt alles en rolt ’s avonds maar al te vaak doodmoe en met een onvoldaan gevoel op tijd uw bed in.

Want de volgende dag moet u weer naar uw werk, staat braaf in de file, in een overvolle trein of tram. Uw gangen en gedragingen worden in de gaten gehouden door camera’s. En u moet zich op elk gewenst moment kunnen identificeren met een document waarvoor u ook nog uw vingerafdrukken heeft moeten inleveren. De staat koestert een diep wantrouwen tegen u, want in wezen is de staat doodsbang voor u. Bang dat u door zult krijgen op welk een schandalige manier u wordt behandeld.

Wanneer u straks op uw 67ste mag ophouden met werken, zal uw pensioen een stuk lager uitvallen dan u is voorgehouden. Ook zal het straks verschrikkelijk duur zijn geworden om u van uw kwalen af te helpen. Onderwijl ondergraaft u uw gezondheid door het consumeren van minderwaardig voedsel dat is volgestopt met chemische rommel.

U voelt zich machteloos en hulpeloos, maar dat is nergens voor nodig. Het wordt eens tijd dat u uw tanden laat zien. Dat u duidelijk zegt: ‘tot hier en niet verder!’

Herinnert u zich Eveline Herfkens nog? Deze voormalige minister voor ‘Ontwikkelingssamenwerking’ aanvaardde na haar aftreden een baan bij de VN in New York. Zij kreeg daarvoor een riant salaris. Maar dat vond zij niet genoeg, Ze vroeg en kreeg huursubsidie in Nederland, waarmee ze een flat kon huren waarvan het uitzicht haar beter beviel. In totaal ontving madame Herfkens een bedrag van 280.000 dollar huursubsidie. Daarop had zij als VN-medewerker echter geen recht en daarom eiste de belastingdienst dat zij dit bedrag zou terugstorten. Mevrouw deed echter iets wat bijna niemand in Nederland durft, maar wat u eigenlijk ook zou moeten doen. Zij zei: ‘dat vertik ik’ en hield voet bij stuk. Uiteindelijk besliste de Tweede Kamer dat zij de onterecht ontvangen huursubsidie NIET terug hoefde te betalen. Mevrouw Herfkens kreeg dus zomaar 280.000 dollar cadeau van de overheid.

Nu zegt u misschien: ‘ja, maar die mevrouw Herfkens is een ex-minister en lid van de PvdA en zij heeft machtige vrienden.’ Dat klopt allemaal.

Kent u echter artikel 1 van de Nederlandse grondwet? Dat luidt als volgt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Op grond van dit artikel heeft ook u recht op een cadeau van de overheid ter waarde van 280.000 dollar, net als Eveline Herfkens.

In plaats van belasting te betalen kunt u dus voorlopig alles wat de belastingdienst van u opeist, aftrekken van uw Herfkenstegoed met een waarde van om en nabij de 250.000 euro.

Mijn advies aan u is om uw belastingformulier netjes ingevuld terug te sturen, niet naar uw plaatselijke of regionale kantoor, maar naar de directeur van de belastingdienst, drs. Veld. Samen met uw aangifte stuurt u een brief mee naar volgend model. Succes verzekerd!

Directeur-Generaal Belastingdienst

Drs. P.W.A. Veld

Korte Voorhout 7

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

datum …….

Geachte heer Veld,

Hierbij ontvangt u mijn belastingaangifte over het jaar 2010. Ik ga ervan uit dat ik de staat niets schuldig ben. Het omgekeerde is het geval: de staat is mij geld schuldig. Ik baseer mij hierbij op artikel 1 Gw, het gelijkheidsbeginsel.

-         Ik stel vast dat mevr. Eveline Herfkens onterecht een bedrag heeft ontvangen van 280.000 dollar (ruim 200.000 euro) en dat haar dit bedrag is kwijtgescholden. Het betreft hier gelden uit openbare middelen, bijeengebracht door belastingen.

-         De Nederlandse grondwet verbiedt uitdrukkelijk iedere vorm van discriminatie (Artikel 1).

-         De behandeling van de schuld aan het Rijk van mevrouw Herfkens schept een precedent. Op basis daarvan maak ik derhalve aanspraak op dezelfde behandeling. Net als mevrouw Herfkens heb ik recht op een bedrag van ruim 200.000 euro, en met met mij duizenden andere Nederlanders.

Ik ga ervan uit dat ik een krediet heb bij de belastingdienst van ruim 200.000 euro. Voorlopig kunnen alle eventuele vorderingen die de overheid op mij denkt te hebben, daartegen worden weggestreept.

De dienst waarvan u deel uitmaakt, is volgens de gegevens van Dun&Bradstreet gewoon een bedrijf dat een overheidstaak uitvoert. Aangezien u evenwel geen concurrenten heeft en bij mijn weten ook nooit een formele openbare aanbestedingsprocedure heeft gevolgd, overtreedt u feitelijk de Europese richtlijn voor werken en de levering van diensten (2004/18/EG), die de Nederlandse overheid in 2005 heeft overgenomen (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten). Op de site van de belastingdienst staat te lezen dat u de Nederlandse burgers beschouwt als uw klanten. Klandizie impliceert evenwel een vrijheid van keuze, zo niet dan is er sprake van gedwongen winkelnering, hetgeen bij de wet verboden is. Op basis hiervan verzoek ik u derhalve, mij tot nader order te schrappen als klant van de belastingdienst.

Ik verzoek u hierbij tevens de precieze omvang van mijn Herfkenstegoed aan te geven, zowel vóór als na aftrek van wat ik over 2010 aan belasting moet betalen. Ik vertrouw erop dat u de rest van mijn Herfkenstegoed verstandig zult beheren. Mocht ik signalen ontvangen dat zulks niet het geval is, dan behoud ik mij het recht voor te allen tijde dit overschot ineens op te vragen.

Voor de goede orde en mogelijk ten overvloede, het bovenstaande impliceert geenszins een onwil om belasting te betalen.

Hoogachtend,

Naam

adres

Print Friendly, PDF & Email
Share