Discotheek Escape slaat terug

ESCAPE DREIGT KLOKKENLUIDERONLINE MET RECHTZAAK

Naar aanleiding van het artikel dat deze website op 9 juni publiceerde van de hand van een klokkenluider over misstanden in de Amsterdamse discotheek Escape heeft het management van de uitgaansgelegenheid juridische bijstand gezocht. De website ontving onderstaand schrijven van advocatenkantoor Meester.

van: “Advocatenkantoor Meester”
datum: 2005/07/08 vr PM 06:22:36 MEST
aan:
onderwerp: klokkenluideronline

Geachte heer Kat,

Tot mij heeft zich gewend de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Escape B.V. gevestigd te Amsterdam met het verzoek haar bij te staan in bovengenoemde aangelegenheid.

Cli?nte heeft vernomen dat u verantwoordelijkheid draagt voor de exploitatie van de website www.klokkenluideronline.is.

Zojuist heeft cli?nte kennis genomen van het feit dat er op vorengenoemde website door u een tekst is geplaatst onder de kop ?Noodkreet over frauduleuze cultuur in Amsterdamse discotheek? alsmede ?Fraude in Escape Venue (Amsterdam)?.

De tekst acht ik voldoende bekend. Een voor het publiek anoniem gebleven persoon
die zich presenteert als ex-werknemer van cli?nte suggereert dat er op grote schaal fraude binnen de onderneming van cli?nte zou plaatsvinden. Daarbij is sprake van ernstige beschuldigingen aan het adres van cliente.

Cli?nte stoort zich in het bijzonder aan deze lasterlijke uitspraken, daar deze volledig uit de lucht zijn gegrepen en een volstrekt onjuist beeld van de bedrijfsvoering schetsen.


Cli?nte vraagt zich af hoe het kan zijn dat u situaties als de onderhavige laat plaatsvinden, en zelfs nog actief ondersteund. Hiermee handelen zowel de anoniem gebleven persoon alsmede u onrechtmatig jegens cli?nte. Tenminste kan worden gesteld dat u de grenzen heeft overschreden van hetgeen ?gelet op de eisen welke aan uw (jounalistieke) verantwoordelijkheid kunnen worden gesteld- maatschappelijk aanvaardbaar is.

Indien al sprake zou zijn van een ex medewerker ?hetgeen op dit moment nog allerminst vaststaat- dan betreft dit blijkbaar een rancuneus persoon die op kennelijk eenvoudige wijze via uw vorengenoemde site actief de gelegenheid is geboden om zijn oneigenlijke doelen ?te weten beschadiging van de goede naam van cli?nte- te behalen.

Cli?nte kan en zal zulks niet accepteren. Reeds thans ondervindt cli?nte schade door de bewuste publicatie.

Ten aanzien van de inhoud van de publicatie kan worden opgemerkt dat deze suggestief en tendentieus is, deze geheel niet met (objectief verifieerbare) feiten is onderbouwd en op tal van punten onlogisch of tegenstrijdig is.

Namens cli?nte sommeer ik u hierbij om de bewuste publicatie, inclusief hieraan gerelateerde teksten en overige verwijzingen per omgaande, doch in ieder geval uiterlijk per 12 juli as. om 12.00 uur van uw website te verwijderen en zich te onthouden van eventuele aanvullende publicaties met vergelijkbare inhoud.

Tevens sommeer ik u hierbij namens cli?nte om binnen de hiervoor genoemde termijn de naam van de anonieme persoon mee te delen alsmede cli?nte in het bezit te stellen van alle eventueel aanwezige onderliggende informatie c.q. onderbouwing van de publicatie, alsmede antwoord te geven op de vraag op welke wijze u de onderhavige publicatie heeft geverifieerd.

Ten overvloede merk ik hierbij nog op dat u ook op grond van de jurisprudentie de plicht heeft om de identiteit van deze persoon af te geven (vergelijk onder andere Lycos/Pessers, Gerechtshof Amsterdam d.d. 24 juni 2004).

Cliente merkt nog op dat eventuele gelijktijdige plaatsing van een tekst waarin de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief wordt afgewezen aan aansprakelijkheid niet in de weg staat. Hierbij verwijst cliente tevens naar de Beslissing van de Raad voor de Journalistiek onder nummer 2004-26 naar aanleiding van de klacht welke door A.L.H.R. Gerla tegen u op 12 december 2003 is ingediend en gegrond is verklaard.

Indien u niet ?of niet geheel- aan de vorengenoemde sommatie voldoet, dan zal ik cli?nte adviseren u in rechte te betrekken, de nodige aanvullende maatregelen te treffen en haar volledige schade op u te verhalen.

Ten einde mogelijke misverstanden te voorkomen merk ik volledigheidshalve nog op dat u zelf een actieve rol speelt bij het plaatsen van de onderhavige publicatie, dat u in de praktijk niet alle inzendingen plaatst, dat u de inzendingen controleert (op ondermeer taalgebruik) en dat u tekst bewerkt. E?n en ander onderstreept duidelijk een actieve rol van uw zijde waarvoor u eveneens aansprakelijk bent.

Daarnaast kan nog worden gewezen op het feit dat u in de praktijk geen achterliggende bewijsstukken van uw inzender vraagt voorafgaand aan uw plaatsing. Het is zelfs onduidelijk in hoeverre u ?berhaupt enige afweging ten grondslag legt aan een eventuele plaatsing, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de belangen van betrokkenen, in casu cli?nt.

Vervolgens heeft u cli?nte niet in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de publicatie hierop een reactie te geven.

Per gelijke post stel ik tevens uw access-provider Net Ground aansprakelijk in verband met de onderhavige publicatie c.q. uw handelen.

Hoewel cli?nte hiertoe op geen enkele wijze genoodzaakt is, heeft zij toch de behoefte om nog enkele inhoudelijke opmerkingen te plaatsen.

Ten eerste merk ik eerst op dat het personeel van Escape over het algemeen met grote tevredenheid werkt, inclusief salari?ring en overige omstandigheden. Zoals bij ieder bedrijf van enige omvang komt het ook bij Escape voor dat er af en toe een medewerker wordt ontslagen danwel de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

E?n en ander moge ondermeer ook wel blijken uit het feit dat een groot deel van het personeel al jarenlang aldaar werkzaam is, ondanks het feit dat binnen de horeca er voldoende banen zijn om elders te gaan werken.

Voorts merkt cli?nte op dat alle inhoudelijke punten van de publicatie eenvoudig te weerleggen zijn.

Salarissen

Van onjuiste salarisbetalingen is geen enkele sprake. De lonen zijn minimaal conform de CAO. Cli?nte merkt op dat het CAO-loon (jaarlijks) stijgt. Indien fooi wordt gegenereerd komt dit toe aan het personeel. De hoogte van de fooi kan Escape niet inschatten, doch zal voor veel werknemers een aangename bijkomstigheid zijn. Het fooi staat los van het loon en maakt geen deel uit van de arbeidsbeloning. E?n en ander is volledig in overeenstemming met de CAO en het Fooienbesluit. En tot tevredenheid van het personeel, die in veel gevallen al lang bij Escape werkzaam is en wil blijven zijn.

Geheel ten onrechte wordt gesteld dat het loon op de salarisstrook hoger zou zijn dan de daadwerkelijk uitgekeerde bedragen per kasbetaling (in envelop). De stelling van de vermeende ex-werknemer komt ook niet logisch voor; als personeel te weinig uitbetaald zou krijgen, zullen deze toch aan de bel trekken of tenminste bij het gezamenlijk openmaken van de enveloppen hun beklag doen? De medewerkers van Escape zijn mondig genoeg om hun eventuele ongenoegen daarover kenbaar te maken indien zulks zich zou voordoen, quod non.

Fraude door personeel

Fraude door personeel kan nooit voor 100% worden uitgesloten. Echter doet Escape er alles aan om fraude tegen te gaan. De suggestie dat werknemers drank van bedrijfsleiders krijgen in ruil voor meedelen met fooien is bedacht en feitelijk onjuist.

Wel is het voorgekomen dat enkele werknemers op creatieve wijze hebben getracht frauduleuze/heimelijke handelingen te verrichten. Hierop wordt adequaat door Escape gereageerd, niet in de laatste plaats in haar eigen belang.

Sinds jaar en dag treft Escape maatregelen om fraude dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door stringent en kenbaar beleid op dit punt te voeren en bijvoorbeeld in de loopt der jaren reeds diverse soorten controles uit te voeren. Hierbij is het in de loop der jaren (Escape exploiteert al 18 jaar, zonder wijziging van de exploitant) inderdaad wel eens voorgekomen dat personeelsleden op fraude/diefstal zijn betrapt en zelfs op grond daarvan ontslag is verleend. Ook in de toekomst zal Escape indien noodzakelijk blijven optreden. Tot op heden betreft het echter incidenten, waarbij allerminst is gebleken dat sprake is van een bedrijfscultuur van fraude of iets dergelijks; het toont juist aan dat Escape de noodzakelijke maatregelen treft indien zij hiervan kennis neemt.

Niet valt in te zien -zelfs niet met de grootste fantasie- welk voordeel Escape zou hebben bij het vermeende instandhouden van fraude, doordat personeel zelf meegebrachte flessen drank zou mogen verkopen. Escape zou daarmee immers aanzienlijke omzet mislopen. Welk doel zou daarmee worden gediend?

Escape werkt met een geavanceerde kassasystemen waarmee fraude zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Escape werkt inderdaad met een ?kliksysteem? waarbij iedere keer dat er drank wordt geschonken een registratie in het kassasysteem plaatsvindt. In tegenstelling tot reguliere kassasystemen in de horeca kan de kelner niet vergeten een drankje aan te slaan; dat gebeurt immers automatisch, waarbij de informatie niet uit het systeem kan worden verwijderd door het personeel en zelfs bedrijfsleiding: de gegevens blijven inzichtelijk. Het is feitelijk niet mogelijk om flessen van Escape te ontdoen van de zgn ABC-dop. Deze dop is op haar beurt weer voorzien van een zegel (speciale Escape-sticker). Lostrekken van de dop kan niet, althans niet zonder de verzegeling te verbreken. Daarnaast zijn alle flessen genummerd in een sluitend systeem. Ook bij het omwisselen van een lege in een volle fles vindt er controle plaats. Het is overigens feitelijk onmogelijk om met behulp van een magneet de fles te openen.

Ook treft Escape tal van (controle)maatregelen die bij het personeel helemaal niet bekend zijn. Bijvoorbeeld ?doch niet uitsluitend- door middel van het inzetten van ?mysteryguests?.

Het behoeft geen verder betoog dat uiteraard ook nimmer sprake is geweest van chantage van de eigenaren van Escape. Cli?nte is zeer benieuwd waar dit op zou slaan.

Echt bier

Van aanlengen van bier met water is geen sprake. Het bier wordt door de brouwerij door middel van een hogedrukpomp/slang in de afgesloten kelderbierinstallatie afgeleverd. Deze is op haar beurt verbonden met de tapinstallatie. Alles is afgesloten.

Overigens is ook deze stelling ridicuul aangezien aangelengd bier duidelijk te herkennen is aan de smaak, schuimkraag en kleur (ondermeer het alcoholgehalte gaat omlaag).

Uiteraard is het bovenstaande niet uitputtend. Cliente is voor zover noodzakelijk nog bereid om mondeling een en ander nog nader toe te lichten c.q. te onderbouwen (aan de hand van aanwezige verifieerbare bewijsstukken).

Graag verneem ik uw schriftelijke reactie binnen de gestelde termijn. Bij gebreke daarvan acht ik mij vrij. Ik ga er echter vanuit dat u vrijwillig aan de bovenstaande sommatie zult voldoen.

Onder voorbehoud van alle rechten.

Hoogachtend,

R.G. Meester

Print Friendly, PDF & Email
Share