De zaak Vaatstra, een (on)eindige story?

Door André Vergeer

In de aanloop naar een grootschalig DNA-onderzoek in de zaak Vaatstra zijn deze week 8080 mannelijke bewoners  rond de plaats van het delict opgeroepen om hun wangslijm af te geven voor zogenaamd DNA-verwantschapsonderzoek. Niet de dader zèlf maar ook zijn vader of een broer of zelfs neef kunnen daarmee worden opgespoord waardoor de verwantschap met de ‘echte dader’ alsnog bekend wordt.

Let wel, ik ben absoluut niet tegen een DNA-onderzoek onder de bevolking om een dergelijk gruwelijke dader alsnog op te kunnen pakken. Maar dan moet het onderzoek wel nut hebben. In de zaak Nicky Verstappen heeft het OM te Limburg al te kennen gegeven dat de (sperma?)sporen ontoereikend waren voor een dergelijk grootschalig onderzoek. En dat zal meerdere keren gaan gebeuren voorspel ik, omdat het ook een soort heksenjacht wordt van de buurt (‘sociale controle’) en van het OM. En bij het OM heet dat dan weer ‘overtuiging’ d.m.v. extra huisbezoeken en nader onderzoek op de weigeraar(s) over de zogenaamde  ‘vrijwillige’ afname van hun DNA.

Nee, ik beperk me vooral tot de feiten in de zaak Vaatstra die er al jaren liggen en die een compleet ander verhaal vertellen. Allereerst zal het OM aannemelijk moeten maken dat de (sperma)sporen ook daadwerkelijk van de moordenaar zijn. En daarnaast zal zij toch minstens ook aan moeten tonen dat hier sprake was van één enkele dader. De verkrachting op zich, hoe afschuwelijk ook, is nog immer geen bewijs van moord. Zie daarvoor de verdediging van Ron P. in de Puttense moordzaak.  Maar elk ‘weldenkend’ mens snapt ook dat een slachtoffer na een ‘seksfeestje’ alsnog vermoord kan zijn door een handlanger van de verkrachter en die aanwijzingen zijn in deze zaak gewoon aanwezig.

Enkele feiten op een rijtje: Er zijn tal van getuigen die stellig beweren dat de twee verantwoordelijke (buitenlandse) verdachten al direct na de moord Friesland zijn uit gesmokkeld. Dat het AZC op 900 meter van de PD wekenlang door de recherche met rust werd gelaten waardoor zij ook nooit in beeld kwamen. Verder verklaren getuigen dat de aangehouden ‘substituut’ in Turkije helemaal niet bekend was in de omgeving van het AZC. Hijzelf ontkent overigens ook al enige betrokkenheid en vertelde dat hij vóór de moord al was vertrokken uit Kollum. Sterker nog, zelfs de zaaksofficier moest in 2001 toegeven dat deze man al niet meer verdacht was vóór hij werd aangehouden in Istanbul omdat hij toen in Haarlem verbleef. En last but not least, ook Bart Olmer van de Telegraaf meldde in 1999 dat de hoofdverdachte een ‘kort en gedrongen postuur’ had terwijl de aangehouden man in Istanbul ongeveer 1.90 m. lang en slank was. Desondanks houdt het OM tot de dag van vandaag vol dat zij wel degelijk de juiste hoofdverdachte heeft aangehouden. En alle getuigen die anders tegenover hen verklaarden kregen te maken met regelrechte intimidatie en demonisering van de zijde van Justitie.

Verder is mij opgevallen dat de zgn. één-dader moord in deze zaak helemaal niet kan worden onderbouwd. Het OM heeft namelijk geen enkele aanwijzing dat het om een ‘eenzame fietser’ zou gaan, laat staan dat hij uit de directe omgeving afkomstig was. Er zijn nl. géén geweldssporen op de fiets, noch op het fietspad en/of in het weiland aangetroffen. Het zgn. tweede trappersspoor in de greppel is zelfs door Justitie zèlf ‘geconstrueerd’ door een kroongetuige nog eens op te roepen en hem voor te houden dat hij de fiets in de berm zou hebben gelegd (laatst nog eens weerlegd door een andere getuige). De “voetsporen van die nacht van Marianne en haar moordenaar” in het gras zijn ook al ‘geconstrueerd’ door die te plaatsen op de route waar minimaal 6 andere personen die ochtend daarna heen en weer hebben gelopen. En de remsporen van een auto op de weg zijn een paar dagen later zelfs geasfalteerd na een aanvankelijke ontkenning van het bestaan daarvan, etc.

Mogelijke bandensporen in het weiland vanuit het Noorden, vanaf de Fogelsanghloane, naar de plek waar Marianne gevonden is, zijn ongetwijfeld vernietigd door alle hulpverlenersvoertuigen (ik heb er minstens vijf geteld op de foto’s van de PD) en door die hulpverleners zelf toen zij eenmaal waren uitgestapt. Nog afgezien van het feit dat de geurhonden die middag zelfs niet eens in de richting van de Keningswei (Zuiden) liepen maar juist naar het Noorden en naar het Oosten. Er is dus geen enkel bewijs dat er hier sprake is van één inwoner uit de omgeving, laat staan dat hij zich verplaatste op een fiets. Maar er zijn daarentegen wel tientallen bewijzen, aanwijzingen en getuigenverklaringen dat hier verschillende, mogelijk donkere mensen bij betrokken waren geweest. Teveel voor dit moment maar ik ben bereid om alle vragen daaromtrent nader te beantwoorden.

Wie de uitzending gezien heeft van Peter R. de Vries van 20 mei jl. (dat zijn er in ieder geval tientallen duizenden uit de omgeving van de PD) moet ook zijn opgevallen dat zijn boodschap was dat de dader uit de omgeving van de PD afkomstig MOEST zijn en dat het in ieder geval ZEKER geen asielzoeker kon zijn geweest. Mocht je hem gemist hebben :

Peter begint zijn uitzending door de kijker vooraf even ‘klaar te stomen’ voor een alternatief moord-scenario. Dit in tegenstelling tot diverse uitzendingen van “Opsporing Verzocht” en van hemzelf uit het verleden en van een team van 6 gedragsdeskundigen dat de dader omschreef als een roofdier, voorzien van een tas met ‘gereedschappen om de moord te plegen’ en die niet voor het eerst maar zeker ook niet voor het laatst had verkracht en gemoord. Dit alles, op basis van de toen bekende gegevens van het OM. Nee nu zou het, volgens Peter dus, zo maar kunnen zijn dat Marianne vrijwillig was meegelopen met een ‘bekende van een bekende’ die mogelijk met haar had ‘gezoend’ en een ‘sigaret had gerookt’ waarbij het ‘mogelijk uit de hand was gelopen’. Wat die mededeling ineens voor de familie van Marianne betekende interesseerde Peter blijkbaar even niet, ondanks al zijn beloften. En dat die dader zich na 13 jaar niet eens in onze DNA-databank bevindt is blijkbaar ook ineens niet meer zo belangrijk voor hem. Zelfs niet na het daderprofiel van 6 gedragsdeskundigen….

Terug naar het grootschalig DNA-onderzoek in Friesland van volgende week. Daarbij begin ik eerst met de vondst door het IFS, het laboratorium van Richard Eikelenboom, in 2006 van een gedeeltelijk (of partieel) mannelijk DNA-profiel op het tasje van Marianne. Daarbij moest het OM, bij monde van de heer mr. Henk Mous, schoorvoetend erkennen dat dit tasje niet alleen nooit was onderzocht maar óók nog dat het niet uitgesloten was dat dit tasje bij de moord was gebruikt. Enkele dagen later putte het OM zich echter uit in allerlei superlatieven als: “het DNA-spoor op het tasje is onbruikbaar” (NFI) en “het spoor is te klein” (mr. Henk Mous van het OM Leeuwarden).

Eikelenboom sloeg echter terug door via de Telegraaf te verwijzen naar een door hem gevonden mannelijk DNA-profiel op het tasje van 11 kenmerken van de 18. Nu gaat het mij als leek te ver om die gegevens hier even te duiden, laat staan om die als bewijs te hanteren. Maar neem van mij even aan dat het OM zich hier dus rot geschrokken is van deze DNA-vondst op het tasje door Eikelenboom. En dat het gevonden DNA wel degelijk verwees naar een mogelijke, tweede verdachte bij de moord.

Als leek zeg ik: het (gedeeltelijke) mannelijke DNA-profiel op het tasje verwijst wel degelijk naar een mogelijke tweede dader van de moord. En juist dat het OM dit zo krampachtig (en zelfs leugenachtig) geprobeerd heeft te ‘downplayen’ is slechts een aanwijzing temeer van mijn gelijk. En nogmaals, ik ben anders dan het OM, altijd bereid om mijn argumenten te verantwoorden.

Dan het zgn. DNA-haplo-type van het gevonden DNA-spoor op Marianne. Blijf a.u.b. even ‘bij de les’ want het is gewoon veel minder ingewikkeld dan het nu lijkt! Peter R. heeft het (Friese) publiek heel misleidend geprobeerd te overtuigen door een eeuwenoude leugen. En wel letterlijk! En gebaseerd op misleidende statistiek! Want het zogenaamde haplo-type-onderzoek aan DNA is gebaseerd op steekproeven uit de hele wereld. Ooit is de eerste Adam gaan ‘wandelen’ vanuit het Noorden van Afrika en zijn nazaten zijn daarna o.a. verspreid over Europa, Rusland, het Midden Oosten en Azië, etc.. M.a.w., er is inderdaad iets te zeggen over de herkomst van bepaalde ‘volkeren’ en ‘stammen’ maar er is nooit en te nimmer te bewijzen dat een bepaald soort (haplotype-)DNA alleen maar afkomstig is uit bijvoorbeeld Nederland of zelfs maar uit West-Europa.

Het DNA-type (R1b) dat Peter R. in zijn uitzending toonde kon dus afkomstig zijn uit Europa maar zeker ook uit Irak, Iran en Afghanistan. Maar…, dat zei Peter er even niet bij! Hij benadrukte zelfs bij herhaling dat de dader bijna onvermijdelijk afkomstig moest zijn uit Friesland. Een bekend gezegde luidt: “Er zijn leugens, grote leugens en er zijn statistieken..”. Uit ons onderzoek blijkt in ieder geval dat het DNA-type dat op Marianne is gevonden evengoed uit Irak, Iran of uit Afghanistan afkomstig kan zijn. En dus nog steeds afkomstig kan zijn van een asielzoeker uit het AZC in Kollum in 1999.

De derde leugen is de volgende. Het OM beschikt over – door ‘ons’ geleverde – bewijzen dat in 1999 niet alleen de verkeerde verdachte is opgepakt in Istanbul maar ook nog eens dat er in Noorwegen een asielzoeker rondloopt die wèl aan het volledige signalement van de hoofdverdachte voldoet. Niet alleen is daar jaren door het OM over gezwegen maar daarna is er (omdat EenVandaag dat in maart 2010 nu eenmaal openbaarde) zelfs alleen maar over gelogen. Weer kan ik mijn beweringen staven met argumenten, bewijzen en getuigen.

Nadat de Telegraaf al in 1999 en in 2009 tegenover ons beweerde “dat die man in Noorwegen al was uitgesloten op basis van zijn DNA”, heeft het OM pas in mei 2010 die verklaringen alsnog geprobeerd te onderbouwen. Hoezo kon de Telegraaf eerder op de hoogte zijn van een DNA-onderzoek dan het OM zèlf, anders dan dat het juist was ingefluisterd door het  OM? En alweer was dit zonder succes omdat de Noorse autoriteiten de verklaringen van het OM tegenover ons mordicus ontkrachtten: “Nee, er zijn ons geen rechtshulpverzoeken uit Nederland bekend en nee, er is hier op 19 mei 1999 geen asielzoeker veroordeeld”. En dan heb ik het nog niet gehad over de voorwaarden waaronder een DNA-profiel wordt opgenomen in een (inter)nationale DNA-databank zoals in Noorwegen.

Persoonlijk vind ik de laatste (de vierde of was het inmiddels de vijfde?) leugen van het OM het meest opmerkelijk. Het gaat hier immers om een verwantschapsonderzoek. M.a.w., het NFI zal eerdaags trachten om op basis van DNA van verschillende families uit een cirkel van ca. 5 km. van de omgeving van de PD uit 1999, een match te vinden met het (sperma-)spoor van de uiteindelijke verdachte. Zij (het NFI), is dus in staat om DNA-overeenkomsten aan te tonen tussen opa’s, vaders, broers, ooms, neven en achterneven. (Eeuwen van relaties dus in een zeer dunbevolkte omgeving als Friesland waar velen familie zijn van elkaar). In dat geval zou je dan ook mogen verwachten dat het OM een slimme selectie zou hebben gemaakt in de zoekcirkel rond de plaats van het delict op basis van juist die, veelal verwante familierelaties. En wat denk je? Nee hoor..!

Wanneer je bijvoorbeeld hele gezinnen uitnodigt – en dat is gebeurd! – van een vader en vier zoons (en mogelijk zelfs van hun neven en achterneven), dan sla je niet alleen de plank heel ver mis in een zogenaamd verwantschapsonderzoek maar je beperkt je zoekcirkel ook nog eens met een factor X. Bereken X maar even zelf op basis van je eigen familie, in de wetenschap dat het DNA-type wordt doorgegeven van vader op zoon en dat nog eens in duizenden jaren terug in onze jaartelling. In mijn berekening kom ik op een zoekcirkel die minimaal met 300 tot 500 % zou kunnen worden uitgebreid maar ik ben ook al geen wiskundige.

De vraag doet zich dan voor of het OM eigenlijk wel echt is geïnteresseerd in een zogenaamd  verwantschapsonderzoek of dat zij veeleer juist die kleine zoekcirkel van 5 kilometer heeft gekozen omdat de dader allang aan haar bekend is. Ik denk zelf het laatste. Het OM beschikt namelijk over de namen van overledenen uit de directe omgeving van de PD die ooit zelfmoord hebben gepleegd: “Opgeruimd staat netjes en cold case closed”.

Een plaatselijk DNA-onderzoek dat gebaseerd is op ‘feiten’ uit een omgekeerde pyramide van hele en halve leugens, aangevuld met onhoudbare ‘aannames’, kan nimmer een basis vormen voor serieus onderzoek. Elke wetenschapper zou zich daar voor schamen, behalve het NFI/OM blijkbaar. Dat dit desondanks wel gebeurt zegt heel veel over het OM in Leeuwarden dat in ieder geval nooit heeft willen reageren op onze vragen. Er is namelijk geen enkel bewijs dat de moord zou zijn gepleegd door één dader en al helemaal niet dat hij op de fiets was, laat staan uit de directe omgeving kwam. Er is verder nooit openheid geweest over die asielzoekers die direct na de moord zijn weggesluisd en er is (met hulp van de Telegraaf) alleen nog maar gelogen over de hoofdverdachte die ineens opdook in Noorwegen.

Vooralsnog heeft ook Hero Brinkman op ons verzoek de minister nader onder druk gezet door op de valreep nog aanvullende vragen te stellen. Alleen een (ex-) politieman snapt blijkbaar precies hoe wij worden belazerd door een overheid die heel veel te verbergen heeft: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15951.html

Voor nadere vragen ben ik bereikbaar onder [email protected] maar je kunt me natuurlijk ook gewoon bellen onder 030 – 6917013. Ik heb uiteraard ook de wijsheid niet in pacht maar anders dan het OM of die veel geroemde Peter R. durf ik wèl antwoorden te geven en zal ik niet de hoorn erop gooien als je kritische vragen stelt…

Print Friendly, PDF & Email
Share