De Westenberg-brief van B. van Delden

jandewitLees hier hoe Bert van Delden de mafiose samenzwering aanstuurde ter vernietiging van uw wakkere webmaster en kamerlid Jan de Wit van de SP opnieuw belachelijk maakt

Zoals we reeds eerder meldden is Bert van Delden een van de hoofdschuldigen in de zaak-Westenberg, zowel in zijn hoedanigheid als (voormalig) voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak als in zijn hoedanigheid als (voormalig) president van de Rechtbank Den Haag. Juist door deze directe betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor dit eerste -aangetoonde- geval van corruptie binnen de Nederlandse rechterlijke macht heeft Van Delden toen de affaire zich ontwikkelde vreemde strapatsen uitgehaald zijn sporen te wissen. Hieronder volgt een brief die Bert van Delden op 3 mei 2006 schreef (onder kenmerk UIT 8662 JZ/PB) aan het SP-kamerlid Jan de Wit die vragen over de zaak had gesteld. Uw webmaster zet zijn eigen commentaar cursief bij interessante passages.

Geachte heer de Wit,

Graag doe ik een poging de vragen te beantwoorden die u stelde in uw brief van 27 april 2006.

vandeldenAlgemeen kader
In 2004 zijn tussen de Raad en de gerechten (met uitzondering van de Hoge Raad) afspraken gemaakt over de behandeling van claims die tegen de Staat der Nederlanden aanhangig worden gemaakt wegens het optreden van (bestuurders, leden en personeel van) die gerechten.
Deze afspraken zijn nooit geproduceerd of openbaar gemaakt ondanks herhaalde verzoeken
Daarbij komt een groot gewicht toe aan het oordeel van het betrokken gerechtsbestuur, al zijn categorieen van zaken omschreven waarin als regel verweer zal worden gevoerd, ook als het geldelijk belang gering is. Zaken waarin de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren, gerechtsbestuurders en leden van de Raad in het geding is behoren ook tot die categorieen.
We zijn zeer benieuwd naar deze ‘categorieen van zaken’. Maar ze zijn dus geheim. We concluderen wel dat er in de regel verweer wordt gevoerd in alle gevallen waarin de positie van een rechter ter discussie komt te staan. Dat is alarmerend als geen rekening wordt gehouden met mogelijke juistheid van de beschuldigingen.
De afspraken kunnen, zo is in juni 2004 ook vastgelegd,
‘vastgelegd’…. helaas valt de Raad voor de Rechtspraak niet onder het WOB-regime -om begrijpelijke redenen…
op overeenkomstige wijze worden toegepast indien het instellen van een vordering door de Staat der Nederlanden wordt overwogen.  Ook is er rekening mee gehouden dat in uitzonderlijke gevallen het instellen van een vordering door een rechter op overeenkomstige wijze kan worden behandeld.  Voor de laatstbedoelde gevallen is als extra procedurele waarborg vastgelegd dat dan een lid van het betrokken gerechtsbestuur, niet zijnde de direct betrokken persoon, het verloop van de zaak van zeer nabij volgt.
Deze passage lijkt ons 100% naar de Westenberg-zaak toegeschreven. Er is immers geen andere zaak bekend van een rechter die als eiser optreedt in een zaak waarin ‘zijn rechtspositie’ in het geding is.

Specifieke omstandigheden
In de door u genoemde aangelegenheid is sprake van een uitzonderlijk geval als hiervoor bedoeld. Namens de betrokken rechter [Westenberg, MK] is, naar daartoe strekkend advies van de Landsadvocaat
Alarmerend: de landsadvocaat -de blunderende Boukema van het ‘kroonprinselijk paar’ tegen AP- geeft advies in een zaak die hij vevolgens zelf gaat voeren en -belangrijkser- gaat declareren!westenberg
een procedure aanhanging gemaakt tegen een journalist [Micha Kat, MK], diens uitgever en de bron van de journalist. De bron, een advocaat en procureur [Hugo Smit, MK], had aantijgingen geuit van ernstige aard die het aanzien van de rechter, het ambt en de rechterlijke macht schaadden.
Blijkbaar is reeds het ‘uiten van aantijgingen’ aanleiding de financiele sluizen richting landsadvocaat open te zetten zonder dat wordt gekeken naar de ‘kwaliteit’ van de aantijgingen. Remember: Van Delden had moeten en kunnen weten dat de aantijgingen tegen Westenberg juist zijn omdat hij meermalen expliciteit met zijn falen is geconfronteerd!
De journalist heeft op geen enkele manier geprobeerd de juistheid van die aantijgingen te verifieren of zelfs maar de betrokkene of het betrokken gerecht de gelegenheid gegeven zich uit te spreken over (de onjuistheid van) de aantijging.
In het licht van het verdere verloop van de affaire-Westenberg en van wat Van Delden reeds bij het schrijven van deze brief over Westenberg wist is deze passage niet anders te duiden dan ‘mafioos’.
In de door u genoemde procedures is het dus niet zo dat de Raad zich stelt achter het standpunt van de betrokken rechter. Het is veeleer zo dat de Raad en het betrokken gerechtsbestuur zelf zich op het standpunt stellen dat het handelen van de advocaat en van de journalist (en diens uitgever) niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak.
Van Delden acht het ‘schadelijk voor de rechtspraak’ als een journalist de samenleving wijst op het falen van een rechter. Dit gaat ver. De ware schade aan de rechtspraak wordt juist aangebracht door Van Delden zelf zoals blijkt uit de ontknoping van de affaire-Westenberg. Toen Van Delden deze brief schreef, was ‘de journalist’ reeds vrijuit gegaan bij de Rotterdamse rechtbank.
Er is ook geen sprake van een vergoeding aan de betrokken rechter: in dit uitzonderlijke geval is, vanwege het belang van de rechtspraak en het betrokken gerecht, de procedure op een lijn gesteld met de situatie waarin een rechter of gerechtsbesuurder uit hoofde van zijn functie in rechte wordt aangesproken. In zulke gevallen geeft de Raad, na overleg met de president van het betrokken gerecht, aan de Landsadvocaat de opdracht
Hier komen de contouren in beeld van een samenzwering tussen Van Delden (de Raad), Hofhuis (destijds president), Westenberg en de landsadvocaat om de journalist kapot te procederen op kosten van de belastingbetaler
de betrokkende bij te staan. Dat de Raad als opdrachtgever de verschuldigde declaraties voldoet spreekt daarbij vanzelf.

raadvoorderechtspraakEr is dus geen sprake van dat de betrokken rechter op eigen initiatief procedeert op kosten van de gemeenschap (op de foto het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak, MK)
Nee, het is nog veel erger: de rechter blijkt van hogerhand tot procederen te zijn aangezet!
of dat alle rechters die procederen in zaken die met hun werk te maken hebben een vergoeding zouden krijgen. Overigens is mij geen andere zaak bekend van een rechter die als eisende partij heeft moeten optreden in verband met zijn functie. Zoals gezegd, het gaat hier (gelukkig) om een zeer uitzonderlijke zaak.

Naar aanleiding van uw vraag of rekening is gehouden met de invloed die van de beslissing van de Raad en het betrokken gerechtsbestuur kan uitgaan op de rechters die de zaak behandelen, kan ik u nog meedelen dat in het algemeen de Raad en de gerechten zeer terughoudend zijn bij een beslissing om als partij (zij het eiser of gedaagde) in rechte op te treden, eventueel ook als eisende partij in hoger beroep. Daarbij speelt enerzijds een rol dat de rechtspraak ernaar streeft om zelfs de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en anderzijds dat de indruk bestaat dat, als er al een invloed uitgaat van de bijzindere rol van een orgaan van de rechtspraak als procespartij, die invloed voor ons eerder ongunstig is.
Zeg dat wel, meneer Van Delden!
Maar die terughoudendheid mag er niet toe leiden dat aan gerechtvaardigde belangen van de Staat der Nederlanden
Het kapotprocederen van een journalist die het falen van een rechter blootlegt
afbreuk wordt gedaan.

“Een regeling die het mogelijk maakt dat rechters op eigen initiatief maar op kosten van de gemeenschap procederen” bestaat dus niet. In de door u bedoelde procedures is ook van een daarmee overeenkomende situatie geen sprake.
Ongelofelijk, de arrogantie! Er is van zo’n situatie nu juist wel sprake!

Hoogachtend,

A. H. van Delden

Het kamerlid Jan de Wit (SP) nam genoegen met deze brief. Zie deze link voor een andere illustratie van de kwaliteiten van Jan de Wit als strijder tegen het onrecht in dienst van de verdoemden en de onderdrukten van de samenleving. Thans ‘analyseert’ de Wit in opdracht van Wouter Bos en Nout Wellink de kredietcrisis.

Print Friendly, PDF & Email
Share