De gevoellozen bij BJZ gaan over lijken

Staatsterreur ten top
De staatsterroristische organisatie Bureau Jeugdzorg heeft besloten om in het bestrijden van mij als klokkenluider tot het gaatje te willen gaan. Ze zijn bereidt om alle machtsmiddelen in te zetten en het door het hen beoogde doel van het geestelijk breken van mij tot het uiterste te willen doorvoeren. 

Al eerder werd bericht over de door hen gevolgde zetten, waarbij zij gebruik makend van een volledig corrupt justitieel apparaat zich baseren op de wet van de jungle c.q. het recht van de vermeende sterkste. Alleen was wegens het niet beschikken over alle relevante informatie niet helder welke strategie zij volgen. Na het ontvangen van de laatste van belang zijnde documenten, die Jeugdzorg in deze reeks van zware intimidatiepogingen heeft verstuurd, is duidelijk geworden welke lijn zij gevolgd hebben. Deze lijn zal hieronder worden weergegeven. 

Niet op tijd ontvangen van relevante informatie
Argusoog heeft netjes aan de in het vonnis van 23 december 2011 opgelegde voorwaarden voldaan. Vandaar dat de serie exploten die inde afgelopen weken op de schrijver dezes neer regende als volkomen onverwacht uit de lucht kwam vallen. Voortschrijdend inzicht leerde dat we voor het begrijpen daarvan zeer relevante informatie misten, waardoor de verwijzing in het ene exploot naar een vorige als onbegrijpelijk overkwam.

Op 25 oktober verscheen er echter een reactie onder één van de vorige artikelen in deze reeks, waaruit bleek dat de contactpersoon van de Stichting De Hoogste Tijd (DHT), waar Argusoog deel vanuit maakte, deze voor ons en mij zeer relevante infomatie al eerder in de vorm van een dwangsombevel had ontvangen op 3 september 2012. Deze contactpersoon schoof echter vanuit zijn Vrije Mensovertuiging dit dwangsombevel terzijde en meldde niets daarover bij het team van Argusoog. 

Het dwangsombevel hield in dat er vanaf 20 augustus tot en met 30 augustus een te verbeuren dwangsom van 11 (dagen) maal 2500 euro en in totaal met extra kosten € 27.607,33 te incasseren zou zijn. Argusoog en de schrijver dezes waren hiervan dus niet op de hoogte. 

Het vreemde aan dit exploot is, zoals ieder later exploot telkens weer iets vreemds had, dat er slechts twee in het kort geding gedaagden genoemd worden. De contactpersoon van DHT en de schrijvers dezes. Beide worden genoemd als hoofdelijk aansprakelijk en zouden zelfs kans lopen op een openbare boedelverkoop, indien zij niet binnen twee dagen aan het dwangbevel zouden voldoen.

Wat zijn dat toch voor idioten, die menen een dwangsom van duizenden euro’s op te kunnen leggen en dat binnen twee dagen te kunnen incasseren? Hier zit toch geen menselijkheid meer achter? Ben van den Brink komt in dit exploot niet voor. De contactpersoon van DHT laat dit exploot dus voor wat het is en doet er niets mee. Bij mijn weten is zijn boedel  niet verkocht. Hij komt er dus genadig van af. Ook mijn boedel is naar aanleiding van het niet voldoen aan dit bevel toen niet verkocht.

Vervolgens krijgt van den Brink een exploot toegestuurd op 17 september met daarin diezelfde datum van 20 augustus, maar  5 september wordt als einddatum benoemd. Hij zou niet aan een dwangbevel hebben voldaan en krijgt een bedrag van 42.000 euro in zijn maag gesplitst. Hij reageert daar ook niet op en hoort vervolgens niets meer. 

De maffiose jacht van Jeugdworg
BJZNH gaat door met haar jacht en richt vervolgens haar pijlen op mij, door mijn natuurlijke persoon op 18 oktober een exploot aan te reiken, dat op de tweede bladzijde de datum 12 oktober vermeld en waarin wordt verwezen naar een aan mij betekend vonnis van 3 september. De betekenis van het vonnis aan mijn natuurlijke persoon op 3 september is echter dus nooit gebeurd en dat vonnis is niet gezien. Het is blijven hangen in de prullenbak bij de contactpersoon van DHT. Met dit eerste aan mijn natuurlijke persoon gestuurde exploot,  kondigde men een eerste beslaglegging op mijn salaris aan à raisson van ruim 29.000 euro. 

Uit contact met de salarisadministratie van mijn werkgever bleek dat zij dit beslag niet wilden uitvoeren, daar er een verkeerd BSN-nummer op vermeld stond. Hoogst dubieus dus. Deze intimidatiepoging was dus ook mislukt. Het lijkt er op dat men bij alle gedaagden is gaan shoppen en bij mijn natuurlijke persoon het meest meende te kunnen halen.

De volgende stap 
BJZNH gaf de moed niet op en kwam op 25 oktober met een nieuw wapen, namelijk een aan mijn natuurlijk persoon gericht dwangsombevel à raisson van € 162.500,-. En dan ook binnen twee dagen te voldoen. Ook daar werd weer de datum van 20 augustus in genoemd, overigens zonder verdere onderbouwing, en als einddatum 5 oktober, voor welk er niet aan hun bevel  zou zijn voldaan. Er wordt gesproken over het voormeld exploot. Maar welk dat dan was, was toen in het geheel niet duidelijk, daar op dat moment niet bekend was dat de contactpersoon van DHT die op 3 september had ontvangen.  

Weer een nieuwe stap
Er gaat weer een week overheen en dan komt men met de volgende zet in dit bizarre machtsschaakspel. Op 1 november wordt er een nieuw exploot op het adres van mijn natuurlijk persoon gedumpt, waaruit blijkt dat men alsnog het salaris wil jatten. Het bedrag is in vergelijking met het eerdere dwangsombevel nog even met zo’n ruim duizend euro verhoogd. Nu heb ik op 5 november uit telefonisch contact met de salarisadministratie van mijn werkgever begrepen, dat daar inderdaad een bevel tot loonbeslag is binnengekomen.

Hierbij moet ik even vermelden dat ik de afgelopen jaren meerdere werkgevers had, bij wie ik in deeltijd werkte. De ene is inmiddels afgevallen door andere klokkenluideractiviteiten. De andere is nog over en daar heeft BJZNH dus dat loonbeslag neergelegd. Ik heb in dezen op 3 november, zowel per gewone als aangetekende post, een brief aan zowel BJZNH als Incassade gestuurd, waarin ik eis om binnen twee dagen na ontvangst van de brief een volledige onderbouwing en concrete bewijslast te willen ontvangen ten aanzien van de rechtmatigheid van hun opgelegde maatregel. Vandaag 8 november was er volgens een medewerker van BJZNH in Alkmaar (dhr. J.B.) nog geen brief binnengelomen, zelfs de aangetekende niet.

Het vreemde is echter dat alle documenten, die aan deze werkgever werden toegestuurd, uit kopieën bestaan en geen enkel origineel bevatten. Na het vorige valse loonbeslag, waarbij ik de salarisadministratie op de hoogte heb gebracht van de bizarre intimiderende achtergrond van dit verhaal, vonden zij het ook nu weer een hoogst vreemde zaak en aarzelden om het beslag uit voeren. Zij hebben vanwege hun aarzeling telefonisch contact gezocht met het uitvoerende incassobureau Incssade. Uit dit contact bleek dat Incassade vond dat het allemaal klopte en de werkgever nu dus verplicht is hieraan gevolg te geven. Was er iets anders te verwachten? Natuurlijk ben ik in overleg met een juridisch adviseur om te bezien in hoevere we deze laffe intimidatie kunnen stoppen.
 
Daarnaast kwam er op 29 oktober nog een amateuristisch opgesteld dwangsombevel binnen à raisson van € 107.500,-, opgestuurd door een directrice van een gezinshuis dat onder zware verdenking staat.
 
Daar zakt je de broek toch vanaf en als je depressieve neigingen hebt, zou je jezelf gelijk naar de eeuwige jachtvelden helpen. Dit soort smerige intimidatiepogingen van een door gemeenschapsgelden gefinancierde staatsorganisatie als BJZ en haar onderaannemers, overschrijdt hier alle morele grenzen. 

Nu de moraal van dit verhaal
In eerste instantie is de moraal van dit verhaal natuurlijk dat hier door de staat gefinancierd terrorisme plaatsvindt, met als doelwit een kritische ‘Nutteloze Kut Burger’ (NuKuBu) en een kritische website de mond te snoeren en kapot te maken. Maar er is nog een andere moraal uit dit verhaal te peuren. Want waar duidt de in de verschillende exploten genoemde datum 20 augustus op? Deze duidt op een datum waarop het artikel ”Beëindiging uithuisplaatsing Nirvana en Demi van den Brink” op Argusoog verscheen. In dit artikel is niets gepubliceerd dat in strijd is met het vonnis van 23 december 2011.

Hetgeen echter wel in strijd was met dat wat het vonnis voorschreef, is het noemen van namen in reacties. Onder dit artikel waren door verschillende personen, waaronder het lijdend voorwerp in het artikel, verschillende reacties geplaatst waarin namen van personen en organisaties van de eisers in het kort geding voluit werden benoemd. Zodra het mij duidelijk was dat het om dit artikel ging heb ik alle reacties gekuist. 

Uit de hand gelopen
Indien de redactie van Argusoog eerder op de hoogte zou zijn geweest van dit verhaal, waren de reacties in een eerder stadium gekuist. We kunnen nu eenmaal niet 24/7 alle reacties in de gaten houden, wegens mens- en tijdgebrek. Daarbij gaan we er ook vanuit dat zij die reageren ook enig verantwoordelijkheidsbesef hebben ten aanzien van hetgeen zij opschrijven, gezien de geschiedenis die Arguoog op dit gebied al achter de rug heeft.

Maar door een in eerste instantie moreel/ethisch gezien onverantwoord handelen van de contactpersoon van DHT, die zichzelf als een Vrije Soevereine Mens beschouwd, is deze zaak hopeloos uit de klauwen gelopen. Zijn Vrije Soevereine Mens-zijn betreft blijkbaar alleen vrijheid voor hemzelf en houdt geen rekening met de gevolgen van zijn zogenaamde vrije handelen voor anderen. Wanneer het begrip vrijheid niet gekoppeld wordt aan het overzien van de gevolgen van het eigen handelen en daar verantwoordelijkheid voor te willen dragen, dan kun je dus situaties scheppen waarin de gevolgen van de eigen vermeende vrijheid op het bord van een ander komen, in dit geval de schrijver dezes. In mijn beleving heeft dit weinig met vrijheid en mens te maken. 

Daarnaast is er de verantwoordelijkheid van de reagerende bezoekers van Argusoog, die vanuit hun overijverige speur- en ondersteuningsdrang niet beseffen wat het klakkeloos dumpen van namen en persoonsgegevens op het internet voor gevolgen heeft voor hen die de website beheren en vormgeven. 

Nu zie ik mij dus voor een situatie geplaatst, waarin ik het salaris vanaf eind deze maand zie verdwijnen in de criminele zakken van Jeugdzorg. Dit zal gezien de hoogte van het dwangsombevel tot aan mijn pensioen doorgaan. Dit betekent dus dat ik voor BJZNH zou moeten gaan werken.

In feite ben ik door het  onverantwoordelijke gedrag van derden in een totaal hopeloze situatie gemanoeuvreerd, die mijn gehele leven op de kop zet. Ik zou graag willen dat diegenen over wie het hier gaat, de schoen aantrekken die hen past. Tevens zal ik mij in de komende tijd nog eens heel duidelijk gaan herbezinnen over hoe ik verder wil gaan met mijn leven. Want het verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van de onverantwoorde daden van derden, geeft natuurlijk heel wat reden tot een zeer diepe bezinning. Ik vraag me dan ook af waar de hulp en ondersteuning zal blijven van hen, die altijd met hun grote mond vooraan staan bij het schreeuwen dat het allemaal anders moet. 

Tevens wil ik naar de door de staat georganiseerde en gefinancierde kinderroofmaffia aangeven, dat ik niet wens te buigen voor jullie terroristische intimidatiepogingen. Je kunt de schrijver dezes in elkaar laten rossen, zoals Ben van den Brink. Of op basis van een aantal bij elkaar  geharkte aangiftes op laten sluiten, zoals Ben van den Brink én Micha Kat. Of tot nog ergere maatregelen over willen gaan, feit blijft dat ik, genaamd Arend Zeevat, mij niet zal laten onderdrukken. 

Het is bij wet verboden om een criminele organisatie te financieren. Dus zal ik, indien er geen andere opties overblijven, ontslag nemen bij mijn laatste werkgever. Dan valt er geen beslag meer te leggen op een salaris. Ik werk niet mee aan jullie terreur, Bureau Jeugdworg! Jullie doen pogingen mij tot het gaatje en er doorheen te drijven. Uiteindelijk zal Bureau Jeugdworg in het afvoerputje van de geschiedenis verdwijnen en flink doorgespoeld worden.  Ik heb gezegd, waarvan akte.   

Arend Zeevat

BRON: ARGUSOOG.ORG

Print Friendly, PDF & Email
Share