DE ELITE WIL VAN 6,5 MILJARD MENSEN AF

Door Robert A. Verlinden

T.A.V de heer Hermann von der Dunk

“Ook natiestaat werd ons opgelegd” (NRC 5/7/12).

Geachte heer von der Dunk

Hierbij kom ik terug op uw artikel “Ook natiestaat werd ons opgelegd” (NRC 5/7/12). Voor iedereen wordt nu duidelijk dat ons nu een genetische gemodificeerde biodiversiteitstaat wordt opgelegd. Els Borst van D66 heeft hiervoor begin 2000 de studieboeken “biologie” andragogisch aangepast. Het wetenschappelijk begrip “genetische manipulatie” komt nu niet meer voor dan alleen het begrip genetische modificatie. Onze jeugd wordt op deze manier vertrouwd gemaakt aan een onnatuurlijke genetische gemodificeerde biodiversiteit. Dit t.b.v. de inkomsten op patenten voor de elite en hun waterdragers. Dit zou in 1992 op de top van RIO door de staatshoofden van 187 landen zijn besloten (“Krisenherd Wildnis” FAZ 22/8/12) Het EU verdrag van Maastricht 1992 heeft dit mogelijk gemaakt. Hiervoor is in het EU verdrag 2007/2009 van Lissabon het recht op verenigen, t.b.v. de meningsvormingsprocessen van de rechtstreeks belanghebbenden t.b.v. de soevereiniteit van de volkswil, aangescherpt, zoals dit afgelopen maand ook in Rusland heeft plaats gevonden, “Russlands NGO –Gesetz sorgt deutsche Stiftung” (FTD 16/7/12), Hoofdstuk 3, artikel 65, paragraaf 2f.[1]

Dit moet ook de verklaring zijn van de kersttoespraak van H.M. de Koningin uit 1992, waarin zij nieuwe normen en waarden heeft aangekondigd. Citaat: ‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden’ Einde citaat.(Normen betekent plicht; regels betekent waarden). Hierbij vergat het staatshoofd ons te vragen of wij dat wel willen?[2]

Inmiddels weten we allemaal dat niemand dit wil. Ook de bewoners in Oost-Europa en aanpalende staten willen dat niet.

Ik voelde mij dan ook geroepen om de westerse emancipatie en politisering van de bevolking zoals deze na WO II als nieuwe religie is opgedrongen te corrigeren. Een Europa kan zich alleen verenigen als er een grondrechtelijke ordening is zoals deze in 1848 is afgesproken, t.b.v. van de “volonté générale” van 1789 met betrekking tot de soevereiniteit van de volkswil. Dit was niet de democratie van het meerderheidsprincipe van de vriendendiensten van de partijpolitiek maar een democratie die gebaseerd is op betrouwbare argumenten, feiten, cijfers en verwachtingen van de rechtstreeks belanghebbenden over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties, zoals dit tot en met 1 januari 2002 op een geheel natuurlijke wijze bij de controleorganisatie SKAL van het privaatkeurmerk EKO heeft gefunctioneerd.

Doordat de volonté générale in de vorm van een rechtstreeks gekozen Raad van Advies bij SKAL geruisloos is opgeheven en de directie van TRIODOSBANK hun klanten van de Meerwaardepolis daar niet over heeft geïnformeerd zijn alle houders Van deze MEERWAARDEPOLIS bedrogen tot op het bot. Zeg maar de woekerpolis van GroenLinks. Dit zwijgen heeft de weg vrijgemaakt om de biodiversiteit geruisloos genetisch te modificeren waarvoor GroenLinks in 2005 begrip toonde dat de actio popularis werd afgeschaft, het procesrecht van eenieder. Ernstig is het feit dat de DAS rechtsbijstandverzekering een instituut blijkt te zijn die zijn eigen vlees keurt en niet bereid is mij een advocaat ter beschikking te stellen, inzake de door mij in 1991 afgesloten MEERWAARDEPOLIS. De juristen van DAS weten mij zelf als het oordeel van de rechter te vertellen. Op de website van DAS zien wij ook geen organisatiestructuur en kunnen wij niet lezen wie de leden zijn van de Raad van Bestuur. In 2005 en 2006 zijn de algemene voorwaarden bij DAS aangepast maar documenten waaruit de grondrechte geïnformeerde verantwoordelijkheid moet blijken worden niet overlegd. Vandaar dat er nu een ander weg wordt gekozen in een poging om het recht en de democratie en mensenrechten zoals deze in 1789 en 1848 was bedoeld alsnog te laten zegevieren.

Uit mijn ervaringen is duidelijk geworden dat Nederland geen enkele grondrechtelijke ordening meer kent waardoor de democratie fake is geworden. Een ieder die dan ook op 12 september gaat stemmen gaat dit alles vernietigende systeem van het meerderheidsprincipe van de vriendendiensten van de partijpolitiek in stand houden. Hoe naïef kan men wel niet zijn!

Op grond van deze feiten voelde ik mij geroepen onze Oost Europeanen t.b.v. hun Europese democratische emancipatie hierover te informeren. Temeer, omdat bekend was dat Vladimir Putin tegen de introductie van gentech in het milieu was, maar na een bezoek aan Straatsburg zijn gedachten hierover plotseling zijn gewijzigd.

In de Oost Europese landen begrijpen de meeste mensen de Russische taal en zij worden hierover dan ook in deze taal geïnformeerd. Zie hiervoor onderstaand schotschrift die tevens in 6 verschillende andere talen wordt verspreid.

Met deze informatie aan u maak ik duidelijk dat ik geen enkele rancune heb tegen wie of wat dan ook. Wel moet duidelijk zijn dat we met het huidige systeem niet verder kunnen. Het zijn zieke geesten die ons de kennis van de biodiversiteit willen ontnemen, zoals zieke geesten, om economische belangen, het Nederlandse Jodentransport hebben geregeld.[3] Een voorbeeld hiervan is het genetische manipuleren van de anjer,[4] zodat enkele superrijken aardbewoners de kleur zelf kunnen bepalen in de wetenschap dat andere bloemen vroeg of laat daardoor genetische worden gemodificeerd. Hierdoor verliezen wij, dankzij de economische belangen van de elite, de kennis over de planten en uiteindelijk over de dieren en de mensen. De nieuwe kennis die dan ontstaat, is dan alleen in handen van de grootaandeelhouders van de multinationals ofwel de staatshoofden en hun elite. Daarmee verliezen wij ook ons recht op ons bestaan, zoals dat met de joden e.a. in de vorige eeuw ook het geval was. Echter, vanwege zijn onomkeerbaarheid is dit de meeste slimme vorm van fascisme en zal dan ook met hand en tand moeten worden bestreden. Ook de orgaanhandel van D66 is hier een voorbode van.

Beleefd verzoek ik u dit geschrift onder de elite die u dient te verspreiden. In afwachting van uw antwoord verblijf ik met groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden.
Website VOMIGEN.EU

——————————————————————————–

[1] Zie ook mijn stelling van 16 september 2010 in het Europese parlement, tijdens de Europe GMO free conference. Op de volgende link: 10 video van boven vindt u een video van 4 minuten met 2 sprekers. De 2e spreker is ondergetekende. Questions and comments from the audience

http://www.gmo-free-regions.org/past-conferences/conference2010/programme.html

[2]De grondoorzaak moet gezocht worden bij Walter Bagehot. Hij had in zijn bekende werk van 1867 „The English Constitution“ slechts drie rechten voor het staatshoofd omschreven i.p.v. de drie plichten. De drie rechten zijn: het recht om zich te laten informeren, het recht om aan te moedigen en het recht om te waarschuwen. Voorbeeld geven is de essentie van opvoeding voor alle overige 47 staatshoofden van Europa. Ofwel de bovennatuurlijke Raad van Europa in Straatsburg. “Any truth which is too big to be seen, is probably smaller than you can see it”. An anonymous 19th century Dutch poet

[3] Citaat: ‘De kiemen echter, lagen er vlak na de oorlog. Zo werd op 17 september 1945 het personeel van de Nederlandse Spoorwegen toen de toenmalige KVP minister van verkeer, Van Schaijk, in de Haagse Houtrusthallen toegesproken. Hij prees daarbij de spoormensen uitbundig omdat ze de dodentreinen hadden laten rijden. Dit was goed voor de Nederlandse economie geweest, zei hij’ . Einde citaat. ‘Einde van een mythe’. Bob Smalhout. Tg. 12/12/10.

[4] Zie procedure bij het Europese Hof vòòr de Rechten van de Mens , de privérechtbank van de 47 staatshoofden in Straatsburg.

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robanjerhofvjus101014nelken.pdf

Print Friendly, PDF & Email
Share