BREAKING: PEDIGRAAF IN DE AANVAL

paradijs.jpgKrant van Misbruikend Nederland wil webmaster dagvaarden * Kees Lunshof van De Telegraaf was een criminele en sadistische pedofiel * Ook Houthoff Buruma genoemd in misbruikers-netwerken: Rutger Schimmelpenninck, de curator van DSB!

De Krant van Misbruikend Nederland, de Pedigraaf te Amsterdam, heeft op heden een directe aanval geopend op uw webmaster Micha Kat. De ‘casus belli’ voor de Pedigraaf is een filmpje dat JDTV recent plaatste op YouTube waarin uw webmaster aan het lid van de tweede kamer I. van Gent (Groen Spinks Links)  zegt dat hij een journalist is van ‘de Pedigraaf’.  Voor de misbruikers van de krant was deze opname aanleiding hun advocaat Bas le Poole van Houthoff Buruma een sommatie aan uw webmaster te laten sturen waarin de raadsman vordert ‘dat Kat zich nimmer meer zal uitgeven als journalist werkend voor de Pedigraaf’. Uiteraard werpt uw webmaster deze sommatie honend en ejaculerend ter zijde. Wij zien de zitting met vertrouwen tegemoet. Meer dan dat. Immers: de vermeende ‘onrechtmatigheid’ -het zich voordoen als Pedigraaf-reporter- staat in geen enkele verhouding tot de misstanden die aan de kaak worden gesteld: het beschermen van weerzinwekkende netwerken van kinder-verkrachtende criminelen waaraan de Pedigraaf nota bene zelf deelnam in de figuur van hun voormalig lid van de hoofderectieredactie K. Lunshof. Maar er is meer! Want ook het advocatenkantoor van de Pedigraaf, Houthoff Buruma, lijkt deel te hebben uitgemaakt van de groep kinderverkrachters!

paradijsZoals in de link in de lead wordt beschreven is Houthoff Buruma-partner en top-curator R. Schimmelpenninck (mede)eigenaar van een landgoed dat reeds in de dossiers-Dutroux ter sprake komt als locatie waar de meest weerzinwekkende rituele verkrachtingen en slachtingen plaatsvinden van kinderen, geheel in de sfeer van ‘Cornelis Stolk’ en ‘Joris Demmink’. De adelijke Houthouff-partner onderhoudt hechte relaties met het koninklijk huis alsmede met de voormalig koninklijke raadsman voor Kindermisbruik en Rituele Verkrachtingen F. Salomonson met wie hij vele jaren het toilet kantoor heeft gedeeld en voor wie hij de meest smerige klussen klaarde zoals het faillissement van de onderneming Text Lite. We zeiden het al: we zien de zitting met veel vertrouwen tegemoet. Hoe immers kan het zich onrechtmatig uitgeven als journalist voor de Pedigraaf in verhouding staan tot het actief meewerken aan het verkrachten en vernietigen van de levens van jonge kinderen? Overdrijven we? We dachten van niet. Lees hier tot in detail hoe de Pedigraaf willens en wetens de feiten manipuleert ten dienste van de kinderverkrachters! Overtuigd? Of nog niet? Luisterjoost.micha dan hier naar de reactie van Pedigraaf-coryfee Joost de Haas als hij wordt opgebeld door uw webmaster om enige vragen te beantwoorden over (ondermeer) K. Lunshof. We hebben meer audio in file. Maar dat bewaren we tot op de zitting. Bas en Sjuul: see you in court! Hieronder voor de fijnproevers enige juridische correspondentie:

Beste Bas,

Ik heb de vrijheid genomen enkele UMT-relaties met wie ik in het verleden heb samengewerkt op de hoogte te brengen van onze email-wisseling inzake een mogelijk naderend juridisch treffen.

Ik wil je er bij deze met klem op wijzen dat jouw kantoorgenoot R. Schimmelpenninck, thans curator van DSB, genoemd wordt als mogelijk lid van een netwerk van kindermisbruikers waartoe ook voormalig lid van de hoofdredactie van De Telegraaf K. Lunshof behoorde. In onderstaande link meer info:

http://www.isgp.eu/miscellaneous/In_brief_beyond_Dutroux_ties_to_NL.htm

Aanvullende info over kindermisbruik door hoge juristen in ons land vindt u hier:

http://www.isgp.eu/miscellaneous/Closer_look_at_Belgium_Netherlands.htm

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

— On Wed, 4/21/10, micha kat <[email protected]> wrote:

From: micha kat <[email protected]>
Subject: Re: UMT / Kat – verhinderdata en adres
To: “BasLe Poole” <[email protected]>
Date: Wednesday, April 21, 2010, 3:02 PM

Geachte heer Le Poole, beste Bas,

Conform de afspraken die wij hebben gemaakt naar aanleiding van ons telefoongesprek d.d. 20 – 4 – 2010 bericht ik u als volgt.

De komende maanden zal ik zwervend doorbrengen op diverse nader te bepalen continenten. Mede in verband hiermee beschik ik niet over een vaste woon- e/o verblijfplaats in Nederland. Echter, u kunt mij via dit email-adres op de hoogte houden van de verdere stappen die u namens uw client UMT tegen mij wenst te nemen.

In voornoemd telefoongesprek noemde u met nadruk de mogelijkheid van een dagvaarding zijdens UMT. Mocht zulks zich daadwerkelijk gaan voordoen, raad ik uw client aan zijn voornemen bij openbaar exploot kenbaar te maken in een advertentie in (een van de) landelijke media. Dat dit medium De Telegraaf zal zijn ligt voor de hand, maar ook auditieve e/o visuele media komen in beeld: NOS Journaal, EenVandaag, Moraalridders, om slechts enkele suggesties te doen.

Vervolgens kunt u het betreffende openbare exploot via email aan mij doen toekomen, in pdf als het gaat om een krantenadvertentie, als beeld-e/o geluidsbestand mocht u na samenspraak met uw client kiezen voor radio e/o televisie.

Dan ga ik thans in op uw verzoek omtrent de overlegging van verhinderdata. Ik zag u toe dat ik bereid ben ten allen tijde op het vliegtuig te stappen om mijn zaak tegen UMT te gaan bepleiten, zulks uiteraard met het voorbehoud dat er in die periode geen vulkaanuitbarstingen plaatsvinden die gepaard gaan met luchtvaart belemmerende as e/o stofwolken.

In de komende periode zal ik mij de vrijheid blijven veroorloven mij uit te geven als werkend voor Wakker Nederland e/o De Telegraaf als ik zulks noodzakelijk acht bij het ten uitvoer leggen van mijn journalistieke missie: het aan de kaak stellen van misstanden en wantoestanden, ook en zelfs bij uitstek bij uw client UMT.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet,

t.t.
Micha Kat
journalist

— On Tue, 4/20/10, Le Poole, Bas <[email protected]> wrote:

From: Le Poole, Bas <[email protected]>
Subject: UMT / Kat – verhinderdata en adres
To: “[email protected]” <[email protected]>
Cc: “[email protected]” <[email protected]>
Date: Tuesday, April 20, 2010, 5:20 PM

Geachte heer Kat,

Hedenmiddag heeft u mij telefonisch medegedeeld, dat u geen gevolg gaat geven aan de u op 15 april jl. per e-mail toegezonden sommatie. U heeft aangegeven dat u het op een kort geding wil laten aankomen.

Van mijn kant heb ik u aangeraden u in deze kwestie te laten bijstaan door een advocaat, maar u heeft aangegeven daar geen behoefte aan te hebben, omdat u zelf beter verweer kunt voeren dan een advocaat.

Verder heb ik u gevraagd of de dagvaarding daadwerkelijk in Laos moet worden uitgebracht (mede gezien de daaraan verbonden kosten) en of u mij uw verhinderdata wil opgeven. U heeft toegezegd mij per e-mail te zullen berichten waar de dagvaarding kan worden uitgebracht en op welke data u verhinderd bent een zitting bij te wonen.

Graag verneem ik spoedig van u.

Hoogachtend,

HOUTHOFF BURUMA
Bas Le Poole (R.S.)
partner

Print Friendly, PDF & Email
Share