ADVOCAAT GEZOCHT IVM RECHTZAAK ESM

De waarheid is niet bang om onderzocht te worden.

Ingezonden door Arjan Gelder

Hierbij willen wij aandacht vragen voor het volgende. Wij onderzoeken de mogelijkheden, om te komen tot een gerechtelijke procedure rond het ESM verdrag. Tot op heden is er nog geen advocaat bereid gevonden dit ter hand te nemen. Hierbij een oproep aan alle advocaten van Nederland:

“Is er een advocaat die een gerechtelijke procedure durft op te starten rond het ESM verdrag?”.

De onderstaande tekst is naar een aantal advocaten uitgegaan:

“Inmiddels hebben beide kamers ingestemd met het ESM verdrag. Naar onze inschatting is dit in strijd met onze eigen grondwet. De PVV bij monde van Geert Wilders heeft d.m.v. een gerechtelijke procedure getracht dit over de verkiezingen heen te tillen. Alleen ook hij legde de vinger niet op de zere plek. Het verbaast mij ook dat niemand in die richting denkt, hoewel het grote consequenties voor ons land kan betekenen. Van diverse kanten hebben wij meningen ontvangen, die in die richting wijzen.

Daarbij verwijs ik naar:

ESM IN STRIJD MET GRONDWET

Daarnaast kunnen de volgende teksten, die wij onder ogen kregen een rol spelen:

1.”Op 22 mei 2012 ging een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met de Nederlandse deelneming aan het Europese Stabilisatiemechanisme (ESM), waarbij in feite het laatste stukje soevereiniteit wordt overgedragen aan een instelling met dictatoriale bevoegdheden.

Volgens artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht heeft de Tweede Kamer zich schuldig gemaakt aan een misdrijf tegen de veiligheid van de staat:
‘De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.’

In feite gedragen de 102 leden van de Tweede Kamer die voor het verdrag hebben gestemd zich niet anders dan indertijd Anton Musser.

Het schenden van de grondwet is een zeer zwaar misdrijf en kan bestraft
worden met een gevangenisstraf van 20 jaar. Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1

Art 91 lid 3:
3.Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Art 92:
Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

Wat hier dus werkelijk wordt bedoeld is dat goedkeuring van het ESM verdrag zonder de 2/3 meerderheid de voorzitter van de kamer en de leden van de regering zich schuldig maken aan een misdrijf beschreven in artikel 94 SR en deze regering aangeklaagd kan worden wegens ernstige schending van de grondwet.

Als blijkt dat de genomen beslissingen rond het ESM verdrag de fundamentele rechten of mensenrechten en dus de Grondrechten van de burger bevolking aantast, dan is dit een misdrijf. Alle Kamerleden hebben individueel gezworen.

(Zij beloven trouw aan de Grondwet en hun plichten te vervullen)

ESM IS DE REDEN DAT HET KABINET VIEL

HET GEVOLG VAN LANDVERRAAD

HOOGVERRAAD IN HET PARLEMENT

2. Consequenties ESM-akkoord

Afgezien van het feit dat de ratificering van dit akkoord, zonder inspraak of toestemming van het Nederlandse volk heeft plaatsgevonden, is dit in strijd met en schending van:

1. De sociale grondrechten
2. De natuurlijke rechten van de mens

Onderstaand een uittreksel.

1. Sociale grondrechten

specifiek:

-recht op onderwijs
-recht op rechtsbijstand
-recht op sociale zekerheid (het ESM-akkoord brengt alle aspecten van onze sociale zekerheid in gevaar)
-recht op volksgezondheid (de enorme bezuinigingen op de zorg brengen onze volksgezondheid in gevaar)
-recht op werkgelegenheid (de werkgelegenheid is met sprongen aan het dalen)

Ook deze grondrechten, die veelal worden aangeduid als sociale grondrechten, geven in zekere zin aan wat de burger van de overheid mag verwachten. De functie van de sociale grondrechten is enigszins vergelijkbaar met de rechtsstatelijke eis van wetmatigheid van bestuur en van de regeling van het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht in algemene wetboeken.

In de juridische literatuur wordt er veelal stilzwijgend vanuit gegaan dat klassieke grondrechten ouder zijn dan sociale. Het denken in termen van rechten op prestaties van de overheid zou een verworvenheid van de verzorgingsstaat zijn; klassieke grondrechten zouden hun ontstaan danken aan toenemende en bedreigende bemoeienis van de overheid in de ontwikkeling van de staat tot een rechtsstaat. Pas toen het inzicht was gegroeid dat vrijheden alléén niet tot een menswaardig bestaan leiden, werd het aanvaardbaar en noodzakelijk gevonden in grondwetten sociale grondrechten op te nemen.

Tenslotte bevatten verschillende bepalingen in internationale grondrechtenverdragen de eis dat een beperking van een grondrecht moet voldoen aan de eis dat de beperking ‘nodig’ of ‘geboden’ is met het oog op bescherming van bepaalde belangen, dan wel ‘in een democratische samenleving noodzakelijk’ moet zijn. Men duidt dergelijke formuleringen wel aan als gedragscodes.

Met name de sociale grondrechten zijn taakstellingen voor de wetgevende en voor de uitvoerende macht: zij raken zowel de sfeer van de politiek als die van het recht.

2. Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

– art. 6: recht op arbeid
– art. 9: recht op sociale zekerheid
– art. 11: recht op een behoorlijke levensstandaard

Dat de natuurlijke rechten als rechten van de mens worden beschouwd, hing destijds en hangt ook nu samen met heersende politieke idealen van een samenleving. Voor de Nederlandse samenleving behoren hiertoe in elk geval de idealen van vrijheid en gelijkheid. Zij eisen respect voor ieders individualiteit en persoonlijke vrijheid, een gelijke bescherming door de wetgever en gelijke behandeling door het – op de wetgeving berustende – bestuurlijke en rechterlijke handelen

http://nl.wikipedia.org/wiki/ESOCUL

Rechten van de mens worden wel beschouwd als voorconstitutionele rechten die de individuele mens van nature toekomen tegenover zijn medemensen. Zij moeten het individu vrijwaren van willekeur en het een minimale bestaansmogelijkheid waarborgen. Zij zijn een essentieel element van de idee van de rechtsstaat.

Het natuurrecht eist dat mensen geen schade toebrengen aan elkaars leven, gezondheid, vrijheid en eigendom.

De rechten geformuleerd in deze internationale verdragen en daarvan vooral die van het EVRM hebben een nog steeds groeiende betekenis voor Nederlandse burgers en ingezetenen. Met name de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn van toenemende invloed. Deze internationale rechtsontwikkeling is in sterke mate van invloed geweest op de Nederlandse discussie over grondrechten en op (de interpretatie van) het Nederlandse recht.

Bij de algemene grondwetsherziening van 1983 zijn de meeste grondrechten in het eerste hoofdstuk van de Grondwet bijeengeplaatst met voorop de gelijkheid.

‘de mogelijkheden van de overheid om onder zekere kwalificaties op legitieme wijze handelingen te verrichten, welke haar in het algemeen door het grondrecht zijn verboden’. Deze definitie beklemtoont dat overheidshandelen dat inbreuk maakt op een grondrecht in beginsel is verboden.

Grondrechten waarborgen

– het individu een staatsvrije ruimte
– verzorgingsstaat, sociale grondrechten – zorgplicht van de overheid, waarbij deze actief optreedt.

Van botsing of collisie is bijvoorbeeld sprake wanneer iemand aan de ene kant met een beroep op een grondrecht de overheid van bepaald handelen zou kunnen afhouden, terwijl zij of hij op grond van een ander grondrecht datzelfde handelen van de overheid moet toelaten. Beide grondrechten botsen met elkaar.

Veelal kan men in geval van schending van grondrechten een beroep doen op een Nederlandse rechterlijke instantie.

Met betrekking tot sommige grondrechten zijn geen beperkingen mogelijk. Van de absoluut geformuleerde rechten kan noch ten tijde van een uitzonderingstoestand noch in een normale situatie worden afgeweken

Het karakter van de grondrechten brengt met zich mee dat het nu juist niet aan de overheid vrijstaat om ze te beperken wanneer het haar goeddunkt. In beginsel behoort de overheid dus niet bevoegd te zijn een grondrecht te beperken”

Onze nieuwe partij doet niet mee met de komende verkiezingen, wij zijn nog niet klaar met de voorbereidingen, maar in het belang van ons volk willen wij dat zo mogelijk de onderste steen boven komt.

De belangen zijn in deze te groot. Wij voelen dat wanneer er niets gebeurt ons land verder naar de knoppen zal gaan.

Wij vragen eenieder bij de politie aangifte te doen, zodat een gerechtelijke procedure een grotere kans van slagen heeft. Ook zoeken wij sponsoren die deze gerechtelijke procedure financiëel mogelijk willen maken. Wij zijn er van overtuigd dat, wanneer er mogelijkheden bestaan, dit niet zo moeilijk zal zijn. Velen voelen de immateriële en materiële schade die boven ons hoofd hangt.

Wilt u helpen? Neem contact op met:

Arjan Gelder
Voorzitter WIL NU
Tel. 06 403 32 423

LEES OOK:

U BENT SLAAF VAN HET ECONOMISCHE SYSTEEM

STEM OP GEEN ENKELE ZITTENDE PARTIJ

Print Friendly, PDF & Email
Share