AANGIFTE TEGEN YEHUDI MOSZKOWICZ

OOK GETUIGE HEEFT ZICH GEMELD BIJ DE ORDE VAN ADVOCATEN * YEHUDI M. SYMPTOMATISCH VOOR DE CORRUPTE EN VERKANKERDE ADVOCATUUR IN NEDERLAND * HOE VER GAAT DE ZWARTE MAFIA OM VAATSTRA-ADVOCAAT YEHUDI TE REDDEN?

Aan de hoofdofficier van Justitie mr. J. R. Bac
Arrondissementsparket Midden-Nederland
Postbus 505
3500 AM Utrecht
Schiedam, 23 juni 2013

Geachte heer Bac,

Dit schrijven betreft een aangifte tegen mr. Y. Moszkowicz, advocaat te Utrecht. De aangifte ziet op het volgende feit:

Op vrijdag 21 juni heeft Moszkowicz direct na een zitting van het Hof van Discipline te Den Bosch waarin hij betrokkene was een poging gedaan tot het toebrengen van ernstig letsel cq een poging tot doodslag gedaan door met zijn auto in te rijden op een groep sympathisanten van de klager in de tuchtzaak tegen hem. Van deze actie zijn rond de acht getuigen. Een ervan kon slechts met groot geluk wegspringen. Een ooggetuigenverslag van een van de getuigen is bijgevoegd.

Het betreft hier niet de eerste gewelddadige actie van Moszkowicz. De advocaat maakt zich al bijna een jaar lang bij voortduring schuldig aan intimidaties en bedreigingen tegen aangever. Ook liet hij aangever met de dood bedreigen en liet oproepen tot geweld tegen hem. Van deze feiten is op 1 januari 2013 aangifte gedaan bij het Arrondissementsparket te Den Haag. De aangifte is bijgevoegd. Bij brief van 24 april 2013 heeft mr. H. Korvinus de aangifte geseponeerd. Korvinus heeft de aangifte overigens reeds op 4 januari laten doorzenden aan uw parket waarna toch weer is besloten dat Den Haag de aangifte in behandeling zou nemen.

Ik wijs uw parket met klem op het patroon van het toepassen van geweld bij Moszkowicz dat nu al bijna een jaar duurt en steeds extremere vormen gaat aannemen. Tevens spreek ik de vrees uit dat er in het conflict tussen mij en Moszkowicz slachtoffers gaan vallen door toedoen van de advocaat die zichzelf overduidelijk niet in controle heeft.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Hieronder de eerdere aangifte:

Geachte heer Korvinus,

Dit schrijven betreft een aangifte tegen mr. Y. Moszkowicz, advocaat te Utrecht. De aangifte ziet op de volgende feiten:

*Op 19 november heeft de heer Moszkowicz mij tijdens een zitting van de raadkamer van de rechtbank Den Haag tot twee keer toe proberen te intimideren met het kennelijke oogmerk een gewelddadige reactie van mij uit te lokken. De betreffende zitting van de raadkamer was door Moszkowicz persoonlijk in gang gezet samen met mijn zaaksofficier N. Vogelenzang. De RC besloot ten nadele van Moszkowicz en Vogelenzang. De gang van zaken op deze dag is beschreven in bijlage 1.

*Het kantoor van Moszkowicz werkt nauw samen met een website, www.camilleri.nl. De eigenaar/hoofdredacteur van deze website, de heer M. Hoorn uit Zoetermeer, is een gekende oplichter en crimineel waarover reeds veel is gepubliceerd. Moszkowicz gebruikt deze website, die door hem wordt gesponsord en is voorzien van een prominent logo van zijn kantoor, voortdurend om mij te demoniseren, criminaliseren en op te roepen te geweld tegen mijn persoon. In het colofon van de website staat het kantoor van Moszkowicz prominent genoemd als de ‘huisadvocaat’.

Op 22 december publiceerde deze site een artikel met als kop ‘Kinderporno op website Micha Kat’. In dit stuk wordt het OM Den Haag en de zedenpolitie Haaglanden er onder meer toe aangezet mij te gaan vervolgen en mijn website uit de lucht te halen.

Op 30 december publiceerde deze site een artikel met als kop ‘Micha Kat in grote levensbedreigende problemen’. Hierin komt ondermeer de volgende passage voor: Dit kale netekopventje is niets gewend. Wat denkt hij wel niet dat hij boven alles en iedereen staat. Ik ga Micha opwachten voor zijn huis in Schiedam. Of bij zijn holmaat in Lisserbroek. Ik heb al zijn mogelijke verblijfadressen. En dan schop ik hem net zo lang tot dat hij het lekker gaat vinden. Een flink pak slaag die hij zich heel lang zal heugen. Daarna mogen al zijn vriendjes en vriendinnetjes hem zielig vinden dat hij door een slangetje maandenlang te eten krijgt. Als ze deze pisvlek als held willen, kunnen ze hem als nepheld krijgen. En als ik met hem klaar ben, dan komen na mij nog heel wat echte vrienden. Vrienden, zoals Micha niet kent. Erger dan een pedofiele overheid is een klootzak als Micha Kat die de geschiedenis vervalst.

De stukken van de genoemde website zijn bijgevoegd als bijlage 2.

Deze feiten, afzonderlijk en in combinatie, leveren het delict op van belaging zoals verwooord in art. 285b Str.

Hierbij zij aangetekend, dat Moszkowicz ook optreedt als aangever in de strafzaak die thans tegen mij loopt bij uw parket. Dat geeft hem een extra motief voor deze belaging. Eerder trad Moszkowicz’ kantoor namens mij op als advocaat in een civiele procedure gericht tegen een voormalig vice-president van de rechtbank die mij thans gaat berechten. Over deze bijstand ontstond een ernstig conflict als gevolg waarvan Moszkowicz samen met uw parket tegen mij is gaan ageren. Ondermeer heeft hij vertrouwelijke gesprekken van mij met zijn kantoor opgenomen en ter hand gesteld aan uw parket. De deken van Utrecht heeft deze zaak thans in onderzoek omdat Moszkowicz hier duidelijk fundamentele regels die voor advocaten gelden heeft overtreden. Daarnaast blijkt uit emails dat Moszkowicz vriendschappelijke banden onderhoudt met zaaksofficier Vogelenzang en ‘op afroep’ kan beschikken over haar diensten zoals ook bleek uit de genoemde raadkamerzitting van 19 november 2012.

Tevens herinner ik u eraan dat er ook een aangifte ligt bij uw parket tegen de heer Peter R. de Vries op basis van hetzelfde wetsartikel. Daarnaast kan ik u melden dat ik ook op andere websites wordt bedreigd. Zo schreef de grote website Foknieuws op 12 december: Micha Kat. Debiele psychopaat die je daar bent. Honderdduizenden euro’s zijn er al aan rechtszaken tegen jouw persoon uitgegeven. Terwijl een kogel voor een nekschot nog te veel is! Tegen deze website heb ik geen aangifte gedaan.

Naast deze aangifte tegen Moszkowicz is ook aangifte gedaan tegen de Amsterdamse agent Bous, ook aangever in de strafzaak die thans tegen mij loopt bij uw parket. Uit getuigenverhoren is gebleken dat Bous heeft samengespannen met Justitie om tegen mij ‘creatief te gaan’: met andere woorden: hij sprak de bereidheid uit, naar alle waarschijnlijkheid tegen uw parket, een zaak tegen mij te willen ‘verzinnen’.

Ik wijs u erop dat uw parket in ernstige mate blijk geeft van onrechtmatig en zelfs crimineel handelen tegen mijn persoon. De voorzitter van de strafkamer, Steenhuis, heeft mijn recht op een ‘eerlijk proces’ bevestigd, hetwelk ook is opgenomen in het pv. Tot dit ‘eerlijke proces’ behoort ook een ‘eerlijke vervolging’ door het OM. Hiervan is thans geen sprake.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share